ПОТЕНЦІАЛ ФОРМАЛЬНОЇ ТА НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТОКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ І ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАХІВЦІВ ВІЙСЬКОВИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, АХІВЦІВ З ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Автор(и): Ігнатюк О. О., Резнік С. М., Солодовник Т. О., Середа Н. В.

Місце роботи:

Ігнатюк О. А.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки та психології управління
соціальними системами ім. академіка І. О. Зязюна,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

(61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

e-mail: olgaignatyuk2016@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5710-7752

 

Резнік С. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та психології управління
соціальними системами ім. академіка І. О. Зязюна,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

(61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

e-mail: svreznik@i.ua)

ORCID: 0000-0001-8310-1242

 

Солодовник Т. О.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та психології управління
соціальними системами ім. академіка І. О. Зязюна,
Національний технічний університет
“Харківський політехнічний інститут”

(61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

e-mail: solodovnik_t_a@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-7772.993878

 

Середа Н. Ст,

кандидат мистецтвознавства, доцент,

доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними
системами ім. академіка І. А. Зязюна

Національний технічний університет “Харківський
політехнічний інститут”

(61002, Україна, м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

e-mail: sereda.nataliia.khpi@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-8472-0117

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023.

№ 1 (10): 105-124

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.105

Анотація

Глобалізація та швидкі трансформаційні перетворення суспільства вимагають формування сучасних професійних компетенцій, лідерських якостей та лідерського потенціалу від фахівців усіх сфер життєдіяльності суспільства, в тому числі фахівців військових спеціальностей сектору безпеки, охорони, безпеки та такої важливої ​​сфери як пенітенціарна, що відповідає за підтримання належного рівня суспільної безпеки країни. Ключова роль у формуванні, розвитку та вдосконаленні професійних компетентностей, лідерських якостей та лідерського потенціалу належить освіті як формальній, так і неформальній. Саме формальна освіта завдяки нормативній складовій освітніх програм та можливості обирати індивідуальну стратегію навчання за рахунок вибіркових дисциплін дозволяє формувати конкурентоспроможного фахівця, мобільного, з притаманними професійно-важливими якостями,перспективного світогляду, культури, діловитості, здатності аналізувати виробничу ситуацію, готових до успішного вирішення ними повсякденних бойових та фахових завдань. Система неформального освіти, яка може охоплювати систему підвищення кваліфікації фахівців (викладачів, персоналу установ тощо), може задовольнити потреби фахівців у набутті зазначеними фахівцями найкращих професійних навичок майбутнього на ринку праці, soft, hard, meta skills.

Метою дослідження є розкриття ефективності розвитку професійної компетентності, лідерських якостей та лідерського потенціалу фахівців військових спеціальностей сектору безпеки, охорони, безпеки та фахівців правоохоронної пенітенціарної системи через призму потенціалу формального та неформального освіти досвіду Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Методологія відображає взаємозв’язок методологічних підходів (компетентнісного, системного, акмеологічного, особистісно орієнтованого) до вивчення процесу розвитку ефективності розвитку професійної компетентності, лідерських якостей та лідерського потенціалу фахівців військових спеціальностей сектору безпеки, охорони, безпеки та фахівців правоохоронної пенітенціарної системи через призму неформальної освіти досвіду Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” (далі НТУ “ХПІ”).

Наукова новизна. Виконані дослідження (2018–2021 рр.) дозволили виявити потенціал формальної та неформальної освіти у розвитку професійної компетентності, лідерських якостей та лідерського потенціалу фахівців військових спеціальностей сектору безпеки, охорони, безпеки та фахівців правоохоронної пенітенціарної системи в умовах НТУ «ХПІ» з підготовки фахівців за ВП 011 магістерський рівень та підвищення кваліфікації через участь у міжнародній педагогічній школі-семінарі «Сучасні педагогічні науки в освіті».

Висновки. Результати проведених досліджень підтвердили думки авторів щодо важливості, ролі, впливу потенціалу формальної та неформальної освіти в розвитку професійної компетентності, лідерських якостей та лідерського потенціалу фахівців військових спеціальностей сектору безпеки, охорони, безпеки та фахівців правоохоронної пенітенціарної системи України. Саме проведення навчальних зайняття у формі лекцій, семінарських зайняття, практики, тренінгів, педагогічних майстерень дають змогу враховувати принципи таких наукових підходів, як системний, компетентнісний, акмеологічний, особистісно орієнтований, спонукають здобувачів розвивати рівень професійної компетентності, лідерських якостей та лідерськогосприятимуть подальшим удосконаленням своїх професійних знань, умінь та навичок, розвиткові професійно важливих якостей.

