ВИМОГИ ДО РІВНЯ ВОЛОДІННЯ КУРСАНТАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ АНГЛОМОВНОЮ ГРАМАТИЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ

Автор(и): Биконя О. П.

Місце роботи:

Биконя О. П.

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8865-8792

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 2 (5): 7–22

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2020.02.007

Анотація

У статті обґрунтовано особливості формування в курсантів економічних спеціальностей англомовної граматичної компетентності під час аудиторної та позааудиторної роботи в навчанні англійської мови, передусім, англійської мови професійного спрямування.

Мета статті – обґрунтувати вимоги щодо рівня володіння англомовною граматичною компетентністю курсантами економічної спеціальності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), які навчаються в Академії Державної пенітенціарної служби.

Методологія статті. Висвітлення теоретичних положень містить аналіз наявних методів та підходів організації навчання курсантів економічних спеціальностей англійської граматики. Теоретико-методологічною основою статті є загальні положення дидактики вищої школи і методики навчання іноземних мов, підходи науково-педагогічного пошуку, теоретико-методологічні засади, на яких ґрунтується методика навчання майбутніх економістів англомовної граматики на різних етапах навчання в Академії Державної пенітенціарної служби.

Результати. Визначення вимог щодо рівня володіння англомовною гра-матичною компетентністю відбувається згідно з етапами навчання майбут-ніх економістів англійської мови в Академії Державної пенітенціарної служби на першому та другому курсах. У статті використаний критичний аналіз вітчизняних та іноземних педагогічних, лінгвістичних і методичних літературних джерел із теми, що досліджується, освітніх документів, навчальних програм. На основі досліджень зазначено, що зміст англомовної граматичної компетентності містить граматичні декларативні та процедурні знання, навички та мовну усвідомленість.

Практичне значення здобутих результатів полягає у визначенні змісту англомовної граматичної компетентності, передусім граматичних деклара-тивних та процедурних знань, граматичних навичок та мовної усвідомленості в курсантів економічної спеціальності на першому (бакалаврському) рівні ви-щої освіти з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (Шифр за ОПП: 051 «Економіка»), які навчаються на першому та другому курсах в Академії Державної пенітенціарної служби.

Уточнені вимоги щодо рівня володіння англомовною граматичною компетентністю потрібно враховувати в організації навчально-виховної діяльності, яка покликана сприяти забезпеченню реалізації меті навчання майбутніх економістів.

Значення (оригінальність). Наукове значення дослідження характеризується презентацією нового бачення формування англомовної граматичної компетентності згідно з професійною тематикою англійської мови професійного спрямування під час аудиторного та позааудиторного навчання курсантів економічних спеціальностей на першому та другому курсах в Академії Державної пенітенціарної служби.

Ключові слова: майбутні економісти, англійська мова, граматична компетентність, граматичні декларативні знання, граматичні процедурні знання, граматичні навички, мовна усвідомленість.

Список використаних джерел

 1. Биконя О. П. Англійська мова: навчальний посібник. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2020. 280 с.
 2. Биконя О. П. Англійська мова: навчальний посібник: Частина IІ. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 174 с.
 3. Биконя О. П. Англійська мова: навчальний посібник: Частина І. Чернігів: Академія Державної пенітенціарної служби, 2019. 246 с.
 4. Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей: монографія. Чернігів: ЧНТУ, 2015. 432 с.
 5. Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки. Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка. 2011. 304 с.
 6. Киселева З. А. Применение и роль творческих упражнений в обучении грамматике английского языка в вузе. Вопросы методики преподавания в вузе. Т. 7. № 27. С. 71–79.
 7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / за заг. ред С. Ю. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт, 2013. 590 с.
 8. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Київ: КНЕУ, 42 с.
 9. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 «Економіка і підприємництво». Київ: КНЕУ, 2002. 51 с.
 10. Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению в средней школе: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Липецк, 1980. 477 c.
 11. Скляренко Н. К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2010. № 4. С. 15–25.
 12. Широких А. Ю. Сочетание индуктивных и дедуктивных методов в профессионально-ориентированном обучении английскому языку. Перспективы науки и образования. № 3 (39). С. 410–422.
 13. A delicate moment for global economy. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/29/sp040219-a-delicate-moment-for-the-global-economy (аccess date: 210.2020).
 14. A Short Guide to Answering A Business Organizations Essay Question. URL: https://prawfsblawg.blogs.com/prawfsblawg/2008/07/a short-guide-t.html (аccess date: 11.10.2020).
 15. Analyze This! Debt Transparency. URL: https://www.imf.org/ external/mmedia/view.aspx?vid=5990686977001 (аccess date: 210.2020).
 16. Author S. (2019). Money. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/ page/journal/15384616/…/forauthors.html (аccess date: 17.01.2020).
 17. Basics of Marketing: Exercises and Activities (2020). URL: https://www.researchgate.net/publication/329143751_Basics_of_Marketing_Exercises_and_Activities (аccess date: 17.02.2020).
 18. Bernazzani 18 Examples of Successful Co-Branding Partnerships (And Why They’re So Great). URL: https://blog.hubspot.com/marketing /best-cobranding-partnerships (аccess date: 21.10.2020).
 19. Bureau of Economic Analysis (2019). Gross Domestic Product. URL: https://www.bea.gov/data/gdp/gross-domestic-product (аccess date: 10.2020).
 20. Bureau of Labor Statistics (2019). Economic News Releases. URL: https://www.bls.gov/bls/newsrels.htm (аccess date: 05.03.2020).
 21. Bureau of Labor Statistics. Consumer Price Index. URL: https://www.bls.gov/cpi/ (аccess date: 17.01.2020).
 22. Chappelow J. Economics: Overview, Types, and Economic Indicators. URL: https://www.investopedia.com/terms/e/economics. (аccess date: 19.11.2020).
 23. Climbing Out of Debt. URL: https://www.imf.org/external /pubs/ft/fandd/2018/03/ alesina.htm (аccess date: 210.2020).
 24. Crisis! Ireland calls the IMF. URL: https://www.imf.org/external/Pubs/FT/fandd/.
 25. Dupont B. (2017). The History of Economic Ideas: Economic Thought in Contemporary Context, Chapter 1. Routledge, Taylor & Francis URL: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315657028 (аccess date: 05.03.2020).
 26. Dupont B. The history of economic ideas. Economic Thought in Contemporary Context, 1st Edition. URL: https://www.routledge.com/The History-of-Economic-Ideas-Economic-Thought-in-ContemporaryContext /Dupont/p/book/9781138101333 (аccess date: 19.01.2020).
 27. Economic challenges in 2019. URL: https://www.imf.org/external /mmedia/view. aspx?vid=5983669126001 (аccess date: 210.2020).
 28. Federal Reserve (2019). Industrial Production and Capacity Utilization – G.17. URL: https://www.federalreserve.gov/feeds/g17.html (аccess date: 05.03.2020).
 29. GoPro: Red Bull Stratos – The Full Story. URL: https://www.thedrum.com/content/gopro-red-bull-stratos-full-story (аccess date: 19. 2020).
 30. Regional Economic Outlook for Sub-saharan Africa. URL: https://www.imf.org/en/ Publications/RE0/SSA/Issues/2017/05/03/sreo0517 (аccess date: 17.01.2020).
 31. What Is Universal Basic Income? URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/ fandd/2018/12/pdf/what-is-universal-basic-income-basics.pdf (аccess date: 210.2020).
 32. Women and Economic Growth. URL: https://www.imf.org/external /Pubs/FT /fandd/ (аccess date: 210.2020).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України