Зразок оформлення електронного варіанту статті,

що надсилається на електронну адресу редакції

 

 

Назва рубрики журналу

 

УДК 343.241

Іваненко І. І.,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри адміністративного права та процесу,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

м. Київ, Україна

СІМЕЙНІ ЦІННОСТІ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЇХ РОЛЬ У ЗАПОБІГАННІ ЗЛОЧИНАМ СЕРЕД МОЛОДІ

 

Статтю присвячено висвітленню ролі сім’ї у запобіганні злочинності серед молоді. Акцентовано увагу на виховній функції сім’ї. Визначено, що саме сім’я та сімейні цінності безпосередньо впливають на формування особистості… (1800–2000 знаків)

Ключові слова: сім’я, діти, молодь, сімейні цінності, запобігання злочинам.

Постановка проблеми

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Формулювання цілей статті (постановка завдань)

Виклад основного матеріалу

Висновки

 

Список використаних джерел

 1. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія. Харків: Право, 2005. 304 с.
 2. Денисов С. Ф. Гармонізація суспільного життя як напрям запобігання злочинності молоді. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Право. 2010. Вип. 8 (934). С. 106–110.
 3. Аналіз стану здійснення судочинства в 2015 році (за даними судової статистики). URL: http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/ (дата звернення: 18.03.2017).
 4. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 р. № 2229-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 5. Ст. 35.
 5. Кальченко Т. Л. Запобігання злочинності неповнолітніх в Україні спеціальними органами та установами: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2003. 222 с.
 6. Голина В. В. Специально-криминологическое предупреждение преступлений (теория и практика): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.08. Харьков, 1994. 569 с.
 7. Рабинович П. М. Методологія юридичної науки. Юридична енциклопедія: в 6 т. Т. 3: К–М. Київ: Укр. енцикл., 2001. С. 618–619.
 8. Шестаков Д. А. Семейная криминология. Криминофамилистика. 2-е изд. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2003. 389 c.
 9. 9. Encyclopedia of criminology and criminal justice / ed. by G. Bruinsma, D. Weisburd. New York: Springer, 2013. 5632 p.
 10. 10. Encyclopedia of criminology and deviant behavior: Self-destructive behavior and disvalued identity: Vol. 4 / ed. by C. D. Bryant, C. E. Faupel, P. M. Roman. Brunner/Routledge, 2001. 576 p.
 11. 11. Encyclopedia of victimology and crime prevention / ed. by B. S. Fisher, S. P. Lab. Thousand Oaks; London; New Delhi; Singapore: Sage Publications, 2010. 1174 p.

References (англійською мовою)

За стилем Harvard

 

Іvanenko І. І.

 

FAMILY VALUES AS THE MOST IMPORTANT HUMAN CAPITAL AND THEIR ROLE IN PREVENTING CRIMES AMONG THE YOUTH

 

The article aimed at highlighting the role of the family in preventing crime among young people. The educational function of the family is emphasized. It is determined that the family and its values directly influence the forming of the individual… (1800–2000 знаків)

Key words: family, children, youth, family values, prevention of crimes.

 

 

 

Приклади підпису електронних файлів матеріалів,

що надсилаються на електронну адресу редакції:

Іваненко_стаття; Іваненко_рецензія; Іваненко_відомості; Іваненко_квитанція

©2024. Пенітенціарна академія України