СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и): Гуцалюк О. М., Бондар Ю. А., Томарева-Патлахова В. В.

Місце роботи:

Гуцалюк О. М.,

доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної діяльності,

Приватний заклад вищої освіти

«Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»,

(18036, Україна, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16,

e-mail: alex-g.88@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-6541-4912

Scopus-Author: 57215935877;

 

Бондар Ю. А.,

кандидат економічних наук, доцент,

завідувачка кафедри менеджменту авіаційної діяльності,

Льотна академія Національного авіаційного університету

(25009, Україна, м. Кропивницький, вул. С. Чобану, 1,

e-mail: cooperjulia@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-2269-6208

Scopus-Author: 58266776300;

 

Томарева-Патлахова В. В.,

доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менедж-менту,

Класичний приватний університет,

(69002, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70 Б,

e-mail: tomareva@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-8910-2641

Scopus-Author: 57221907080

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 83–102

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.083

Анотація

У дослідженні розглянуто важливість гарантування безпеки та добробуту персоналу в контексті формування і розвитку кадрового потенціалу підприємства. Авторами проаналізовано ключові аспекти соціально-економічної безпеки працівників, такі як медичне страхування, гарантії заробітної плати, безпека праці, соціальні виплати тощо.

Визначено важливості забезпечення соціально-економічної безпеки персоналу в контексті формування та розвитку кадрового потенціалу підприємства. Дослідження спрямоване на аналіз ключових аспектів безпеки й добробуту працівників, висвітлення викликів і проблем, що виникають у цьому процесі та розробку рекомендацій щодо поліпшення управління персоналом з метою забезпечення стабільності й успішності підприємства.

Представлено різноманітні стратегії та підходи до стимулювання працівників, їхнього професійного розвитку й забезпечення стабільності на робочому місці. Зокрема, обговорюється значення системи мотивації, навчання та розвитку персоналу, а також ефективного управління людськими ресурсами для досягнення успіху підприємства.

Визначено роль соціально-економічної безпеки персоналу у формуванні та
розвитку кадрового потенціалу підприємства. Гарантування безпеки і добробуту працівників є важливим аспектом успішного функціонування будь-якої організації.

Досліджено визначальні складові соціально-економічної безпеки та надано рекомендації щодо поліпшення системи управління персоналом і підвищення ефективності діяльності підприємства. Цей напрям має високу актуальність для менеджерів з управління трудовими ресурсами, а також для фахівців у галузі управління та адміністрування.

Дослідження містить аналіз ролі керівництва, організаційної культури, системи управління персоналом та соціальних програм у гарантуванні безпеки і розвитку працівників на підприємствах. Результати роботи можуть бути корисними для розробки стратегій управління людськими ресурсами, спрямованих на поліпшення умов праці та соціального захисту персоналу, що своєю чергою сприятиме зростанню ефективності та конкурентоспроможності організацій.

Ключові слова: кадровий потенціал, розвиток, персонал, соціально-економічна безпека, управління персоналом, підприємство.

 

Список використаних джерел:

 1. Макгрегор Д. Людська сторона підприємства. McGraw-Hill, 2005.
 2. Argyris C. Знання для дії. Керівництво з подолання бар’єрів на шляху організаційних змін. Сан-Франциско : Джоссі-Бас. 1993.
 3. Лугова В., Голубєва Т. Соціальна безпека як ключова підсистема безпеки підприємства. БІЗНЕС-ІНФОРМ. Економіка. 2011. № 10. С. 69–72.
 4. Сазонець І. Л. Міжнародні стандарти безпеки підприємств.
  Рівне : Волинські обереги, 2015. 352 с.
 5. Кириченко О. А., Сідак В. С. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. Київ :
  Університет «КРОК», 2008. 403 с.
 6. Мехеда Н. Г., Маренич А. І. Соціально-мотиваційні складові кадрової безпеки. Financial Space. 2012. № 2 (6). С. 46–51.
 7. Аблязова Н. Р. Кадрова безпека в системі управління підприємством. Економіка і суспільство. № 22. С. 1–5. URL: https:// chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/74.-Ablyazova-N.R.pdf (дата звернення: 20.01.2024).
 8. Бондар Ю. А. Економічна безпека підприємства як чинник ефективного управління. Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі : зб. тез та текстів виступів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18 трав. 2018 р.). Суми, 2018. С. 132–136.
 9. Бондар Ю. А. Економічна безпека підприємства: управлінський аспект. Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем : матеріали V Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 28–29 квіт. 2021 р.). Кропивницький : ЦНТУ, 2021.
 10. Гуцалюк О. М. Місце технології управління персоналом підприємства в системі менеджменту. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1 (7). С. 272–278.
 11. Крамський С. О., Гуцалюк О. М., Аблязова Н. Р., Мальцев М. М. Використання проєктного менеджменту як інноваційно-енвайронментального підходу в системі підготовки фахівців з економіки та управління науково-технічною сферою. Економічний вісник Донбасу. 2023. № 3 (73). С. 88–96.
 12. Черчик Л. Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства. 2017. С. 57–60. URL: https:// journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/407423.pdf (дата звернення: 20.01.2024).

Коптєва Г. М. Кадрова безпека підприємства: сутність, складові та забезпечення. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Економічні науки. 2020. № 2. С. 119–124.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України