Порядок оформленя та подання публікацій


Рукопис статті подається до редакції журналу в електронному вигляді, надсилається на електронну пошту наукового журналу.

До рукопису необхідно додавати

Відомості про кожного з авторів – прізвище, ім’я, по батькові повністю, посада, місце роботи, наукове звання, науковий ступінь, контактна інформація (телефон, адреса електронної пошти), код ORCID (обов’язково), Scopus-Author ID (за наявністю). Відомості про авторів окремим файлом необхідно подавати двома мовами – українською та англійською(файл підписується прізвищем та ініціалами автора, наприклад: Короленко В.П._відомості) за зразком (Зразок відомості про автора(ів)

Стаття подається українською, російською, англійською, польською, німецькою мовами і обов’язково повинна мати структурні елементи, що відповідають таким параметрам:

 • УДК (у верхньому лівому куті);
 • метадані статті українською мовою:
 1. назва статті – великими літерами (по центру);
 2. прізвище та ініціали автора(ів) (по центру);
 3. науковий ступінь, вчене звання (по центру);
 4. посада (по центру);
 5. повна назва та адреса місця роботи (навчання) автора, країна (по центру);
 6. ORCID (обов’язково), Scopus-Author ID (за наявністю) – по центру;
 7. порожній рядок;
 8. анотація та ключові слова українською мовою (1800-2000 знаків) і ключові слова (5-9 слів)) – не перевіряються на антиплагіат.
 • метадані статті англійською мовою:
 1. назва статті – великими літерами (по центру);
 2. прізвище та ініціали автора(ів) (по центру);
 3. науковий ступінь, вчене звання (по центру);
 4. посада (по центру);
 5. повна назва та адреса місця роботи (навчання) автора, країна (по центру);
 6. ORCID (обов’язково), Scopus-Author ID (за наявністю) – по центру;
 7. порожній рядок;
 8. анотація та ключові слова англійською мовою (1800-2000 знаків) і ключові слова (5-9 слів)) – не перевіряються на антиплагіат. Приклад оформлення реферату.

Зверніть увагу: 

Анотаціяскладається у вигляді авторського реферату статті з використанням наступного алгоритму: перші два або три речення вказують на мету та актуальність теми; далі має бути зазначена методика (методи) дослідження; потім необхідно охарактеризувати отримані результати; наприкінці треба вказати практичну цінність статті, висновки. Автор не повинен посилатися на будь-які дослідження або інші джерела інформації. Анотація подається без підрозділів. Текст повинен бути коротким і оригінальним, без використання інформації з тексту наукової статті.

Якщо стаття подана англійською мовою, у такому разі розширена анотація подається українською мовою за структурою авторського реферату.

Якщо стаття подана російською, польською або німецькою мовою, у такому разі анотація подається українською та англійською мовами за структурою авторського реферату.

9. Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді, актуальність та її звязок з важливими науковими чи практичними завданнями).

10. Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення цієї проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується зазначена стаття).

11. Мета статті (формування цілей статті та завдань).

12. Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів).

13. Висновки (висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму).

14. Список використаних джерел (не перевіряється на антиплагіат; подається не за алфавітом, а у порядку цитування в тексті) оформлюється таким чином:

– до наукових статей українською (російською, польською, німецькою мовами) список використаних джерел подається обов’язково у двох варіантах:  оригінальними мовами, якими виконано джерела, на які посилається автор (Бібліографічний запис робіт подається згідно з ДСТУ 8302:2015 (зразок оформлення літератури). Посилання на джерела здійснюються безпосередньо в тексті. У квадратних дужках зазначається порядковий номер використаного джерела, а через кому – конкретна сторінка (наприклад: [5, с. 74])) та варіант списку використаних джерел («References»), оформлений англійською мовою за стилем Harvard (приклад оформлення);

     Технічні вимоги:

– загальний обсяг публікації – 10–20 сторінок;

– формат А4 (297 х 210);

– поля (береги) – з усіх сторін 20 мм;

– увесь текст статті, список використаних джерел, анотації, ключові слова тощо друкують шрифтом Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал – 1,5, відступ з абзацу – 1,25 см;

– сторінки не нумеруються;

– нумерація списку використаних джерел – автоматична;

– наукова стаття надається до редакції наукового журналу в текстовому редакторі Microsoft Word 2003 у форматі doc.

рисунки (таблиці) до наукових статей подаються з посиланням на відповідне джерело, або із зазначенням, що рисунок (таблиця) є авторською розробкою. Рисунки виконуються з використанням відповідних графічних зображень і оформлюються вертикально чи горизонтально на одній сторінці.

 1. Перелік обов’язкових матеріалів, що надсилаються на електронну адресу редакції:

5.1. електронний варіант статті (файл підписується прізвищем та ініціалами автора, наприклад: Короленко В.П._стаття);

5.2. відомості про автора (авторів) за зразком (Зразок відомості про автора(ів)) окремим файлом (файл підписується прізвищем та ініціалами автора, наприклад: Короленко В.П._відомості);

5.3. у разі відсутності у автора наукового ступеня надати відскановану рецензію доктора або кандидата наук на статтю, що подається до друку. Підпис рецензента має бути засвідчений уповноваженою особою і скріплений печаткою закладу (установи, організації тощо) за основним місцем роботи рецензента.

5.4. Англомовний текст статті обов’язково має бути завірений підписом філолога (підпис філолога завіряється відповідальною особою установи, де він працює).

Звертаємо увагу авторів на наступні вимоги редакційної колегії:

Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки».

У науковій статті повинно бути не менше 75 % оригінального тексту. Всі статті проходять перевірку на плагіат.

У разі необхідності редакційна колегія наукового журналу надає автору допомогу у англомовному перекладі анотацій та списку використаних джерел до статті.

Кожна наукова стаття проходить рецензування і має відповідати профілю наукового журналу.

Публікації, що не відповідають зазначеним вимогам, не рецензуються і не будуть опубліковані в науковому журналі.

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці наукового журналу.

Редакція протягом п’яти робочих днів після отримання наукової статті направляє автору електронною поштою повідомлення про прийняття або  доопрацювання наукової статті з зазначеним терміном кінцевого редагування та передачі наукової статті автором повторно до редакційної колегії наукового журналу.

Розмір внеску за публікацію статті становить 800 гривень (за статтю обсягом до 12 сторінок). Якщо обсяг статті перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 60 гривень.

Автори отримають реквізити для оплати публікаційного внеску після проходження обов’язкового внутрішнього сліпого рецензування наукових статей та їх перевірки на плагіат.

У разі необхідності редакційна колегія надсилає довідку-сертифікат затвердженої форми про прийняття статті до публікації у науковому журналі за підписом головного редактора (заступників головного редактора), завірену печаткою.

Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті наукового журналу «Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки».

Матеріали просимо надсилати на електронну адресу редакції: nvsoacademyeditor@gmail.com

©2024. Пенітенціарна академія України