ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и): Кузнєцов О. О.

Місце роботи:

Кузнєцов О. О.,

старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 81–91

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.081

Анотація:

Статтю присвячено визначенню загальних та спеціальних компонент інформатичної компетентності фахівців пенітенціарної системи. Встановлено, що підвищені вимоги до якості спеціальної інформатичної компетентності фахівців пенітенціарної системи обумовлено активізацією процесу інформатизації органів та установ, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації.

Визначено, що під інформатичною компетентністю персоналу кримінально-виконавчої системи розуміють сукупність елементів діяльністної та когнітивної компоненти, пов’язаних забезпеченням вимог режимних обмежень та виконанням функцій охорони і нагляду в установах виконання покарань. Практичним результатом публікації є формування орієнтованого переліку прогнозованих результатів навчання, необхідних для формування інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Для цього сформульовано та приведено у відповідність з вимогами сьомого рівня національної рамки класифікацій знання, вміння та навички, що засвоюються в результаті виконання навчальної програми.

Ключові слова: компетентність, інформатична компетентність, структура компетентності, зміст компетентності, фахівець, пенітенціарна система, результати навчання, зміст навчання.

Список використаних джерел

 1. Про схвалення Концепції реформування (розвитку) пенітенціарної системи України: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 р. № 654-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250287747 (дата звернення: 20.12.2018).
 2. Тогочинський О. М., Чебоненко С. О. Форми та методи формування спеціальних умінь та навичок з урахуванням стильових особливостей навчальної діяльності майбутніх офіцерів пенітенціарної системи. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикор­донної служби України. Серія: Педагогічні науки. Хмельницький. 2017. Вип. № 4. С. 427–440. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2017_4_37.
 3. Тогочинський О. М. Особливості соціальної компетентності офіцерів Міністерства внутрішніх справ України. Вісник Національного університету оборони України. Київ. 2014. Вип. 4. С. 117–122. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_4_22 (дата звернення 20.12.2018).
 4. Тогочинський О. М., Третяк О. С., Чебоненко С. О. Формування фахової компетентності персоналу уповноважених органів з питань пробації в контексті міжнародних стандартів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Чернігів. 2018. Вип. 153. С. 140–145.
 5. Ятчук М. Сучасний стан розробленості проблеми формування психологічної компетентності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Психологія. Хмельницький. 2017. Вип. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2017_1_14 (дата звернення 20.12.2018).
 6. Дармограй П. В. Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. Хмельницький. 2015. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2015_4_6 (дата звернення 20.12.2018).
 7. Кузнєцов О. О. Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Чернігів. 2017. Вип. 144 С. 67–72.
 8. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ. 2016. 472 с.
 9. Класифікатор професій ДК 003:2010: наказ Держспоживстандар­ту України від 28.07.2010 р. № 327. Дата оновлення: 30.11.2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 (дата звернення 20.12.2018).
 10. Словник української мови. Академічний тлумачний словник / за ред. І. К. Білодіда. URL: http://sum.in.ua/s/fakhivecj(дата звернення 20.12.2018).
 11. Про затвердження Випуску 1 “Професії працівників, що є загаль­ними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників: наказ Міністерства праці та соці­альної політики України від 29.12.2004 р. № 336. Дата оновлення: 22.09.2015. URL: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0336203-04 (дата звернення 20.12.2018).
 12. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341. Дата оновлення: 06.01.2012. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF (дата звернення: 20.12.2018).
 13. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. Затверджені стандарти вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/029-informatsiyna-bibliotechna-ta-arkhivna-sprava-bakalavr.pdf (дата звернення 20.12.2018).
 14. Стандарт вищої освіти України зі спеціальності 081 Право. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України. Затверджені стандарти вищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf (дата звернення 20.12.2018).
 15. Про затвердження Методики розроблення професійних стандар­тів: наказ Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 р. № 74. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0165-18 (дата звернення: 20.12.2018).
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України