УКРАЇНА В ЛІТЕРАТУРІ ХІХ СТ.

Автор(и): Любич О. А.

Місце роботи:

Любич О. А.,

кандидат історичних наук,

доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2019. № 2 (3): 121-132

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2019.02.121

Анотація:

У статті розглядаються особливості трансформації зображення України в літературі ХІХ ст. (відродження козацької тематики, перетворення польських реалій у стійкий елемент місцевого колориту, актуалізація питання «іншого» українського простору тощо), що були результатом включення Правобережної України до складу Російської імперії під час розділів Речі Посполитої у 1792 і 1795 рр. та наслідків історико-політичного і соціокультурного характеру.

Наукова новизна одержаних результатівполягає в тому, що проведено комплексне дослідження історичних та наукових праць другої половини XVІІІ – ХIХ ст., що були присвячені зображенню українських земель. Проаналізовано причини змін, які відбулись у світосприйнятті української еліти. У результаті, з’ясовано загальні риси й особливості формування зображення України в імперській літературі кінця XVІІІ–ХIХ ст., визначено закономірності політики російського уряду щодо станів українського суспільства залежно від внутрішньої ситуації в Російській імперії та впровадження змін соціально-правового становища українських козаків внаслідок виконання ними військових обов’язків. Вперше виявлено, що впровадження ідеї, що Україна – це невід’ємна частина великої Росії, було частиною урядової політики російського уряду.Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання в подальших наукових розробках, які пов’язані з історією станів українського суспільства та ідентифікації України як незалежної держави, в узагальнених працях і під час складання загальних курсів з історії України, історії української культури та підготовці спецкурсів за цією проблематикою.

Ключові слова: Гетьманщина, Російська імперія, імперська література, українська література, «польське питання», зображення України, націоналізм, регіоналізм, етнографізм.

Список використаних джерел

 1. Тарле Е. В. Екатерина Вторая и ее дипломатия. Москва, 1945. Ч. 420 с.
 2. Миллер А. И. Украинский вопрос в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина 19 века). Москва, 2000. URL: http://www.ukrhistory.narod.ru/texts/miller-pred3.htm (19.02.2013).
 3. Potocki J. Fragments historiques et geographiques sur la Scythie, la Sarmatie et le Slaves. Paris, 1795.
 4. Czacki Т.O nazwisku Ukrainy i początku kozaków. Warsawa, 1843. 430 с.
 5. Олизар Г. Мемуары графа Олизара / пер. с польск. А. Копылова. Русский вестник. 1893. № 8.
 6. Чайковский М. С. Записки / пер. с польск. Турцевич, В.В. Тимошук. Русская старина. 1895. Т. 84, № 11, 12.
 7. Селецкий П. Д. Записки. Киев, 1884.
 8. Яковенко Н. М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ, 1997.
 9. Западные окраины Российской империи. Москва, 2006. 420 c.
 10. Державний архів Чернігівської області. Спр. 84 (Об экономическом состоянии населения. 1838–1852 гг.). 154 арк. Ф.176. Чернігівської губернської будівельної комісії. Оп.1.
 11. Оглоблин О. Люди Старої України. Мюнхен, 1959. 550 с.
 12. Любич О. А. Соціально-економічне становище дворян серед інших соціальних верств Чернігівщини в першій половині ХІХ століття. Трансформація зв’язку «особистість – суспільство» на сучасному етапі розвитку України: матеріали круглого столу. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2008. С. 60–76.
 13. Клепацький П. Листування Олександра Андрійовича Безбородька зі своїм батьком як історичне джерело: в 2 т. T. L. Ювілейний збір­ник на пошану академіка М. С. Грушевського. Київ, 1928. C. 280–285.
 14. Ефименко А. Я. Малорусское дворянство и его судьба. Вестник Европы. № 8. 1891. С. 4681.
 15. Записка 1801 г. о нуждах малороссийского дворянства. Киевская старина. 1890. № 8. Август. С. 33–35.
 16. Исторія Русовъ или Малой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, Архієпископа БЂлорускаго. Москва: Синодская типография, 1846. 210 с.
 17. Любич О. А. Адміністративно-територіальна реформа та формування чиновницько-бюрократичного апарату на Чернігівщині в першій половині ХІХ століття. Вісник Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. 2008. № 1. С. 282–293.
 18. Кабузан В. М. Народонаселение России в ХVIII – первой половине XIX в. (по материалам ревизий). Москва: Мысль, 1963. 110 с.
 19. ЖМНП, Словесность и науки. 1834. Часть вторая, отдел II. С.1–15. URL: http://www.runivers.ru/lib/book7643/.
 20. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 8. Комментарии. Москва, 1952. С. 755–756. URL: http://feb-web.ru/feb/gogol/texts/ps0/ps8/ps8-739-.htm.
  [collapse]

|Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України