Активізація пізнавальної діяльності студентів під час читання лекцій у закладах вищої освіти

Автор(и): Педорич А. В.

Місце роботи:

Педорич А. В.

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 104–117

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.104

Анотація:

У статті розглянуто питання активізації пізнавальної діяльності студентів під час читання лекцій у закладах вищої освіти. Досліджено використання на практиці різних видів нетрадиційних лекцій: проблемна лекція, лекція-провокація (лекція із запланованими помилками), лекція на двох, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція-консультація, лекція-діалог.

Розкрито особливості сприйняття лекційного матеріалу через призму використання принципів осучаснення традиційної лекції. Експериментально виявлено особливості протікання проблемної лекції, лекції-провокації, лекції-візуалізації молодіжною аудиторією денної форми навчання і більш дорослою аудиторією слухачів заочної форми навчання та курсів підвищення кваліфікації. Запропоновано варіанти порад під час проведення лекційних занять у закладах вищої освіти залежно від специфіки аудиторії.

Ключові слова: лекція, принципи контекстного навчання, проблемна лекція, лекція-провокація, лекція на двох, лекція-візуалізація, лекція-прес-конференція, лекція-консультація, лекція-діалог.

Список використаних джерел

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.
 2. Загвязинский В. И. Вузовская лекция в структуре современного учебного процесса. Образование и наука. 2014. № 2 (111). С. 34–46.
 3. Ибрагимов Г. И., Ибрагимова Е. М., Гайнутдинов Р. Г. Дидактические условия совершенствования лекции в рамках информатизации образования. Профессиональное образование в России и за рубежом. 2014. № 3 (15). С. 73–77.
 4. Герасимова Т. С. Психолого-педагогический минимум для внештатных преподавателей. Методист. № 2. С. 38–43.
 5. Змеёв С. И. Технология обучения взрослых: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва: Академия, 2002. 128 с.
 6. Макаренко А. С. Методика виховної роботи. Київ: Рад. школа, 1990. 366 с.
 7. Гин А. А. Приемы педагогической техники: свобода выбора, открытость, деятельность, обратная связь, идеальность: пособие для учителя. 7-е изд. Москва: Вита-Пресс, 2006. 112 с.
 8. Воропаев В. И. Педагогические приемы по предупреждению конфликтных ситуаций в процессе учебно-тренировочного процесса по гиревому спорту в вузе. Наука и образование в современной конкурентной среде: сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. Уфа, 2014. С. 150–154.
 9. Павлова Л. В. Педагогический прием «Учебный ассистент» как фактор активизации учебно-познавательной деятельности студентов на занятиях по инженерной графике. Концепт. 2012. № 7. С. 32–36.
 10. Чони Ю. И. Инженерный стиль мышления и педагогические приемы его формирования в процессе обучения в техническом вузе. Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 2. С. 256–259.
 11. Манько В. М. Теоретичні та методичні основи ступеневого навчання майбутніх інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Київ, 2005. 528 с.
 12. Дидактика высшей школы: сб. рефератов / за ред. М. А. Гусаковского. Минск: БГУ, 2005. 162 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України