ПРОБЛЕМА ДЕТЕРМІНАЦІЇ ТА ПРОЯВІВ АГРЕСИВНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Автор(и): Щербатюк О. В.

Місце роботи:

Щербатюк О. В.,

старший викладач кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, e-mail: oliavbc@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5775-7878

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 2 (9): 230–239

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.02.230

Анотація

Проблема проявів агресивності під час виконання різних видів професійної діяльності співробітників є дуже важливою. Більшість учених присвячують свої дослідження виявленню комплексу різноманітних факторів впливу професійного середовища та зміні психічних якостей співробітників, у тому числі виникненню агресивності.

Актуальність наукового вивчення агресивності у професійній діяльності обумовлена необхідністю вдосконалення системи професійного відбору та оптимізації колективної взаємодії.

Мета статті. Проаналізувати причини виникнення агресивності у професійному середовищі та дослідити особливості її проявів у професійній діяльності.

Результати дослідження. В основу статті покладено аналіз сучасних наукових даних щодо феномену агресивності, чинників виникнення й опосередкування професійної агресивності. Представлено результати теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури щодо змістовного розуміння такої соціальної форми взаємодії, як агресивність. Акцентовано увагу на проявах агресивності у професійній діяльності. Розглянуто предиктори проявів агресивної поведінки у персоналу пенітенціарної системи, що могли б мати деструктивний вплив безпосередньо на самих співробітників, їхніх колег, засуджених, а також провокувати негативне ставлення суспільства до всієї системи виконання покарань.

Висновки. Проблема підвищення агресії чітко пов’язана з особливостями індивідуального та соціального рівнів розвитку особистості. У більшості випадків це проявляється в певних наступальних тенденціях поведінки як способу вирішення проблемних питань службово-професійного характеру.

Ключові слова: агресія, агресивність, агресивна поведінка, персонал пенітенціарної системи, професійна агресивність.

 

Список використаних джерел

  1. Бовть О. Б. Агресивні реакції та шляхи їх корекції у молодших школярів : дис…канд. психол. наук : 19.00.07. Харків, 2000. 265 с.
  2. Гутник К. Ю. Особистісно-професійна деформація педагога: аспект агресивності. Молодий вчений. № 2 (42). С. 72–76.
  3. Крейхи Б. Социальная психология агрессии. Санкт-Петербург : Питер, 2003. С. 19.
  4. Мещеряков Б. Г., Зинченко В. П. Большой психологический словарь. Санкт-Петербург : Прайм Еврознак, 2006. 672 с. URL: https://dereksiz.org/boris-gurevich-mesheryakov-vladimir-petrovich-zinchenko-boles.html (дата звернення: 25.08.2022).
  5. Синявський В. В., Сергєєнкова О. П. Психологічний словник / ред. Н. А. Побірченко. Київ : Науковий світ, 2007. С. 273–274.
  6. Тополов Є. В. Професійна агресивність особистості : монографія. Київ : Видавничий дім Слово, 2011. 400 с.
  7. Ушакова І. М., Дмітро Ю. В. Агресивність як один з факторів, що визначають ефективність професійної діяльності працівників ДСНС : матеріали наук.-практ. конф. ХНУ ПС ім. І. Кожедуба, Харків, 30 червня 2017 р. С. 60–63.
  8. Ушакова І. М., Дмітро Ю. В. Особливості агресивності працівників ДСНС на етапах професіоналізації. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua /handle/123456789/5504 (дата звернення: 27.08.2022).
  9. Харченко А. И. Системный анализ явления агрессии человек-человек. Москва : Herwy, 1995. 77 c.
  10. Шкраб’юк В. С., Млиниська М. М. Профілактика емоційного вигорання як умова психологічного благополуччя працівників пенітенціарних закладів. Молодий вчений. №7 (47). С. 133–137.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України