ЗАПОВІТИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII – XVIII СТ.

Автор(и): Попружна А. В.

Місце роботи:

Попружна А. В.

кандидат історичних наук,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 118–130

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.118

Анотація:

Статтю присвячено духівницям козацької старшини – актам останньої волі соціально-політичної еліти другої половини XVII–XVIII ст. Проаналізовано основні наукові дослідження цієї теми, висвітлено історичні особливості актів спадкового права Гетьманщини, термінологію, порядок укладання, структуру і зміст документів, зроблено історіографію проблеми.

Духівниці представників козацької старшини дозволяють відтворити поховальну культуру цієї провідної спільноти як соціокультурний феномен ранньомодерної доби. Вони є свідченням матеріальних та духовних підготувань людини до завершення земного шляху. Водночас духівниці ілюструють світогляд, релігійність, смаки, родинні стосунки та повсякденне життя військово-політичної еліти другої половини XVII–XVIII ст.

Окреме місце у духівницях посідають майнові і грошові пожертви заповідачів на користь храмів та монастирів, що є джерелом з історії благодійництва в Гетьманщині.

Ключові слова: заповіт, духівниця, тестамент, козацька старшина, спадкове право.

Список використаних джерел

 1. Cловарь-справочник по праву. Москва: Акалис, 1995. 144 с.
 2. Попружна А. В. Поховальна культура козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01. Чернігів, 2016. 20 с.
 3. Білоус Н. Тестаменти киян середини ХVI – першої половини ХVII століття Київ: Простір, 2011. 200 с.
 4. Правда Русская / [под ред. Б. Д. Грекова]. Москва: Изд-во Акад. наук СССР, 1947. Т.II. 862 с.
 5. Кристер А. Е. Духівниці XVI–XVII віку. Ювілейний збірник на пошану акад. Д. І. Багалія. Київ, 1927. С. 491–513.
 6. Права, по которым судится малороссийский народ. 1743 р. Київ: Наукова думка, 1997. 603 с.
 7. Вербловский Г. Завещание. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Санкт-Петербург, 1894. Т. 12 (23). 480 с.
 8. Модзалевский В. Л. Два старинных духовных завещания. Историко-литературный сборник. 1924. С. 92–117.
 9. Духівниця гадяцького полковника Івана Чарниша, 1710 р. Черниговские губернские ведомости. № 91. Часть неофициальная. С. 4–5.
 10. Духівниця Стефана Миклашевського, 1750 р. / Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, ф. І., спр. 57585, 6 арк.
 11. Демченко Л. Волинські тестаменти XVI ст.: дипломатичний аналіз. Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 1997. Т. 2. С. 35–48.
 12. Духівниця Клима Григоровича Шаповаленка, басанського сотника, 1748 р. Черниговские губернские ведомости. 1850. № 19. Часть неофициальная. С. 190–191.
 13. Книга запису купчих, уступочних актів, духівниць та інших документів старшини, козаків і міщан, 1758–1762 рр. // Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 64, оп. І, спр. 389, 88 арк.
 14. Духовница Грицька Чорного, Новомлинського козака, 1681 р. Черниговские губернские ведомости. 1853. № 44. Часть неофициальная. С. 405–406.
 15. Духівниця прилуцького полкового осавула Михайла Мовчана, 1749 р. // Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України, ф. І., спр. 57582, 3 арк.
 16. Книга запису купчих, уступочних актів, духівниць та інших документів старшини, козаків і міщан, 1755–1764 рр. // Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 64, оп. І, спр. 552, 64 арк.
 17. Справа про намагання монахині Глухівського Успенського монастиря Олени Заруцької одержати від зятя військового товариша Марка Петрункевича речі покійної дочки, 1749 р. // Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 9808, 18 арк.
 18. Справа про спір сотників Стефана і Андрія Стороженків з удовою свого брата Петра за його спадщину, 1749–1780 рр. // Центральний держав­ний історичний архів України в м. Києві, ф. 51, оп. 3, спр. 10641, 14 арк.
 19. Лазаревский А. Духовницы. Черниговские губернские ведомости. 1857. № 19. Часть неофициальная. С. 152–160.

[collapse]

| Повний текст.pdf

©2024. Пенітенціарна академія України