АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Автор(и): Аніщенко В.О.

Місце роботи:

Аніщенко В.О.,

доктор педагогічних наук, доцент,

професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5062-3789

Мова: англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 2(7): 7-14

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.007  

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність формування професійно-педагогіч­ної компетентності в майбутніх офіцерів, які здобувають ступінь магістра, у закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Мета статті – обґрунтувати необхідність організації та використання факультативного курсу в магістратурі для майбутніх офіцерів-здобувачів вищої освіти зі спеціальностей 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання.

Методологія статті. Розкриття об’єктивних умов для формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів, професійна діяльність яких пов’язана з процесами навчання, виховання осіб рядового і начальницького складу військових підрозділів, підрозділів охорони правопорядку, судової охорони, охорони державного кордону, захисту прав людини в органах та установах виконання покарань тощо. Теоретико-методологічну основу статті складають дидактичні принципи та теорії навчання, а також система інтерактивних методів та засоби, що забезпечують розвиток педагогічних здібностей майбутніх офіцерів.

Результати. Проведено аналіз публікацій вітчизняних науковців з досліджуваної тематики, що дозволило визначити дійсно проблеми, які впливають на отримання не тільки теоретичних знань, а й головне, практичних навичок та вмінь застосування молодими фахівцями-офіцерами педагогічного впливу на осіб рядового і начальницького складу для створення ефективного офіційного спілкування, їхнього навчання та виховання, побудови хороших стосунків та дієвого комунікативного процесу під час здійснення ними службово-професійної діяльності.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що введення факультативу «Педагогіка вищої школи» в освітньо-професійну та освітньо-наукову програму для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність» сприятиме розвитку особистості майбутніх-офіцерів та забезпечить необхідний рівень готовності до педагогічної діяльності в межах виконання службово-професійних завдань та здійснення виховного процесу осіб рядового та начальницького складу.

Ключові слова: майбутні фахівці-офіцери, компетенції, професійна компетентність, педагогічна діяльність, професійно-педагогічна компетентність.

Список використаних джерел

  1. Anishchenko, V. O. (2021), Pedagogical competence formation of future officers of the State Criminal and Executive Service of Ukraine in context of graduate professional training, Scientific journal of the Dragomanov National Pedagogical University, Series 5, Pedagogical science: reality and perspectives, Issue 79, Vol. 1, рр. 10–15. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.79.1.02
  2. Borysiuk, O. M. Characteristics of the professional competence of the police officers, Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, No. 1, рр. 67–76.
  3. Lytvynovskyi, Ye. Yu. (2003), Officer of the structures of educational work in the Armed Forces of Ukraine – manager of the educational process, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv: military special sciences, No. 5–7, рр. 29–33.
  4. Liubchych, R. (2019), Psychological and pedagogical aspects of professional competence of future officers of the National Guard of Ukraine, Youth and the market, No. 9 (176), рр. 138–142.
  5. Mytsenko, D. V. Features of pedagogical training of future officers, available at: http://eprints.zu.edu.ua/1364/1/88.pdf.
  6. Moldavchuk, V. S. (2016), Pedagogical activity of the officer of the National Guard of Ukraine – an important factor of training of servicemen under the contract, their readiness for high-quality performance of service and combat tasks (problems, the main ways of formation of pedagogical mastering), Honor and law, No. 1 (56), рр. 43–48.
  7. Rozumna, T. V. Characteristics of the components of pedagogical culture of border cadets, availavle at: http://www.rusnauka.com/NIO_2007/ Pedagogica/18762.doc.htm.
  8. Stasiuk, V. V., Tolok, І. V. (2012), Psychological and pedagogical competence as a basis of professionalism of the military specialist of operational and tactical level of training, Bulletin of the National University of Defense of Ukraine, No. 5 (30), рр. 274–278.
  9. Chystovska, І. P. (2006), Formation of pedagogical competence of future masters of military management: PhD in Pedagogy thesis, Kyiv.
  10. Iahupov, V. V. (2002), Pedagogical mastering of an officer, Collection of scientific works of the Military Humanities Institute of the National University of Defense of Ukraine, No. 4 (29), рр. 60–71.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України