ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Шимко В. А.

Місце роботи:

Шимко В. А.,

доктор психологічних наук,

старший науковий співробітник,

професор кафедри професійної психології,

Національна академія СБУ

(вул. М. Максимовича, 22, м. Київ, 03066,

е-mail: shymko@outlook.com)

ORCID: 0000-0003-4937-6976

Scopus Author: 5720-4110-630

Researcher: C-8373-2017

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 363–379

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.363

Анотація

Дослідження націлене на вивчення впливу воєнного стану на ставлення працівників до своєї роботи та визначення диференціально-психологічних особливостей, що впливають на цей процес. Мета статті полягає в обґрунтованій розробці управлінських стратегій, спрямованих на полегшення впливу воєнного стану на психічний стан працівників і підтримку їхнього позитивного ставлення до праці. Методика дослідження охоплювала анонімне анкетування персоналу (1667 респондентів), аналіз результатів за допомогою One-Way ANOVA та мультиноміального регресійного аналізу.

Отримані результати свідчать про важливість таких особливостей, як дружелюбність, емоційна стабільність і відкритість новому досвіду у формуванні позитивного ставлення до праці під час воєнного стану. Виявлені взаємозв’язки між цими особливостями та впливом воєнного стану вказують на необхідність розвитку соціальних компетенцій серед персоналу.

Соціальні фактори, такі як задоволеність атмосферою в колективі, стосунки з колегами й рідними, вплив офісних умов і домашнього побуту, також виявились важливими для формування ставлення до праці в умовах воєнного стану. Сприятливе робоче середовище та підтримка від колег можуть виявитися суттєвими для збереження позитивного психологічного клімату й ефективності праці.

У контексті управлінських рекомендацій дослідження наголошує на важливості розвитку особистісних якостей працівників, зокрема дружелюбності, а також виробленні стратегій підтримки соціального та психологічного благополуччя в колективі. Управлінські втручання мають бути насамперед спрямовані на жіночу частину персоналу і тих, хто неодружений та обіймає некерівну посаду на підприємстві.

Стаття робить важливий внесок у розуміння механізмів адаптації працівників до стресових умов та пропонує конкретні підходи до управління психосоці­альним кліматом в організаціях під час кризових ситуацій. Зазначені результати можуть бути корисними для управлінців і кадрових служб, що прагнуть забезпечити ефективне управління персоналом в умовах нестабільності та підвищити загальний рівень робочого комфорту і мотивації.

Ключові слова: воєнний стан, диференціально-психологічні особливості, велика п’ятірка, п’ятифакторна модель особистості, ставлення до праці, мотивація, демотивація.

