РІВНЕВИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и): Биконя О. П., Іванишина В. П.

Місце роботи:

Биконя О. П.,

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна;

Іванишина В. П.,

кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2018. № 1 (1): 7–18

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2018.01.007

Анотація:

У статті обґрунтовано рівневий підхід у навчанні майбутніх економістів англійської мови. Встановлено, що у період навчання майбутніх економістів з І по IV курси проходить поступове оволодіння англійської мови на рівнях від В1.1. до В2.2, причому після закінчення другого та третього курсів студенти повинні володіти англійською мовою на рівні В2.1., четвертого курсу – на рівні В.2.2. Надано вимоги до володіння англомовною комунікативною компетентністю на кожному курсі навчання англійської мови. Акцентовано увагу на здатності користуватися англійською мовою в процесі ділового спілкування і відповідно рівень мовленнєвих компетентностей визначено комплексом умінь. Зміст мовних, мовленнєвих, лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної компетентностей у різні роки навчання визначено у ході дослідження. У статті конкретизовано вимоги до цих компетентностей з І по IV курси та у період навчання у магістратурі.

Ключові слова: рівневий підхід, економісти, ділова англійська мова, англійська мова професійного спрямування, англомовна комунікативна компетентність.

Список використаних джерел

  1.  
   1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. С.Ю. Ніколаєвої]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
   2. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: монографія. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. 304 с.
   3. Онучак Л. В.Педагогічні умови організації самостійної поза­аудиторної роботи студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 21 с.
   4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. Київ, 2003. 42 с.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. Київ: КНЕУ, 2002. 51 с.

   1. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 29 квітня 2015 р. № 266. URL:http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za–doc227795. htm.
   2. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.
   3. Редько В. Г., Пасічник О. С. Особливості конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов у старшій профільній школі України.Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. Київ: Пед. думка, 2012. С. 649–662.
   4. Смирнова М. І. Дидактичні засади організації самостійної роботи з іноземної мови студентів вищих економічних навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2005. 236 с.
   5. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов. Москва: Астрель – АСТ: Хранитель, 2007. 746 с.
   6. Ягельська Н. В. Методика організації самостійної роботи студентів над англійською мовою з використанням професійного мовного портфеля: дис. …. канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2005. 183 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України