ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ АНГЛОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Автор(и): Биконя О. П.

Місце роботи:

доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри іноземних мов,
Академія Державної пенітенціарної служби,м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 7–19

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.007

Анотація:

Розвиток сучасного українського суспільства висуває нові вимоги перед вищою освітою, зокрема в оволодінні англійською мовою, що відіграє вирішальну роль у становленні майбутнього фахівця економічної галузі. У статті розкрито особливості формування у студентів економічних спеціальностей навчально-стратегічної компетентності під час самостійної позааудиторної роботи із врахуванням специфіки навчання ділової англійської мови. Зазначено, що названа компетентність містить дві складових: навчальну і стратегічну.

Формування навчально-стратегічної компетентності включає набуті знання, практичні навички і вміння та здатність використовувати їх у майбутній професійній діяльності. У результаті сформовано типи стратегій, які необхідно використовувати в ході навчання майбутніх економістів ділової англійської мови, зокрема компенсаторні, соціальні та афективні стратегії. Сформована у студентів економічних спеціальностей навчально-стратегічна компетентність дозволяє їм аналізувати, систематизувати навчальний матеріал, планувати навчальну діяльність, виконувати завдання творчого характеру.

Ключові слова: навчально-стратегічна компетентність, майбутні економісти, англійська мова, ділова англійська мова, англомовна комунікативна компетентність.

Список використаних джерел

 1. Білоножко Н. Є. Методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматич­ного матеріалу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 263 с.
 • Бориско Н. Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов. Іноземні мови. № 4. С. 10–16.
 1. Дроздова І. П. Стратегії оволодіння мовою як запорука успішного навчання професійного мовлення. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. № 1. С. 186–193.
 • Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. С. Ю. Ніколаєвої]. Київ: Ленвіт, 2003. 273 с.
 • Задорожна О. І. Сутність поняття стратегічної компетентності в сучасній лінгводидактиці. Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Вип. 2 (41). С. 105–109.
 • Задорожна І. П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови з практичної мовної підготовки: [монографія]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка, 2011. 304 с.
 • Керекеша О. В. Формування оцінно-рефлексивної самостійності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04. Київ, 2009. 20 с.
 • Киселевская Н. А. Стили саморегуляции учебной деятельности и их формирование у студентов вуза: дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07. Иркутск, 2005. 148 с.
 • Корнєва З. М. Методика навчання майбутніх економістів англійського ділового мовлення на основі технології занурення: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Київ, 2006. 304 с.
 1. Методичні рекомендації з використання Європейського мовного портфеля для викладачів іноземної мови у вищих навчальних закладах економічного профілю / уклад.: Н. В. Ягельська. Київ, 2004. 56 с.
 2. Мисечко О. Є. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ.Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 19. С. 174–178.
 3. Насонова Е. А.Обучение профессионально-ориентированному диалогическому общению студентов в условиях учебной автономии средствами интернет-чата: неязыковой вуз, английский язык: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02. Волгоград, 2008. 209 с.
 4. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах.Іноземні мови. 2010. № 3. С. 3–10.
 5. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу. Іноземні мови. 2010. № 2. С. 11–17.
 6. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. Київ, 2003. 42 с.
 7. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліс­та і магістра напряму 0501 – “Економіка і підприємництво” / кол. авт. під заг. кер. А. Ф. Павленка. Київ: КНЕУ, 2002. 51 с.
 8. Петровська Ю. В. Методика організації автономного навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2010. 424 с.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. URL: http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-galuzei-znan-i-specialnostei-za–doc227795.
 10. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. Київ: Ленвіт, 2005. 119 с.
 11. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 слов. Москва: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. 746 с.
 12. Oxford R. L. Hero with a Thousand Faces: Learner Autonomy, Learning Strategies and Learning Tactics in Independent Language Learning / Rebecca L. Oxford. Language Learning Strategies in Independent Settings. Cromwell Press Ltd., 2008. P. 41–63.
 13. Oxford R. L. Language Learning Strategies / Rebecca. L. Oxford. Boston: Heinle and Heinle Publishers, 1990. 343 p.
 14. Prokop M. Klassifikation von Lernerstrategien im Fremd- und Zweitspracheunterricht. Fremdsprache Deutsch Zeitschift für die Praxis des Deutschunterrichts. № 1. S. 12–17.Prozhina Z. Russian Englishes. World Englishes (Special Issue). 2005. Vol. 24, No. 4. P. 437–535.
  [collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України