ПІЗНАВАЛЬНА САМОСТІЙНІСТЬ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и): Єрмак С. М., Гетта В. Г.

Місце роботи:

Єрмак С. М.,

кандидат педагогічних наук, доцент; начальник факультету підвищення кваліфікації персоналу ДКВС України,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5069-1001

 

Гетта В. Г.,

кандидат педагогічних наук, професор; професор кафедри технологічної освіти та інформатики,

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,

м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-3057-9976

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 87-97

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.087

Анотація

У запропонованій статті йдеться про важливу освітню проблему – розвиток пізнавальної самостійності учнівської і студентської молоді. Треба зазначити, що ця проблема завжди була актуальною, свідченням цього маємо численні педагогічні дослідження. Обумовлено це тим, що розвиток науково-технічного прогресу постійно висуває перед освітньою галуззю все нові й нові вимоги, розв’язання яких значною мірою залежать від готовності молоді, яка навчаються до їх виконання. Загострилася актуальність цієї проблеми в зв’язку з потребою перейти на дистанційну форму навчання, при якій успіх у навчанні значною мірою залежить від пізнавальньої самостійності учня чи студента.

Перехід на дистанційне навчання спонукав авторів статті провести аналіз структурних складових пізнавальньої самостійності з позиції підвищеної самостійності учнів і студентів в умовах карантину та з’ясувати на які моменти потрібно звернути увагу в подальшому, для більш успішного вирішення зазначеної проблеми.

На думку авторів покращення пізнавальньої самостійності молоді, яка навчається, відбувається шляхом широкого її залучення до пізнавальньої самостійної діяльності, під час якої прикладатимуться розумові зусилля, застосовуватимуться наявні знання і вміння, проявлятимуться вольові зусилля, почуття, наполегливіше формується досвід пізнавальньої самостійності.

Уміння, досвід пізнавальної самостійності не можна передати словами, розповідями чи прикладом. Вона формується і розвивається в процесі активного навчання під керівництвом досвідчених педагогів. Рушійною силою при цьому є інтерес до знань.

Для розвитку пізнавальної самостійності, автори пропонують більш широко використовувати активні методи навчання, залучати учнів і студентів до виконання творчих проєктів, технічної творчості, дослідницької роботи, написання рефератів, розв’язання задач і проблем, використання телекомунікаційних інформаційних технологій тощо.

Ключові слова: індивідуальна робота, пізнавальна самостійність, пізнавальна активність, творча діяльність, проблемне навчання, розв’язання задач.

Список використаних джерел

  1. Голант Е.Я. Некоторые принципиальные вопросы развития самостоятельности школьников. Вопросы педагогики / ред. Е. Я. Голант. Кыштым: ЛГПИ им. Н. И. Герцена, 1944. т. 52. 218 с.
  2. Данилов М.А. Воспитание у школьников самостоятельности и творческой активности в процессе обучения. Советская педагогика, 1961. № 8. С. 32–42.
  3. Лернер И.Я. Дидактические основы формирования познавательной самостоятельности учащихся при изучении гуманитарных дисциплин: Дис. . д-ра пед. наук. Москва, 1970. 810с.
  4. Пидкасистый П.И. Самостоятельная деятельность учащихся. Москва: Педагогика, 1972. 183 с.
  5. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения: в 6-ти т. сост. С.Ф. Егоров. Москва: Педагогика, 1988. Т. 2. 492 с.
  6. Пекарчук В.М., Валєєв Р.Г. Пізнавальна самостійність курсантів закладів вищої освіти МВС та національної поліції: сутність, рівні розвитку та методи діагностування Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки: науковий журнал / Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2019. № 1 (2). С. 18–27.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України