ПРОФІЛАКТИКА ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗВИТКУ ВМІННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВЛАСНОГО ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ

Автор(и): Дем’яненко Ю. О.

Місце роботи:

Дем’яненко Ю. О.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри психології,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 1 (2): 52–60

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.01.052

Анотація:

У статті розглянуто особливості синдрому емоційного вигорання та його негативний вплив на особистість професіонала. Проаналізовано місце та значення емоційного аспекту особистості в стійких тенденціях, конкретних формах і способах взаємодії. Наголошено, що у ході взаємодії емоційні взаємовпливи суб’єктів породжують їх взаємну обумовленість. Запропоновано впровадження тренінгових занять серед спеціалістів, що працюють у системі «людина–людина», для розвитку в них навичок усвідомлення та саморегуляції власних емоційних станів.

Наведено авторську розробку тренінгового заняття щодо формування вміння визначати власні емоційні стани, причини їх виникнення та наслідки; методи регуляції різноманітних емоційних станів та вміння розвивати здатність до адекватного оцінювання власних можливостей.

Ключові слова: емоційний стан, емоційне вигорання, емоційна напруга, регулювання емоційного стану, саморегуляція емоційних станів, тренінгове заняття.

Список використаних джерел

  1. Особливості емоційних станів соціальних працівників у професійній взаємодії /Дем’яненко Ю. О., Лещенко М. Є., Мазур Т. В., Філіпович В. М. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка. 2016. Т. 1, Вип. 44. С. 84–88.
  2. Райкова Е. Ю. Терапия и профилактика профессионального выгорания у представителей помогающих профессий. Молодой ученый. 2011. Т. 2, № 5. С. 92–97.
  3. Жорняк Е. С. Нарративная психотерапия. URL: http://narrapractice.narod.ru/kj-ns.htm (дата звернення: 18.12.2018).
  4. Кириленко Т. С. Пошук гармонії: емоційні переживання та стани особистості (вчинково-орієнтований підхід): монографія. Київ: Київ­ський університет, 2004. 101 с.
  5. Абабков В. А. Проблема научности в психотерапии. Санкт-Петербург, 2002. 76 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України