ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Автор(и): Гетта В. Г., Єрмак С. М.

Місце роботи:

Гетта В. Г.,

кандидат педагогічних наук, професор,

професор кафедри технологічної освіти та інформатики,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-3057-9976;

Єрмак С. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент; учений секретар,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5069-1001

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 30–38

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.01.030

Анотація

У житті кожної людини важливу роль відіграє її активність – активне ставлення до навколишньої дійсності, навчання, суспільно-політичних подій, громадської, трудової, ділової, спортивної діяльності. Автори статті вважають, що багатогранність поняття «активність» варто виразити більш ширшим поняттям «активна життєва позиція» і розглядати його як одну з ключових компетентностей людини, яку треба формувати і розвивати протягом усього життя людини.

Активна життєва позиція – це комплексне поняття. Воно є показником громадянської зрілості людини і включає сукупне ставлення особистості до навколишньої дійсності (суспільства, колективу, самого себе, природи, навчання, праці тощо) та виявляється в діяльності.

Звичайно основний вплив на виховання людини здійснюється в закладах освіти.

Основне їх завдання – сформувати таку систему знань, що дозволила б людині пояснювати, оцінювати та усвідомлювати зв’язки і відносини у суспільному житті, виробництві, сім’ї та праці.

Школа формує основи якостей, необхідних для вияву активної життєвої позиції учнів у майбутньому, сім’я підтримує, сприяє цьому процесу, заклади ж вищої освіти на науковій основі перетворюють закладені школою основи в переконання, знаходять можливості застосування їх на практиці.

Виходячи з сутності складових активної життєвої позиції (в статті вони подані у вигляді схеми), автори статті вважають, що ключова та визначальна роль у формуванні активної життєвої позиції належить закладам вищої освіти.

Основним засобом впливу на формування і розвиток складових активної життєвої позиції студентської молоді, на думку авторів, є діяльність, активна участь у громадському житті, соціально-політичних подіях, різноманітних видах праці, спорті, художній самодіяльності тощо.

Активна діяльність значною мірою залежить від обізнаності людини, житейських знань і умінь, які виникають на основі здобутих наукових знань. В освіченої людини ширший кругозір, повніше уявлення про навколишню дійсність, цілісніше уявлення про взаємообумовленість процесів і явищ. Тому вона, як правило, діє цілеспрямованіше, творче та активніше.

Ключові слова: активна життєва позиція, знання, вміння, діяльність, потреба, активність, компетентнісний підхід.

Список використаних джерел

  1. Кузьменко В. В. Підготовка студентів до формування в учнів наукової картини світу: навчально-методичні рекомендації. Херсон: Видавництво ХДУ, 2004. 48 с.
  2. Пометун О. К. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти. Рідна школа. Київ. 2005. № 1. С. 65–69.
  3. Помиткіна Л. В. Визначення власної життєвої позиції студентами як психологічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2014. Вип. 1, Т. 1. С. 234–239.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України