ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ В КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Автор(и): Пилипенко В. М., Костюченко М. А.

Місце роботи:

Пилипенко В. М.,

кандидат технічних наук,
доцент, доцент кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8495-106X

Костюченко М. А.,
старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-3889-1307

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 121–129

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.121

Анотація

У статті розкрито зміст виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою й акцентовано на актуальності проблеми у сучасній педагогічній теорії і практиці. Проаналізовано сутність і зміст поняття «самостійність» у психолого-педагогічній літературі та зроблено спробу дати визначення самостійності як морально-вольової якості особистості, яка характеризується сукупністю знань, умінь і навичок і ставленням людини до діяльності та її результатів; умінням досягати мету, діяти свідомо, виявляти ініціативу та творчість. Зазначено, що у вирішенні завдань виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою дієвими були такі методи, як: змагання, особистого прикладу, вирішення проблемних ситуацій, діалогу, переконання, створення ситуацій успіху та інші. Визначено ефективні освітні умови щодо досліджуваного феномена: відповідність змісту занять фізичною культурою меті й встановленим завданням; готовність курсантсько-студентської молоді до виконання самостійних завдань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю; вміння курсантами та студентами виявляти кращі індивідуальні та особистісні якості, які спрямовані на досягнення мети. Встановлено, що ефективність виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою залежить від умілого застосування в закладах вищої освіти належного змісту, освітніх методів, педагогічних умов. Таким чином, виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в закладах вищої освіти має бути спрямоване на формування мотивів до занять фізичною культурою, вдосконалення професійних та прикладних умінь і навичок, фізичного розвитку та фізичної підготовленості тощо.

Ключові слова: виховання самостійності, курсанти та студенти, фізичне виховання, самостійність.

Список використаних джерел 

У статті розкрито зміст виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою й акцентовано на актуальності проблеми у сучасній педагогічній теорії і практиці. Проаналізовано сутність і зміст поняття «самостійність» у психолого-педагогічній літературі та зроблено спробу дати визначення самостійності як морально-вольової якості особистості, яка характеризується сукупністю знань, умінь і навичок і ставленням людини до діяльності та її результатів; умінням досягати мету, діяти свідомо, виявляти ініціативу та творчість.

Зазначено, що у вирішенні завдань виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою дієвими були такі методи, як: змагання, особистого прикладу, вирішення проблемних ситуацій, діалогу, переконання, створення ситуацій успіху та інші.

Визначено ефективні освітні умови щодо досліджуваного феномена: відповідність змісту занять фізичною культурою меті й встановленим завданням; готовність курсантсько-студентської молоді до виконання самостійних завдань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю; вміння курсантами та студентами виявляти кращі індивідуальні та особистісні якості, які спрямовані на досягнення мети.

Встановлено, що ефективність виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в процесі занять фізичною культурою залежить від умілого застосування в закладах вищої освіти належного змісту, освітніх методів, педагогічних умов.

Таким чином, виховання самостійності курсантсько-студентської молоді в закладах вищої освіти має бути спрямоване на формування мотивів до занять фізичною культурою, вдосконалення професійних та прикладних умінь і навичок, фізичного розвитку та фізичної підготовленості тощо.

Ключові слова: виховання самостійності, курсанти та студенти, фізичне виховання, самостійність.

Список використаних джерел

  1. Бех І. Д. Виховання особистості: підручник. Київ, Либідь, 2008. 848с.
  2. Головин C. Ю. Словарь практического психолога. Мoсква: Хар­вест, 1998. 409 с.
  3. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Мoсква: Либідь, 1997. 376 с.
  4. Довгань Н. Ю. Теоретичні і методичні основи виховання фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.07. Київ, 2018. 576 с.
  5. Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-методо­логічний аспект: монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2009. С. 108–113.
  6. Пащенко Т.М. Самостійність як риса особистості. Нові технології навчання: наук.-метод. зб. Київ, 2004. Вип. 36. С. 285–293.
  7. Пилипенко В. М., Тимчик М. В. Теоретичні аспекти фізичного виховання курсантсько-студентської молоді засобами футболу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: збірник. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Вип. 4 (98) Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. С. 124–127.
  8. Тимчик М. В. Виховання фізичної культури учнів у процесі ігро­вої діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного універ­ситету імені М. П. Драгоманова: збірник. Серія Педагогічні науки: «Реалії та перспективи». Вип. 14. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. С. 237–240.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України