Вікові та статеві особливості ВИяву агресії В поведінці сучасних підлітків

Автор(и): Разумейко Н. С., Ткаченко О. Г., Дем’яненко Ю.О.

Місце роботи:

Разумейко Н. С.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

начальник кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-0801-3490;

Ткаченко О. Г.,

кандидат юридичних наук,

заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5640-0906;

Дем’яненко Ю. О.,

кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник
відділу наукової роботи та міжнародного співробітництва,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-5237-9559

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 95–105

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.095

Анотація

Стаття присвячена проблемі підліткової агресії, аналізу індивідульно-вікових особливостей її вияву в повсякденному житті. Розкрито сутність, причини та наслідки агресії серед підлітків.

Звернено увагу на різноманітність факторів, що сприяє розвитку агресії в підлітків – суспільство, референтне оточення, недоліки виховання, трансляція агресії засобами масової інформації тощо.

Автори зазначили, що існує неоднаковий вияв агресивності підлітків на різних стадіях цього віку: відбувається зрушення від домінування на ранніх етапах розвитку підлітка фізичної агресії до вербальної агресії на пізніх етапах.

Отримана та проаналізована в статті інформація дозволяє сконцентрувати увагу на характері емоційно-вольової і ціннісно-нормативної сфер особистості дитини підліткового віку з огляду на особливості впливу на неї соціальної ситуації розвитку для розуміння причин підвищеної підліткової агресивності.

Ключові слова: агресія, підлітковий вік, агресивна поведінка, жорстокість, конфлікт, моральні норми.

Список використаних джерел

  1. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Москва: ЭКСМО-Пресс, 1999. 514 с.
  2. Бовть О. Б. Комп’ютерні ігри та дитяча агресивність: випадковий взаємозв’язок чи прикра закономірність? Педагогіка і психологія. 2002. № 1. С. 110–116.
  3. Божович Л. И. Психология формирования личности. Москва: Наука, 1997. С. 25–44.
  4. Волянська О. В. Проблема агресивної поведінки підлітків:фактори та механізми соціалізації. Вісник НУ «Національна академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія «Соціологія». 2016. Т. 3, № 30.
  5. Гурлєва Т. С. Дівчинка-підліток: проблеми віку і профілактика важковиховуваності: метод. посібник.Київ: ІЗМН, 1999. 136іс.
  6. Кордунова Н. О. Особливості прояву агресивної поведінки в підлітковому віці. Психогенез особистості: норма і девіація: зб. наук. ст.: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. «Актуальні проблеми ВІСНИК НТУУ «КПІ» (Луцьк, 6 лют. 2015 р.). Луцьк. 2015. Т. 1. С. 130–140.
  7. Оржеховська В. М. Профілактика правопорушень серед неповнолітніх: навчально-методичний посібник. Київ: Віан, 1996. 352 с.
  8. Семенюк Л. М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и условия его коррекции. Москва: Флинта, 2003. 96 с.
  1. Солдатенко Н. Г. Психология трудного подростка. Рига: Знание, 1980. 24 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України