УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ В НАДГРОБНИХ ПОРТРЕТАХ ЯК АТРИБУТ ПОХОВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVII–XVIII СТ.

Автор(и): Попружна А.В.

Місце роботи:

Попружна А.В.

кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплінАкадемія Державної пенітенціарної служби, Чернігів, Україна,ORCID: 0000-0002-5079-2865 

Мова: Англійська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 137–152

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.137

Анотація

У статті розглянуто надгробні портрети представників козацької старшини другої половини ХVII–XVIII ст. як атрибути її поховальної культури.Метою статті є аналіз механізмів увічнення та вшанування пам’яті померлих представників козацької еліти, з’ясування ролі місцевих традицій та зовнішніх впливів у формуванні поховальної культури козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст.Дослідження надгробних портретів сприятиме кращому розумінню поховальної культури як соціокультурного феномена ранньомодерної доби, який містив підготовку до смерті, жалобні церемонії та увічнення й вшанування пам’яті померлих.Зроблено висновок, що представники провідної соціальної верстви Гетьманщини ще за життя замовляли надгробні портрети, дотримуючись забобону домальовувати обличчя портретованого після його смерті. Надгробні портрети могли замовляли й рідні після смерті родича. Використання портретів у жалобній церемонії було способом увічнення пам’яті та приводом нагадати про благодійництво померлого. Ключові слова: поховальна культура, козацька старшина, надгробний портрет.

Список використаних джерел

 1. Адруг А. Живопис Чернігова другої половини XVII – початку XVIII століть. Чернігів. 2013. 182 с.
 2. Білецький П. О. Український портретний живопис ХVII–XVIII ст.: Проблеми становлення і розвитку. Київ: Мистецтво. 1969. 319 с.
 3. Горленко В. Старинные малороссийские портреты. Киевская старина. 1882. № 12. С. 602–606.
 4. Ґава О. І. Козацькі портрети у фондах Одеського державного історико-краєзнавчого музею. Чорноморська минувшина. Записки відділу історії козацтва на Півдні України. Одеса: Фенікс. 2007. Вип. 2. С. 184–185.
 5. Дмитрієнко М., Походяща О. Портретний живопис як джерело генеалогічних досліджень О. М. Лазаревського. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Генеалогія та геральдика: збірка наукових праць. Київ: Інститут історії України. 2010. № C. 95–110.
 6. Зверховська А. Український портрет у Національному художньому музеї. Купола. Київ. Вип. 3. С. 70–73.
 7. Иванова Б. Средневековые компоненты в структуре живописного портрета на заре Нового времени в странах восточной и юго-восточной Европы. Acta Slavica Iaponica. Hokkaido University. С. 215–237.
 8. Історія Русів. Київ. Веселка. 2006.
 9. Картины церковной жизни Черниговской Епархии из IX-вековой ее истории. Київ: Типография С. В. Кульженко. 1911. 206 с.
 10. К портрету Саввы Григорьевича Туптало. Киевская старина. 1882. № 7. С. 194–198.
 11. Косів Р. Українські хоругви XVII–XVIII ст. Київ: Оранта. 2009. 372 с.
 12. Ковальова М. Православні традиції в козацьких портретах Центральної і Східної України кінця XVII–XVIII ст. Художня культура: Актуальні проблеми. Київ. 2006. Вип. 6. С. 229–239.
 13. Лазаревский А. Миклашевские. Киевская старина. 1882. № 8. С. 243–244.
 14. Лазаревский А. Генеральный обозный Василий Касперович Борковский 1640–1702: к портрету. Киевская старина. 1894. № 3. С. 530–536.
 15. Лазаревский А. Исторические мелочи. Киевская старина. 1894. № 5. С. 358.
 16. Лазаревский А. Старинные малороссийские портреты. Киевская старина. 1882. № 5. С. 337–342.
 17. Лазаревский А. Старинные малороссийские портреты. Киевская старина. 1882. № 10. С. 173–174.
 18. Мужеские монастыри. Историко-статистическое описание Черниговской епархии. Чернигов: Губернская типография. 1873. Кн. 3. 392 с.
 19. Нетудихаткін І. Шанування церковних благодійників у православних храмах Києва та Лівобережної України XVIII–XIX ст.: нормативно-правовий. Гілея: збірник наукових праць. Київ. 2010. Вип. 36. С. 5–9.
 20. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. Нью-Йорк: Видання Організації Оборони Чотирьох Свобід України та Ліґи Визволення України. 1960. 408 с.
 21. Осадча Ю. А. Портрети історичних діячів козацької доби у колекції Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького. Грані. № 5. С. 107–110.
 22. Походяща О. Вплив церкви на розвиток українського портретного живопису ХVІІ–ХVІІІ століть. Українознавство. № 3. С. 78–82.
 23. Походяща О. До історії створення епітафії на честь В. Кочубея та І. Іскри. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірник наукових праць. Київ; Нікополь. 2013. Вип. 22. Ч. ІІ. 270 с.
 24. Проценко Л. Поховання Києво-Печерської Лаври. Київська старовина. 1995. № 2. С. 18–41.
 25. Пуцко В. Г. Портреты Тобольского митрополита Иоанна Максимовича. Проблемы истории России. Екатеринбург: Волот. 2008. Вып. 7: Источник и его интерпретации. С. 258–264.
 26. Семенюк Д. Колекція натрунних портретів з фондів Львівського історичного музея. Наукові записки Львівського історичного музею. Львів. 1997. Вип. 6. Ч. 1. С. 48–61.
 27. Соловій О. До історії українського живопису на початку XVIII століття (Кілька слів про Синодальний догляд за іконописанням на Україні). Україна. 1917. № 1–2. С. 100–114.
 28. Шафонский А. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малой России, из частей коей оное наместничество составлено, 1786 г. Киев. 1851. 697 с.
 29. Стороженко А. Старинные малороссийские портреты. Киевская старина. 1882. № 9. С. 577–579.
 30. Стороженко Н. Полковник Прилуцкий Иван и бунчуковый товарищ Григорий Стороженки. Киевская старина. 1890. № 4. С. 167–173.
 31. Суховарова–Жорнова О. Типологічна характеристика історичних портретів XVII–XVIII ст. Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики: збірник наукових праць. Київ. 2004. № 11: у 2 ч. Ч. 2. С. 244–278.
 32. Тананаева Л. И. Нагробный портрет в Речи Посполитой (XVII–XVIII вв.). Искусствознание. № 1–2. С. 304–342.
 33. Український портрет XVI–XVIII століть: каталог–альбом. Київ: Артанія Нова; Хмельницький: Галерея. 2006. 351 с.
 34. Щербаківський Д. Український портрет. Виставка українського портрету XVII–XX ст. Київ. 1925. 61 с.
 35. Широцький К. Дещо про давні портрети. Сяйво. 1914. Ч. 7–9. С. 198–202.
 36. Chroscicki J. Pompa funebris. Z dzejow kultury staropolskie. Warszawa, 1974. 365 s.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України