Дослідження психосемантичного простору особистості курсантів Академії НА ШЛЯхУ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и): Мірошниченко О. М.

Місце роботи:

Мірошниченко О. М.,

кандидат психологічних наук, доцент,
начальник кафедри психології,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 133–145

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.133

Анотація:

Академія як заклад вищої освіти у структурі Державної кримінально-виконавчої служби покликана готувати фахівців освічених, морально досконалих та конкурентоспроможних на ринку праці. Актуальність статті полягає у вивченні психосемантичної сфери особистості курсантів у процесі професійного становлення.

Основні наукові результати в галузі теоретичних знань полягають у дослідженні психосемантичного простору особистості курсантів та розкритті його психологічного змісту. Експериментальні результати полягають у дослідженні характеристики психосемантичного простору особистості курсантів, встановлені в результаті аналізу соціометричного статусу та моделі їх рольової поведінки у процесі професійного становлення. Визначено психологічні характеристики соціального середовища курсантів та проаналізовано соціально-психологічні фактори самооцінки особистості курсантів Академії.

Обробка експериментальних даних проведена за допомогою методу контент-аналізу і методів математичної статистики.

Ключові слова: психосемантичний простір, професійне становлення, соціальне середовище, особистість курсанта Академії, соціометричний статус.

Список використаних джерел

  1. Петренко В. Ф. Основы психосемантики. [2-е изд., доп.]. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 480 с.
  2. Шмелёв А. Г. Психодиагностика личностных черт. Санкт-Петербург: Речь, 2002. 480 с.
  3. Дробот О. В. Психосемантична теорія свідомості у вітчизняній психології як основа психосемантичного дослідження. Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С. Костюка НАПН України. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. Том. X. Вип. 25. C. 110–120.
  4. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании. Москва: МГУ, 1983. 176 с.
  5. Савелюк Н. М. Психосемантичні особливості громадянської свідомості студентської молоді: дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2008. 254 с.
  6. Столин В. В. Самосознание личности. Москва: МГУ, 1983. 285 с.
  7. Варій М. Й. Психологія особистості: навч. посіб. Київ: Центр навчальної літератури, 2008. 592 с.
  8. Вайсман Р. С. Феномен «социальной апперцепции» в групповой деятельности. Москва: АСТ, 1979. 193 с.
    [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України