ОБРАЗ-СХЕМНІСТЬ ЯК СПОСІБ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ МЕДІЙНОЇ ДІЙСНОСТІ: МОВНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПОДІЙ

Автор(и): Набок А. І.

Місце роботи:

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри іноземних мов,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3696-9505 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 75–84

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.075

Анотація

\

У статті доведено, що в період сучасного інформаційного суспільства, коли відбувається заміщення реальної дійсності медійною, домінуючою в усіх сферах функціонування індивіда та соціуму, образ-схемність виявляється основним засобом концептуалізації світу. Під час зображення та сприйняття подій та їхніх складників, представлених у новинних текстах англомовного інтернет-дискурсу як основного різновиду медійного, продуцент та реципієнт задіюють образ-схеми, покладені в основу певних когнітивних моделей або ментальних репрезентацій як способів категоризації та структурування знань про світ. Мовне представлення феномена образу-схемності виявляється в номінативному наповненні текстів новин, у яких вербалізовані основні групи вказаних доконцептуальних структур.

Ключові слова: медіареальність, англомовний інтернет-дискурс новин, концептуалізація, когнітивна діяльність, образ-схеми, вербалізація.

Список використаних джерел

  1. Савчук В. В. Медиафилософия. Приступ реальности. Санкт-Петербург: Издательство РХГА, 2013. 338 с.
  2. Opgenhaffen M., Haenens L. d.` The impact of online news features on learning from news: a knowledge experiment. International Journal of Internet Science. Vol. 6, No 1, рр. 8–28.
  3. Добровольская И. А. Понятие «информационное пространство»: различные подходы к его изучению и особенности. Вестник РУДН Серия Литературоведение, журналистика. № 4. С. 140–147.
  4. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник. Київ: Академія, 2010. 464 с.
  5. Evans V. Green M. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2011. 830 p.
  6. Dirven R. Ruiz de Mendoza Ibáñez F. J. Looking back at 30 years of Cognitive Linguistics. Cognitive Linguistics in Action. From Theory to Application and Back. Berlin, N.Y.: Mouton de Gruyter, 2010, рр. 13–70.
  7. Кубрякова Е. С. Язык и знание : На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. Москва: Языки славянской культуры, 2004. 560 с.

[collapse]

<a href=”http://sjeducation.academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2018/text-pdf2019-2-3/1.%20Bykonia%20O..pdf”>Повний текст .pdf</a>

©2024. Пенітенціарна академія України