ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Місце роботи:

Сіренко К. Ю.,

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-2705-0924

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки науки 2021.

№ 2(7): 171–185

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.02.171

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні етапів формування та напрямків розподілу прибутку підприємства, обґрунтуванні пропозицій щодо вдосконалення процесу управління прибутком на підприємстві. Прибуток посідає одне з головних місць у загальній системі вартісних інструментів ринкової економіки. Він забезпечує стабільність підприємства, гарантує повну його фінансову незалежність. У статті було використано методи аналізу та синтезу, порівняння. Наведено характеристику ролі прибутку в умовах ринкової економіки. Розглянуто окремі види прибутку підприємства. Визначено основні етапи розрахунку прибутку (збитку) від операційної діяльності підприємств. Доведено, що прибуток від реалізації продукції (виконання робіт, надання послуг) є основним видом прибутку підприємства, що пов’язаний з галузевою специфікою його діяльності. Підприємства розподіляють прибуток, що залишається в їх розпорядженні для задоволення різноманітних потреб: по-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення господарської діяльності. Для цілей перспективного розвитку першочергове значення має пропорція розподілу чистого прибутку на споживання і накопичення. Наведено основні внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на прибутковість підприємства. Доведено, що ефективність управління процесами утворення прибутку значною мірою залежить від якості аналізу, реальності виявлення резервів його збільшення, економічного обґрунтування планів формування і використання прибутку на майбутній період. Так, чинником зростання прибутку є зниження собівартості продукції. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відображається економія всіх видів ресурсів, які є в розпорядженні підприємства.

Ключові слова: прибуток, формування, підприємство, розподіл, використання, оцінка.

Список використаних джерел

  1. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк та ін.; керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., переробл. та доповн. Київ: КНЕУ, 2000. 460 с.
  2. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Н. С. Ситник, С. Д. Смолінська, І. Ф. Ясіновська; за заг. ред. Н. С. Ситник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 402 с.
  3. Фінанси підприємств: підручник / О. Б. Курило, Л. П. Бондарен­ко, О. Й. Вівчар, О. М. Чубка. Київ: Кондор, 2020. 340 с.
  4. Податковий кодекс України: Закон, Кодекс від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 08.09.2021).
  5. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгал­терського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Стандарт від 07.02.2013 р. №  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0336-13#Text (дата звернення: 08.09.2021).
  6. Шевченко Н. І. Аспекти підвищення прибутковості українських підприємств. International Electronic Scientific Journal “Science Online”. № 1. URL: https://nauka-online.com/ua/publications/ekonomika/ 2018/11/aspekti-pidvishhennya-pributkovosti-ukrayinskih-pidpriyemstv/ (дата звернення: 08.09.2021).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України