ТЕРМІНОЛОГІЯ В ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Автор(и): Шумейко З. Є.

Місце роботи:

Шумейко З. Є.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки і гуманітарних дисциплін,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: zina1906@ukr.net)

ORCID: 0000-0003-2705-0924

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 380–390

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.380

Анотація

У статті схарактеризовано роль української термінології у професійному мовленні майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Для цього з’ясовано роль наукової термінології у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців Державної кримінально-виконавчої служби України. Це дало підстави для висновку, що усне й писемне мовлення фахівця є важливим показником рівня сформованості в нього професійної компетентності, а понад половину професійної лексики фахівця Державної кримінально-виконавчої служби України складають спеціальні галузеві терміни.

Доведено, що сформованість професійно-термінологічної компетентності фахівця Державної кримінально-виконавчої служби України передбачає ґрунтовне знання фахової термінології і вільне володіння нею на високому професійному рівні, здатність правильно й доречно використовувати термінологію у професійному мовленні відповідно до нормативних вимог.

Констатовано, що вибір методів, прийомів і засобів навчання для опанування майбутніми фахівцями-пенітенціаріями наукових термінів потрібно здійснювати ретельно й аргументовано, адже він суттєво впливає на ефективність засвоєння термінології, а отже, і на рівень сформованості професійно-термінологічної компетентності.

Визначено оптимальні методи й технології навчання для ефективного опанування майбутніми фахівцями наукової термінології, зокрема інтерактивні інформаційно-комунікативні й імітаційно-рольові технології, творчі завдання, а також робота з текстом і довідниковими джерелами, завдання на переклад фахових текстів, створення інфографіки, мемів, інтерактивних плакатів тощо. Вони дають змогу викладачу проконтролювати рівень засвоєння здобувачами освіти знань із наукової термінології, мотивувати до опанування фахової термінології, підвищити ефективність освітнього процесу в цілому.

Ключові слова: професійно-термінологічна компетентність, термінологія, методи, майбутні фахівці-пенітенціарії, здобувачі освіти.

Список використаних джерел

  1. Власюк І. В. Формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх бакалаврів економіки в процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. … канд. пед. наук.
    Вінниця, 2015. 21 с.
  2. Жовнич О. В. Методика навчання професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів засобами блог-технологій : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2018. 303 с.
  3. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навчальний посібник. Київ : Академія, 2007. 360 с.
  4. Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури (функціонально-стилістичний аспект). Київ : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1997. 303 с.
  5. Ракшанова Г. Ф. Система дериваційних засобів сучасної науково-технічної термінології (когнітивно-номінативний аспект) : дис. … канд. філол. наук. Київ, 2004. 192 с.
  6. Ракшанова Г. Ф., Назаренко І. Л. Формування фахової термінологічної компетентності у студентів. URL: https://core.ac.uk /download/ pdf/268530967.pdf (дата звернення: 11.03.2024).
  7. Стасюк Т. В. Мовно-професійна компетентність / термінологічна компетентність у розрізі соціолінгвістики. Дослідження з лексикології і граматики української мови. Вип. 15. С. 153–161.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України