ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ КУРСАНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МВС ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ: СУТНІСТЬ, РІВНІ РОЗВИТКУ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ

Автор(и): Валєєв Р. Г., Пекарчук В. М.

Місце роботи:

Валєєв Р. Г.,

кандидат педагогічних наук,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна;

Пекарчук В. М.,

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії
та історії держави і права, конституційного права,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 18–27

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.018

Анотація:

У статті визначено сутність пізнавальної самостійності майбутніх правоохоронців, рівні її розвитку, методи вимірювання та схарактеризовані педагогічні умови, які дозволяють покращити динаміку її формування. Запропоновано визначення основних інструментів діагностування розвитку пізнавальної самостійності: критерії пізнавальної самостійності та рівні пізнавальної самостійності – ситуативний, нестійкий, професійно орієнтований, креативний. З’ясовано, що пізнавальну самостійність курсантів визначено як комплексну властивість курсанта, що інтегрує пізнавальну мотивацію, вольове прагнення до пізнання, тезаурус знань, комплекс умінь, навичок, забезпечує вияв пізнавальних інтересів, ініціативи, активності та ефективне здійснення самостійної пізнавальної діяльності навіть у професійних ситуаціях інформаційної невизначеності, дефіциту часу та в умовах фізичного та психічного навантаження.

Ключові слова: когнітивна автономія курсантів університетів МВС, рівні та критерії розвитку, методи діагностики.

Список використаних джерел

  1. Логвіненко В. Г. Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Українська інженерно-педагогічна академія. Харків, 2005. 192 с.
  2. Серебряк В. В. Духовно-моральне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України: автореф. дис. … канд. пед. наук: 00.07. Луганськ, 2004. 21 с.
  3. Яворська Г. Х. Теоретичні та методичні засади формування соціально-професійної зрілості курсантів вищих навчальних закладів МВС України: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти. Київ, 2006. 420 с.
  4. Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Інститут педагогіки АПН України, Київ, 2004. 40 с.
  5. Валєєв Р. Г. Використання дидактичних прийомів e-Learning для розвитку пізнавальної самостійності суб’єктів навчання. Постметодика. 2010. № 4 (95). С. 7–14.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України