Список використаних джерел

 1. Самойлович А. А. Дотримання прав людини і громадянина в Україні під час воєнного стану. Проблеми науки і практики, завдання та шляхи їх вирішення : матеріали ХХ Міжнародної науково-практичної конференції (Варшава, 24 травня 2022). С. 289–290.
 2. Коваленко, О. О. Концепт «право на безпечні і здорові умови праці» як складова гідної праці в Україні в реаліях режиму воєнного стану. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». 2022. Вип. 5. URL: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.13.
 3. Трюхан О. А. До питання встановлення інвалідності в умовах воєнного стану: новації законодавства. Juris Europensis Scientia. 2022. Вип. 5. С. 15–19. URL: https://doi.org/10.32782/chern.v5.2022.3 (дата звернення: 29.02.2024).
 4. Бутенко К. В., Райтаровська І. В., Родигіна В. П., Мартиненко О. М., Богомол Н. Д. Сутність та структура формування готовності тренерів з одноборств до згуртування спортивного колективу в умовах воєнного стану. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2022. Вип. 82. С. 30–35. URL: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2022.82.4.
 5. Освіта України в умовах воєнного стану : інформ.-аналіт. зб. / за заг. ред. С. Шкарлета. Київ : МОН України, 2022. 358 с. URL: https://library.megu.edu.ua:9443/jspui/handle/123456789/3571.
 6. Хоменко-Семенова Л., Прохоренко Я. Вплив інформаційного контенту на емоційну стійкість студентів зво в умовах воєнного стану. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія. 2022. Вип. 1 (20). С. 129–134. URL: https://er.nau.edu. ua/handle/NAU/58489.
 7. Військово-патріотичне виховання учнівської та студентської молоді, курсантів у спортивному гуртку «Бойовий хортинг» в умовах воєнного стану / З. Діхтяренко та ін. URL: https://university-edu.science/handle/123456789/37.
 8. Голубенко Т., Діордіца І., Сіра Л. Особливості психолого-педагогічної адаптації здобувачів вищої освіти до освітнього процесу в умовах воєнного стану. Наукові інновації та передові технології. 2022. № 6 (8). С. 112–123.
 9. Драна Ю. Ю. Динаміка емоційного вигорання медичних працівників приватної клініки до та під час воєнного стану : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра спеціальності «Психологія». Київ : Національний авіаційний університет, 2022. 49 с. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/55787.
 10. Чорна В. В. Психофізіологічний стан здоров’я медичних працівників закладів охорони здоров’я під час воєнного стану. Vectors of the development of science and education in the modern world : collective monograph. California : Sherman Oaks, 2023. Р. 221–252.
 11. Головань Т. Г. Податкова політика в умовах воєнного стану. Виклики правничої професії в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу до Дня юриста (м. Харків, 6 жовтня 2022) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. Харків, 2022. С. 31–34. URL: https://dspace.hnpu. edu.ua/handle/ 123456789/8819.
 12. Ваганова І. М. Дистанційна зайнятість в умовах воєнного стану. Захист прав людини в умовах воєнного стану : збірник матеріалів науково-практичної конференції; 31 січня 2023 року. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023. 128 с.
 13. Медведенко С. В., Медведенко Н. В. Засади стратегічного управління в умовах воєнного стану в органах та підрозділах Національної поліції України. Південноукраїнський правничий часопис. 2022. № 1–2. С. 200–206.
 14. Молодіжне підприємництво в умовах воєнного стану : практичний порадник / Л. О. Базиль, В. Б. Байдулін, І. А. Гриценок, Л. М. Єршова, В. Ф. Орлов, М. О. Савченко, М. Т. Теловата. Київ : Інститут професійної освіти НАПН України, 2022. 96 с.
 15. Горин В. П., Савчук С. В. Резерви нарощування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах воєнного стану. Агросвіт. 2023. № 13. С. 11–20. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/ 316497/48273.
 16. Буданова М. Воєнний стан і можливі трансформації особистості поліцейського. Юридична психологія. 2023. № 1 (32). С. 79–85.
 17. Пилипенко Л. В., Пристайко Ю. Р. Емпіричне дослідження впливу воєнного стану на психічне здоров’я особистості юнацького віку. Наукові записки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Педагогіка і психологія. 2023. Т. 1. С. 58–66. URL: https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/handle/123456789/12153.
 18. Романовський О., Штученко І., Татієвська М., Вракіна В. Психологічні чинники формування стану щастя особистості під час воєнного стану. Теорія і практика управління соціальними системами. 2022. № 3. С. 3–17.
 19. Касьянова О., Разумна А. Актуалізація екзистенціального аспекту професійної ідентичності як чинник виховання особистості майбутніх лікарів в умовах воєнного стану в Україні. Grail of Science. 2022. Вип. 4 (17). С. 301–307.
 20. Мілорадова Н. Е., Невинна В. І. Розвиток життєстійкості особистості в умовах воєнного стану. Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (Київ, 30 травня 2023). Київ, 2023. С. 140–144.
 21. Роденкова В. А. Психічні стани особистості в умовах воєнного стану. Психологічні читання : зб. матеріалів ІХ Наук.-практ. конф. молод. вчених (Харків, 1 грудня 2023). Харків : ХНУВС, 2023. Т. 1. С. 168–170.
 22. Предко В. В. Психологічні особливості прояву життєстійкості учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Наукові проєкти соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ. 2022. № 1. С. 209–210.
 23. Кліманська М., Галецька I. Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR).
  Психологічний часопис. 2019. Т. 5. № 9. С. 57–74. URL: https://doi. org/10.31108/1.2019.5.9.4.
 24. Shymko, V. Job satisfaction and work motivation under the martial law conditions. Big five personality traits survey. Harvard Dataverse, 2024. V. 7. URL: https://doi.org/10.7910/DVN/A5MPPS.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України