ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 «ПРАВО»

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Місце роботи:

Третяк О. С.,

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
педагогіки, психології і методики технологічної освіти,

Національний університет «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-6124-2597;

Чебоненко С. О.,

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5049-6556

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2020. № 1 (4): 116–126

https://doi.org/ 10.32755/sjeducation.2020.01.116

Анотація

Стаття присвячена розкриттю можливостей технологій дистанційного навчання та інтерактивних методів під час проведення навчальних занять, що передбачають формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі знань 08 «Право» під час вивчення гуманітарних дисциплін. Методологічною основою дослідження стали: компетентнісний, діяльнісний, особистісний підходи; використання колективної, групової, парної та індивідуальної форм навчальної роботи, а також інтерактивних методів навчання. Проведене дослідження дозволило виявити позитивні та негативні моменти, що супроводжують використання технологій дистанційного навчання, а також визначити методи інтерактивного навчання, які дозволяють формувати комунікативну компетентність здобувачів вищої освіти у процесі вивчення гуманітарних дисциплін.

Ключові слова: технології дистанційного навчання, інтерактивні методи навчання, гуманітарні дисципліни, здобувачі вищої освіти, комунікаційна компетентність.

Список використаних джерел

  1. Положення про дистанційне навчання: затверджено наказом МОН України від 25.04.2013 № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#n18 (дата звернення: 12.02.2020).
  2. Долинський Є. В. Дистанційне навчання – одна з прогресивних форм підготовки фахівців. Теоретичні питання культури, освіти та виховання: зб. наук. праць / за заг. ред. О. В. Матвієнко. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2010. Вип. 42. С. 202–207.
  3. Осадчий В. В. Сучасні тенденції використання інформаційних технологій у навчальному процесі вищої педагогічної школи. Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць. Київ: ЕКМО, 2009. Вип. 2. С. 190–207.
  4. Вишнівський В. В., Гніденко М. П., Гайдур Г. І., Ільїн О. О. Організація дистанційного навчання. Створення електронних навчальних курсів та електронних тестів: навч. посіб. Київ: ДУТ, 2014. 140 с.
  5. Рафальська О. О. Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Луцьк. 2013. Вип. 11. С. 128–133.
  6. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / за ред. В. М. Кухаренка. Харків: Міськдрук, НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
  7. Смирнова-Трибульська Є. М. Дистанційне навчання з використанням системи MOODLE : навч.-метод. посіб. Херсон: Вид-во Айлант, 2007. 465 с.
  8. Копняк К. В., Костунець Т. А. Складові інформаційно-освітнього середовища ВНЗ. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія: матеріали міжвуз. вебінару (м. Вінниця, 31 бер. 2017 р.) / відп. ред. Л. Б. Ліщинська. Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2017. С. 28–31. URL: http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf (дата звернення: 14.03.2020).
  9. Юхимець О. І. Інтегративний зміст комунікативної компетентності майбутніх правознавців. Science Rise: Pedagogical Education: 2017. № 11 (19). С. 44–48. URL: file:///C:/Documents%20and %20Settings/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/116815-247753-1-PB.pdf (дата звернення: 30.03.2020).
  10. Третяк О. С. Інтерактивні технології та їх використання на заняттях з культурології. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 1 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. С. 81–84.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України