ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Автор(и): Шендерук О. Б.

Місце роботи: 

Шендерук О. Б.

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-4147-327X

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 130–139

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.130

Анотація

На сьогодні проблема інформальної освіти є актуальною, оскільки офіційно зазначене поняття було введено в обіг Законом України «Про освіту» від 05. 09. 2017 № 2145- VIII та у зв’язку з цим певний час інформальна освіта та інформальне навчання некоректно трактувались і, відповідно, не завжди вчасно та влучно застосовувались. Питанню інформальної освіти присвятили свої роботи І. Жукевич, В. Ісаєнко, Л. Ніколенко, Н. Павлик, Р. Преснер, О. Самойленко, Л. Сігаєва, С. Яблокова та багато інших дослідників.

Термін «інформальна освіта» походить від англійського словосполучення «informal education» та є формою освіти, що є цілеспрямованою або ретельно спланованою, але не інституціоналізованою. Інформальна освіта є найінноваційнішою та повсякденною одночасно. Вона охоплює побутове, дозвіллєве навчання та самоосвіту. Пріоритетними тенденціями інформальної освіти є саморозвиток та самореалізація учасників цього процесу, а також неусвідомлене отримання знань. Було визначено принципи інформальної освіти. Серед них: принцип добровільності, особистісного орієнтування, системності, суспільної спрямованості, ініціативності та самодіяльності. До основних тенденцій нами віднесено неорганізованість, високу мотивацію студентів, спонтанність, відсутність чіткого плану, тиску навчання, визначеного часу, можливість кожного бути вчителем. Інформальна освіта реалізується за рахунок власної активності в навколишньому культурно-освітньому середовищі. При цьому людина перетворює освітні потенціали суспільства в дієві чинники свого розвитку. Така освіта може здійснюватися шляхом цілеспрямованого спілкування, читання, перегляду телепередач, відвідування установ культури, подорожей тощо. Цей тип освіти можна розглядати як одну з її підсистем, яка є близькою до самонавчання та спрямованою на створення потрібних здобувачу ресурсів. Актуальність теми полягає в недостатній теоретичній розробленості та неточному розумінні сутності інформальної освіти.

Ключові слова: інформальна освіта, інформальне навчання, саморозвиток, інноваційна освіта.

Список використаних джерел

  1. Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо визнання неформальної освіти) № 2121 від 12.02.2015. Дата оновлення: 12.12.2019. URL: http: search.ligazakon.ua › l_doc2.nsf › link1/(дата звернення: 06.01.2020).
  2. Ніколенко Л. Неформальна та інформальна освіта у самоосвітній діяльності педагога. URL: http://lib.iitta.gov.ua/706399/1/%D0%9D% D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9B.%D0%A2pdf (дата звернення: 14.09. 2020).
  3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 375 с.
  4. Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the recognition of the value of non-formal and informal learning within the European youth field. Official Journal of the European Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:42015 Y1215(01)&from=EN (дата звернення: 13.09. 2020).
  5. Бахрушин В. Неформальна та інформальна освіта: навіщо вони нам потрібні? URL: http://education-ua. org/ua/articles/872-neformalna (дата звернення: 13.09. 2020).
  6. Биковська О. Неформальне навчання чи неформальна освіта: введення нових термінів чи «підміна» понять. URL: http://education-ua.org/ru/articles/872-neformalna-ta-informalna-osvita-navishcho-voni-nam-potribni (дата звернення: 13.09. 2020).
  7. Губанова Т. Інформальна освіта як різновид освіти за законодавством України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. № 5. С. 56–59. https://doi.org/10.15421/391957
  8. Зайченко І. Педагогіка. Тема 8. Процес навчання як цілісна система. URL: https://subj.ukr-lit.com/pedagogika-zajchenko-i-b-tema-8-proces-navchannya-yak-cilisna-sistema/ (дата звернення: 13.09. 2020).
  9. Cамойленко О. А. Інформальна освіта у системі особистісного та професійного розвитку дорослого. Вісник Житомирського університету ім. Івана Франка. Житомир. № 1 (157). С. 188–194.
  10. Тимошенко З. І., Тимошенко О. І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ, термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. Київ: Європ. ун-т, 2007. 57 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України