Ключові слова: військові фахівці, лідерські якості, лідерський потенціал, пенітенціарний персонал, професійна компетентність .

 

Список використаних джерел

 1. Аніщенко В. О. Система та педагогічні умови формування професійної компетентності офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2019. №4 (19). С. 6-25.
 2. Артюшин Г. Інтеграція професійних та психологічних складових у структурі професійної компетентності співробітників органів сектору безпеки та оборони України. Професійна освіта: проблеми та перспективи . 2016. № 10. С. 5-11.
 3. Білявець С. Я. Методична система формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання військово-спеціальних дисциплін : дис. … д-ра пед. наук. Хмельницький, 2019. 565 с.
 4. Бойко О. В. Теоретико-методичні проблеми формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України: монографія. Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2014. 544 с.
 5. Боровик Л. В. Теоретичні та методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів прикордонників : дис. … д-ра пед. наук. Хмельницький, 2019. 722 с.
 6. Веретільник В. В., Діденко О. В. Обґрунтування педагогічних умов розвитку військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників у процесі магістерської підготовки. ScienceRise: Pedagogical Education . 2017. №2 (10). С. 46-50. https://doi.org/10.15587/2519-4984.2017.94382
 7. Горбач І. Пути формування стратегічно-діяльнісного компонента лідерського потенціалу майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія та практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія . 2020. № 3. С. 122-138.
 8. Дармограй П. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2017. 20 с.
 9. Проект Закону про пенітенціарну систему від 03.10.2017. URL: https://ips.ligazakon.net/document/NT3860 (дата звернення: 10.02.2023).
 10. Нехаєнко С. І. Розвиток професійної компетентності офіцерів – організаторів морально-психологічного забезпечення у процесі оперативно-тактичної підготовки : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2021. 407 с.
 11. Романовський О., Ігнатюк О., Резнік С., Солодовник Т. Концептуальні засідки інноваційно-стратегічного напряму підготовки майбутніх військових фахівців різних спеціальностей сектору безпеки, охорони, оборони в умовах освітніх трансформацій. Теорія та практика управління соціальними системами. 2021. № 4. С. 47-58. https://doi.org/10.20998/2078-7782.2021.4.05
 12. Романовський О. Г., Ігнатюк О. О. Вимоги ринку праці та ключові тенденції формування «якісного» майбутнього фахівця іншого та третього рівнів підготовки спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки». Теорія та практика управління соціальними системами. 2022. № 1. С. 3-16. https://doi.org/10.20998/2078-7782.2022.1.01
 13. Сушков О. О. Культура управлінської діяльності офіцера Державної пенітенціарної служби України. Вісник Пенітенціарної асоціації України . 2017. № 1. С. 65-74.
 14. Тогочинський О. М. Інноваційність програм підвищення кваліфікації осіб рядового та начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України. Інноваційна педагогіка . 2020. Віп. 20. Т. 3. С. 79-84. https://doi.org/10.32843/2663-6085-2020-20-3-17
 15. Чистовська І. П. Формування педагогічної компетентності майбутніх магістрів військового управління : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2006. 223 с.
 16. Шалігіна Н. П. Розвиток комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів у процесі військово-професійної підготовки до участі у міжнародних миротворчих операціях : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2019. 376 с.
 17. Шемчук В. О. Педагогічні умови розвитку управлінського мислення майбутніх магістрів військового управління у системі післядипломного освіти : дис. … канд. пед. наук/Нац. ун-т оборони України. Київ, 2012. 288 с.
 18. Юр’єва Н. В. Мотиваційні ресурси стресостійкості військовослужбовців підрозділів Національної гвардії України з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних : атореф. дис. … канд. психол. наук. Харків: НУЦЗУ, 2015. С. 25.
 19. Ягунов Д. Пенітенціарна система України: історичне розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. Одеса: Фенікс, 2011. 445 с.

20. Ягупов В. В. Теорія та методологія військово-педагогічних досліджень: підручник. Київ: НУОУ імені Івана Черняхівського, 2019. 444 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України