ПОГЛЯД МОЛОДІ НА МОЖЛИВІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ СВОБОДИ СЛОВА
В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Автор(и): Доній Н. Є., Кравчук Г. В.

Місце роботи:

Доній Н. Є.,

доктор філософських наук, професор,

професор кафедри економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна;

Кравчук Г. В.,

доктор економічних наук, професор,

професор кафедри економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 55–70

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.055

Анотація:

Автори статті виходили з позиції, що свобода слова є фактично правовим інститутом, закріпленим у великій кількості міжнародних і національних нормативно-правових актів.Свобода слова є одночасно силою та слабким місцем демократичної держави: з одного боку, є маркером стану демократії, права в державі, а з другого – лакмусовим папірцем спроможності стримування вседозволеності. Констатовано, що відкритість демократичного соціального простору для ідей є біполярним фактором, адже може провокувати продаж як корисної, так і небезпечної інформації. Це пов’язано з тим, що на практиці реалізація свободи слова є більш багатогранною та складною, ніж здається, а тому постійно обговорюються умови її обмеження.

Метою визначено здійснення теоретичного аналізу концепту «свобода слова» та емпіричного дослідження ставлення осіб віком від 18 до 22 років, які отримують освіту в Академії Державної пенітенціарної служби, до обмеження свободи слова.

Результати дослідження. Вказано, що свобода слова 88 % респондентів сприймається як право і цінність, обмеження якого неприпустиме. Лише 12 % респондентів вважають, що свобода слова може бути обмежена й мотивом таких дій може стати досягнення таких цілей: зменшення обсягу маніпуляції свідомістю громадян, стабілізація соціальної ситуації в Україні та покращення психологічного здоров’я громадян.

Зроблено висновок, що свобода слова – це природне право людини на вираження і донесення інформації іншим. Свобода слова як феномен суперечлива: вона є благом, однак, вона також може привести до небажаних наслідків як для самої людини, так і для соціального простору, в межах якого людина існує. Це добре усвідомлюється на рівні держави і соціального простору. Саме це підтвердили результати емпіричної частини дослідження.

Ключові слова: інформація, права людини, свобода слова, обмеження свободи слова, цінність, опитування.

 

Список використаних джерел

 1. Берлин И. Философия свободы. Европа / пред. А. Эткинда. Москва: Новое литературное образование, 2001. 448 с.
 2. Біблія або Книги Святого письма Старого і Нового заповіту / пер. з мови давньоєврейськ. і грецьк. І. Огієнка. Б/в, 1988. 1537 с.
 3. Блок У. Овцы в волчьих шкурах: в защиту порицаемых. Челябинск: Социум, 2011. 301 с.
 4. Большой юридический словарь / авт. и сост. А. Б. Борисов. Москва: Книжный мир, 2010. 848 с.
 5. Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (accessed 15.09.2019).
 6. Доній Н. Є., Гончаренко О. Г., Кравчук Г. В. Несвобода як потреба: парадокс осіб, схильних до рецидиву злочину. Права і свободи людини та їх забезпечення в умовах несвободи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 01 листоп. 2018 р.). Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2018. C. 8–11.
 7. Кемпбелл К. В мире серьезно переосмысливают понятие «свобода слова». URL: https://www.unian.net/world/433392-v-mire-serezno-pereosmyislivayut-ponyatie-svoboda-slova.html (accessed 15.09.2019).
 8. Конституція України: прийнята 28.06.1996 за № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254к/96-вр (accessed 15.09.2019).
 9. Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (accessed 15.09.2019).
 10. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Юридична енциклопедія: у 6 т. Т. 5: П-С. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. URL: http://leksika.com.ua/10740110/legal/pravo_na_svobodu_dumki_i_slova_na_vilne_virazhennya_svoyih_poglyadiv_i_perekonan (accessed 15.09.2019).
 11. Свобода слова в умовах інформаційної війни та збройного конфлікту / А. Б. Блага та ін.; за заг. ред. О.А. Мартиненка. Київ: Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2017. 85 с.
 12. Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід європейського суду з прав людини: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2013. 217 с.
 13. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Rome, 4.XI.1950. European Convention on Human Rights as amended: by Protocols Nos. 11 and 14 supplemented by Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16. – URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf (accessed 15.09.2019).
 14. Garson Your Liberty To Swing Your Fist Ends Just Where My Nose Begins. URL: https://quoteinvestigator.com/2011/10/15/liberty-fist-nose/ (accessed 15.09.2019).
 15. Free Speech. Cambridge Academic Content Dictionary. Cambridge University Press. 2019. URL: https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/английский/free-speech (accessed 15.09.2019).
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України