УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧИННИК КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и): Волеваха І. Б., Кухар Т. В.

Місце роботи:

Волеваха І. Б.,

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-7525-0878;

Кухар Т. В.,

кандидат психологічних наук, доцент,
старший викладач кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2352-323Х

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 16–29

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.016

Анотація

Статтю присвячено визначенню психологічних чинників конкурентоздатності організації, пов’язаних з управлінською діяльністю. Розглянуто управлінську діяльність як психологічний чинник, що забезпечує внутрішню конкурентну перевагу організації. Управлінська підсистема виступає в дослідженні як сукупність чинників, пов’язаних із процесами стратегічного планування розвитку та життєдіяльності організації. До неї входять психологічні компоненти процесів аналізу зовнішньої та внутрішньої інформації, постановки цілей розвитку організації, постановки завдань, прийняття рішень, побудови структури організації, мотивації та стимулювання праці, розробки та впровадження інновацій, а також психологічні особливості особистості керівника та психологічні характеристики персоналу.

Ключові слова: конкурентоздатність, організація, управлінська діяльність, психологічні чинники, постановка цілей, прийняття рішень, мотивація праці, впровадження інновацій.

Список використаних джерел

 1. Бандурка А. М. Основы психологии управления: учебник для вузов МВД. Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. 528 с.
 2. Гpибoв B. Конкурентоспособность предприятия. Москва, 2005.
 3. Демин С. А. Понятие конкурентоспособности предприятия в современных условиях. Вестник Омского университета. 2011. № 3. С. 325–329. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-konkurentosposobnosti-predpriyatiya-v-sovremennyh-usloviyah/viewer.
 4. Должанський І. З. Конкурентоспроможність підприємства. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.
 5. Галаз Л. В. Роль конкурентоспроможного трудового потенціалу в інноваційному розвитку підприємства. Вісник Національного університету Львівська політехніка. 2008. № 611: Проблеми економіки та управління. С. 162–169.
 6. Злидень І. М. Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства. Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ: ДНУ. 2014. Вип. 213: Том І. C. 75–81.
 7. Стивенсон В. Дж. Управление производством. Москва: Лаборатория Базовых Знаний, 1998. 928 с.
 8. Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоздатністю організації: підручник. Київ: Кондор, 2009. 470 с.
 9. Філь О. А. Психологічні особливості забезпечення конкурентоздатності сучасних організацій. Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій: тези VI наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (25–27 червня 2009 р., м. Керч) / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки, О. А. Філь. Київ: Інтерлінк, 2009. С. 18–22.
 10. Морозова Г. Б. Психологическое сопровождение организации и персонала. Санкт-Петербург: Речь, 2006. 400 с.
 11. Розанова В. А. Психология управления: 2 изд. Москва, 2000. 384 с.
 12. Мескон М. Х. Основы менеджмента. Москва: Дело, 1992. 702 с.
 13. Кузьмін О. Є. Основи менеджменту: підручник. Київ: Академвидав, 2003. 416 с.
 14. Казмиренко В. П. Социальная психология организаций. Киев: МЗУУП, 1993. 384 с.
 15. Соснин А. С., Мельниченко Л. В. Основы теории и практики менеджмента: конспект лекций. Киев: Изд-во Епроп. ун-та, 2002. 216 с.
 16. Герберт Д. Организационная психология. Человек и организация. Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2006. 624 с.
 17. Goleman D. Working with emotional intelligence. New York: Bantam Books, 1998. 383 p. https://doi.org/10.1002/ltl.40619981008
 18. Данчева О. В., Швалб Ю. М. Практична психологія в економіці та бізнесі. Київ: Лібра, 1999. 270 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України