ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРОБАЦІЇ

Автор(и): Стеценко І. М.

Місце роботи:

Стеценко І. М.,

кандидат педагогічних наук,

помічник ректора групи організаційно-аналітичної роботи та контролю,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 107–121

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.107

Анотація:

У статті розглянуто досвід підготовки персоналу органу пробації в різних зарубіжних країнах, таких як США, Велика Британія, Швеція, Данія, Норвегія, Чехія, Словацька Республіка, Польща та інших країнах. Проаналізовано різні системи підготовки офіцерів служби пробації. Визначено, що в одних системах вона має теоретичну та практичну спрямованість і ґрунтується на діяльнісному та компетентнісному підходах, що дає можливість скерувати дії працівників на поповнення знань та формування умінь, навичок, необхідних для виконання професійних функції, в інших – головний акцент робиться на «навчання на робочому місці». Встановлено, що зарубіжний досвід може бути врахований під час професійної підготовки персоналу уповноважених органів з питань пробації в Україні.

Ключові слова: альтеративні покарання, офіцер пробації, критерії добору персоналу служби пробації, підготовка персоналу пробації, зарубіжний досвід.

Список використаних джерел

 1. Богатирьов І. Г.Теорія і практика виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов’язаних з позбавленням волі: монографія. Київ: Атіка, 2005. 312 с.
 2. Вітфілд Дік. Вступ до служби пробації: монографія. 2-ге вид., переробл. і допов. Київ: Атіка, 2004. 236 с.
 3. Дворцов В. Б. Профессиональная подготовка сотрудников пенитенциарных учреждений зарубежных стран. Вестник Кузбасского института. 2015. № 4. С. 156–163.
 4. Дрижак В. В. Деякі питання підготовки фахівців для служби пробації у Швеції. Актуальні проблеми модернізації законодавства та освіти в умовах євроінтеграційного поступу України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27–28 жовт. 2016 р.). Чернігів, 2016. С. 97–99.
 5. Кантор Р., Фергюсон К., Паркер Р. Работа с правонарушителями в обществе: учебное пособие / Лондон: Ноттингемский унивеситет, 2003. 200 с.
 6. Стеценко І. М.Концептуальні підходи щодо підготовки майбут­ніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. Молодий вчений. Херсон, 2017. № 2 (42). С. 548–553.
 7. Стеценко І. М. Особливості професійної підготовки офіцерів органу пробації у зарубіжній практиці. Пенітенціарна теорія та практика України очима молодих науковців: матеріали наук.-теорет. конф. (Київ, 17 квіт. 2015 р.). Київ, 2015. С. 62–64.
 8. Тимофеева Е. А. Особенности профессиональной подготовки будущих сотрудников пенитенциарной системы в зарубежных странах. URL: http://Vestnik-Pp.Samgtu.Ru/Uploads/Series/1/44/502/2014-2-22-0027.Pdf (дата звернення: 24.12.2018).
 9. Ягунов Д. В. Європейські правила пробації як стандарт управління службами пробації у країнах-членах Ради Європи: філософія, структура, спрямованість. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. ОРІДУ. Одеса, 2012. Вип. 2 (50). С. 125–129.
 10. Ягунов Д. В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: конспект лекцій. Одеса: Фенікс, 2006. Вид. 2. 74 с.
 11. Ягунов Д. В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: конспект лекцій. Одеса: Фенікс, 2008. Вид. 4. 72 с.
 12. Joanna Shapland, Anthony Bottoms, Stephen Farrall, Camilla Priede, Gwen Robinson. The quality of probation supervision – a literature review. Centre for Criminological Research University of Sheffield and University of Glasgow 2012. P. 55. URL: https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.159010!/file/ QualityoProbaf tion / Supervision.pdf (Last accessed: 24.12.2018).
 13. Probation Officer Training Academy. URL: https://www.probationofficeredu.org/probation-officer/probation-officer-training/ (Last accessed: 23.12.2018).
 14. Probation Officer. URL: https://www.inputyouth.co.uk/ jobguides/job-probationofficer.html (Last accessed: 29.12.2018).
 15. Smith Martin. Recruiting & Training Probation Practitioners in England & Wales. Theory & Practice: The Ideal Mix. URL: http://www.cepprobation.org/uploaded_files/Pres%20Agen%2009% 20 Smi. pdf (Last accessed: 30.12.2018).
 16. The work of a Probation Officer. URL: https://www.pbni.org.uk/recruitment/work-probation-officer/ (Last accessed: 20.12.2018).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України