СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА ОЦІНКА ЇЇ СТРУКТУРИ

Автор(и): Гончаренко О. Г.

Місце роботи:

Гончаренко О. Г.,

доктор економічних наук, професор,

начальник кафедри економіки та соціальних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-1101-6019

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 81-90

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.081

Анотація

Трансформація національної економіки неможлива без стратегії державного регулювання соціальних процесів, яка забезпечить реалізацію моделі соціально орієнтованої ринкової економіки, заснованої на вільній конкуренції і соціальній справедливості та дотриманні соціальних гарантій, здатних забезпечити гідний рівень життя населення країни. Соціальна безпека визначається станом захищеності соціальних інтересів і потреб особи, суспільства завдяки дотриманню соціальних стандартів, що пов’язані з подоланням бідності й формуванням середнього класу; стандартів зростання людського потенціалу, зокрема зростання тривалості життя й рівня освіти; стандартів рівня життя й підвищення купівельної спроможності населення тощо. Встановлено, що оцінка стандартів соціальної структури, пов’язаних з подоланням бідності й формуванням середнього класу, свідчить, що близько 90 % українців можуть зіткнутися з бідністю та крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на рік. Визначено, що критеріями ідентифікації середнього класу в Україні є такі характеристики: якісна освіта і творчий характер суспільно корисної праці; робота за спеціальністю, розвиток професійних компетентностей і творчих здібностей, конкурентоспроможність на ринку праці, здоровий спосіб життя тощо. Проведена оцінка стандартів зростання людського потенціалу cвідчить, що за розрахунками індексу людського капіталу Україна посідає 53 місце в рейтингу. Встановлено, що Україна має величезний освітній потенціал, але дуже невисокий ступінь його реалізації, близько половини випускників вишів не працюють за обраною спеціальністю. Інша складова індексу людського розвитку – тривалість життя і стан охорони здоров’я. Тривалість життя в Україні останніми роками не змінилась і становить 67 років у чоловіків, 77 років – у жінок. Доведено, що стан здоров’я населення впливає на стан національної економіки: з одного боку, хворобливість людини призводить до зростання витрат на лікування (20 % втрат), з іншого – позбавляє економіку працездатних людей (80 % втрат). Встановлено, що оцінка стандартів рівня життя й підвищення купівельної спроможності населення зменшилась на 30 %, незважаючи на те, що середньомісячна зарплата в Україні зросла зі 118 доларів у 1990-х роках до 500 доларів у 2021 році, тому критерієм купівельної спроможності є не сума грошей, яку отримує працівник, а те, скільки матеріальних благ він може купити на свою зарплату.

Ключові слова: соціальна безпека, людський капітал, бідність, середній клас, купівельна спроможність.

Список використаних джерел

  1. Закон України від 05.10.2000 № 2017-III «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» URL: www. https://ips.ligazakon.net /document/T002017?an=166 (дата звернення: 06.03.2022).
  2. Геєць В. М., Гриценко А. А. Соціально-класова динаміка: актуальний дискурс. Економіка України. 2018. № 8. С. 88 – 93.
  3. Гончаренко О. Г. Соціальна безпека – запорука сталого розвитку національної економіки. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2021. № 2 (7). С.35–46.
  4. Данилишин Б. Соціальна безпека – підґрунтя сталого розвитку. Вісник НАН України. 2010. № 1. С. 20–28.
  5. Дєєва Н. М. Соціальне призначення держави та оцінювання його рівня суспільної реалізації. Публічне управління та адміністрування. 2016. № 2 (16). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2016-02(16)/11.pdf (дата звернення: 06.03.2022)
  6. Лібанова Е. М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 456 с.
  7. Соціально-класові трансформації і формування нової якості освіти як складові реконструктивного розвитку економіки України : монографічний збірник / за ред. акад. Гейця В. М., чл.-кор. ГриценкаА. А.; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2019. 388 с. URL: http://ief.org.ua/docs/scc/11.pdf (дата звернення: 06.03.2022)
  8. Українське суспільство: міграційний вимір: національна доповідь / Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України. Київ, 2018. 396 с. URL: https://www.idss.org.ua/arhiv/ 440 Ukraine_migration.pdf (дата звернення: 06.03.2022)

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України