ГЕТЬМАНЩИНА В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ XVIII ст.

Автор(и): Любич О. А.

Місце роботи:

Любич О. А.

кандидат історичних наук,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна       

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 70–79

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.070

Анотація:

У статті розкрито особливості історії Гетьманщини у складі Російської імперії XVIII століття. Показано регіональні особливості та вплив російського уряду на соціально-економічне становище автономії та структуру суспільства Гетьманщини. Наукова новизна одержаних результатівполягає у тому, що проведено комплексне дослідження виникнення, організації, соціально-економічного становища та служби наддніпрянського козацтва Полтавщини і Чернігівщини у XVІІІ ст. З’ясовано загальні риси й особливості формування козацьких військових формувань, визначено закономірності політики росій­ського уряду щодо українського козацтва та впровадження змін соціально-правового становища козаків внаслідок виконання ними військових обов’язків. Вперше виявлено, що наддніпрянські козаки Північного Полісся разом із запорозькими козаками започаткували державницькі традиції українського народу.

Ключові слова: Гетьманщина, Російська імперія, соціально-економічне становище, права, вольності, козаки, інтелектуальна історія, абсолютизм, Просвітництво.

Список використаних джерел

 1. Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до уничтожения гетьманства. Киев: Час, 1993. 656 с.
 2. Антонович В. Б. Про козацькі часи на Україні. Київ: Наукова думка, 1991. 238 с.
 3. Грушевський М. С. История украинского казачества: в 2-х т. Т. 1. Киев. 1913. 564 с.
 4. Скальковский А. А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского. Одесса, 1846. Ч. 1. 210 с.
 5. Яворницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. Київ: Наукова думка, 1995. 246 с.
 6. Стороженко Н. К. К истории малороссийских козаков в конце ХVІІІ и в начале ХІХ в. Киевская старина. 1897. Кн. 4. С. 473–480; Кн. 6. С. 473–480; Кн. 10. С. 115–130; Кн. 11. С. 143–156; Кн. 12. С. 332–350.
 7. Миллер Д. Очерки из истории и юридического быта старой Малороссии. Превращения козацкой старшины в дворянство. Киевская старина. Кн. 1. С. 1–31; Кн. 2. С. 188–212; Кн. 3. С. 351–374; Кн. 4. С. 1–47.
 8. Багалей Д. И. Займанщина в Левобережной Украине XVII и XVIII век. Киевская старина. T. VII. 1883 г. C. 569–571.
 9. Автократов В. Н. Военный приказ (к истории комплектования и формирования войск в России в начале XVIII в.): сборник «Полтава» (к 250-летию Полтавского сражения). Москва, 1959. С. 228–245.
 10. Дядиченко В. А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. Київ, 1959. 532 с.
 11. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. Київ: Наукова думка, 1969. 224 с.
 12. Сергійчук В. І. Українське козацьке військо у другій половині XVI – середині XVII ст.: дис. … д-ра іст. наук. Київ: КДУ, 1991. 426 с.
 13. Нестор Король Українське козацтво – родоначальник кінного війська Московії – Росії. Нью Йорк, 1963. 105 с.
 14. Бережинский В. Г., Ивануц М. Г. Комплектование вооруженных сил – система и органы: исторический очерк. Киев: Украинский институт военной истории, 2007. 196 с.
 15. Журавлев Д. В. Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII – першій половині XVIII ст.: дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 Харків, 2002. 218 с.
 16. Путро А. И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине ХVІІІ в. Киев, 1998. 142 с.
 17. Когут З. Російський централізм і українська автономія. Ліквідація Гетьманщини (1760–1830). Київ, 1996. 302 с.
 18. Фірсов О. В. Структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст. Наука. Релігія. Суспільство. 2008. № 2. С. 96–99.
 19. Шпитальов Г. Г. Військова служба запорозького козацтва в російсько-турецьких війнах 1735–1739 та 1768–1774 років. Запоріжжя: Прем’єр, 2004. 240 с.
 20. Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII століття). Київ: Києво-Могилянська академія, 2016. 606 с.
 21. Полное собрание законов Российской империи. Т. ІХ.
 22. Полное собрание законов Российской империи. Т. VIII.
 23. Распоряжение князя А. И. Шаховского о разделении малороссийских казаков на «выборных» и «подпомощников» (1735 г.). Киевская старина. (февраль). 1902.
 24. Полное собрание законов Российской империи. Т. XV.
 25. Военная энциклопедия. Санкт-Петербург, 1911. Т. 1. 550 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України