ЦІЛЬОВИЙ РІВЕНЬ ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Автор(и): Конотоп О. С.

Місце роботи:

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри мов і методики їх викладання,
Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8451-357X

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 52–64

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.052

Анотація

Мета статті – визначення вимог щодо цільового вступного і випускового рівнів відповідно до підготовки студентів за освітньо-професійною програмою галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта.

Наукова новизна полягає в аналізі нормативних документів щодо цільового вступного і випускового рівнів відповідно до підготовки студентів.

Висновки. Вивчення документів та їх аналіз засвідчили відсутність уніфікації вимог і їх відображення в державних документах щодо досягнення вступного та випускового рівнів володіння англійською мовою майбутніми учителями початкової школи. Вважаємо, що відповідно до підготовки студентів за освітньо-професійною програмою галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 013 Початкова освіта вступний рівень повинен дорівнювати В1, а випусковий – В2; під час вступу на освітній ступінь «магістр» – В2, а випусковий – В2+. Перспективи подальших досліджень вбачаємо у визначенні реального стану рівня іншомовної практичної підготовки на освітньому ступені «бакалавр» у немовних ЗВО України – проведенні відповідного тестування.

Ключові слова: іншомовна практична підготовка, майбутні вчителі початкової школи, бакалавр, магістр.

Список використаних джерел

 1. Концепція розвитку педагогічної освіти: Проєкт / Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennyaproekt-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti.
 1. Рейтинг спеціальностей за кількістю поданих заяв. URL: http://osvita.ua/consultations/bachelor/65128/.
 2. Педагогічна Конституція Європи. Європейські педагогічні студії: часопис. URL: http://www.arpue.org/index.php/uk/.
 3. Хоменко О. Іншомовна підготовка як невід’ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства. Вища освіта України. Вип. 2. 2012. С. 55–61.
 4. Кузнецов А. Н. Cовершенствование содержания профессионально ориентированной иноязычной подготовки студентов агроинженерных вузов: автореферат диссертации … канд. пед. наук: 13.00.08, 13.00.02. Москва: ФГОУ ВПО «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина», 2003. 21 с.
 5. Покушалова Л. В., Серебрякова Л. Т. Обучение профессионально ориентированному языку в техническом вузе. Молодой ученый. Вып. 5. 2012. С. 305–307.
 6. Леушина И. В. Вопросы подготовки кадров к иноязычной инженерной деятельности. Информационные технологии в проектировании и производстве. № 4. С. 89–91.
 7. Полякова Т. Ю. Традиции и инновации в иноязычной подготовке инженера. Высшее образование в России. Вып. 10. 2008. С. 55–61.
 8. Ефремова Е. Ф. Педагогические условия повышения эффективности иноязычной подготовки студентов медицинского вуза: диссертация кандидата педагогических наук: 00.08. Волгоградский государственый педагогический университет, Волгоград, 2009. 187 с.
 9. Снєда Ю. Змістові компоненти іншомовної підготовки. Лінгвістичні та методичні проблеми викладання іноземних мов у школі та ВНЗ. Вип. 3. 2015. С. 207–210.
 10. Програма з англійської мови для професійного спілкування / Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.
 11. Концепція розвитку англійської мови в університетах. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України