ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и): Кобальчинська Є. О., Балан О. С.

Місце роботи:

Кобальчинська Є. О.,

старший викладач,
Одеський національний політехнічний університет,м. Одеса, Україна;

Балан О. С.,

доктор економічних наук, професор,
Одеський національний політехнічний університет,м. Одеса, Україна                                                                                                  

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 71–80

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.071

Анотація:

У статті визначено, що галузь машинобудування є джерелом економічного зростання національної економіки та визначає перспективи її інноваційного розвитку на основі високотехнічних технологій. Встановлено, що оцінку потенціалу підприємства необхідно проводити у формі комплексного, поетапного і поелементного дослідження. Доведено, що при комплексній формі оцінки потенціалу досліджуються всі складові елементи потенціалу, які інтегруються в єдиний показник, основним методом інтеграції є експертний або рейтинговий. При поетапній оцінці акцентується увага на головних критеріях, що визначають здатність підприємства вирішувати його основні завдання. У цьому випадку проблема зводиться до деталізації головних критеріїв, що забезпечують комплексну оцінку.

Визначено, що ефективний механізм оцінки використання машинобудівного потенціалу промислового підприємства повинен відповідати загальній стратегії, сформованій на основі оцінки показників та критерії його ефективності.

Ключові слова: потенціал, машинобудування, стан галузі, регіон, стратегія, формування, критерії, показники.

Список використаних джерел

  1. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
  2. Концепція Загальнодержавної цільової економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/603-2013-%D1%80.
  3. Статистичний щорічник України за 2017 рік / за ред. О. Г. Осауленка. Київ: Август Трейд, 2018. 558 с.
  4. Статистична інформація / Державний комітет статистики України URL: http:// www.ukrstat.gov.ua.
  5. Тютюнник І. В., Міщенко В. А. Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України. Вісник НТУ «ХПІ». № 28. С. 109–112.
    [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України