МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Тогочинський О. М.

Місце роботи:

Тогочинський О. М.,

доктор педагогічних наук, доцент,

ректор,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 141–153

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.141

Анотація:

Статтю присвячено формуванню соціально-економічної компетентності майбутніх фахівців кримінально-виконавчої системи. Визначено, що навчальний процес у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання формується як система організаційних і педагогічних заходів, що надає можливість здобувати знання, вміння та навички курсантам у соціально-гуманітарній, економічній, професійній та військовій сферах і включає процесуально-діяльнісну, когнітивну, інформаційно-комунікативну та ціннісну компоненту. З’ясовано, що формування соціально-економічних компетентностей майбутніх фахівців кримінально-виконавчої системи формується поетапно. На першому етапі проходить становлення когнітивного компонента компетентності, на другому – забезпечується розвиток мотиваційного компонента, а на третьому – формується аксіологічний компонент, що дозволяє оцінити рівень сформованості всіх компонентів і готовність застосовувати знання, навички, досвід на практиці в реальних ситуаціях.

Ключові слова: освіта, навчальний процес, компетентність, соціально-економічна компетентність.

Список використаних джерел

 1. Антонова О. Є. Європейський вимір компетентнісного підходу та його концептуальні засади. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. С. 81–109.
 2. Бирюков Б. В. Методологические труды Милля. Новая философская энциклопедия:у 4 т. / Ин-т философии РАН; научно-ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин. Москва: Мысль, 2010.
 3. Зимняя И. А. Ключевые компетентности – новая парадигма результата современного образования. Высшее образование. № 5. С. 34–42.
 4. Кир’янова О. В. Особистісні компетенції ефективного менеджера: тренінг. Київ: КНЕУ, 2015. 81 с.
 5. Ковтун Г. І. До питання формування економічної компетентності учнів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4. С. 135–144.
 6. Кубанов Р. А. Характеристика якостей конкурентноздатної особистості майбутнього маркетолога та особливості їх формування в нав­чальному процесі ВНЗ. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2011. № 13 (224), Ч. II. С. 178–184.
 7. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. Київ: Плеяда, 2017. 206 с.
 8. Сергеева М. Г. Система оценки качества непрерывного экономического образования. Курск, 2012. 221 с.
 9. Падалка О. С. Дидактикоматематичні основи формування економічної компетентності: навч. посіб. / Нац. пед.унт ім. М. П. Драгоманова. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. 239 с.
 10. Полат Е. С. Реализация личностно-ориентированного подхода и конструктивизма в системе обучения. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. 2-е изд., стер. Москва: Академия, 2008. С. 104–296.
 11. Тренінг управлінських компетенцій: навч. посіб. / КНЕУ. Київ, 2011. 444 с.
 12. Юнчик В. Формування професійної компетентності студентів в умовах реалізації Болонського процесу. Науковий вісник СНУ іменіЛ. Українки. Луцьк, 2013. № 7. С. 9–14.
 13. Goldratt, Eliyahu M., Jeff Cox. (2014), The Goal: A Process of Ongoing Improvement. 30 th Anniversary Edition. Great Barrington, MA.: North River Press. 362 p.
 14. Hillebrandt P., Cannon J., Lansley P. (1995), The Construction Inrdustry – In and Out of Recession. Macmillan, Basingstoke. 185 p. https://doi.org/10.1007/978-1-349-24195-8
 15. Johnson G. & Scholes K. (1999), Exploriтng Corporate Strategy. Text and Cases. 5 th ed. Prentice Hall, Hemel Hempstead. 664 p.
 16. Kay J. (1993), Fonridntions of Corporate Success: How business strategies add value, Oxford University Press, Oxford, 433 р.
 17. Prahalad C.R. & Hamel G. (1990), The core competence of the organisation. In: The State of Strategy, Harvard Business Review, Cambridge, MA, pp. 3–15.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України