ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ», РОЗРОБЛЕНОЇ ДЛЯ КУРСАНТІВ ДРУГОГО РОКУ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ» АКАДЕМІЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ

Автор(и): Шендерук О. Б., Набок А. І.

Місце роботи:

Шендерук О. Б.,

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-4147-327X

 

Набок А. І.,

кандидат філологічних наук

доцент кафедри іноземних мов,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-3696-9505

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 156–167

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.156

Анотація

Розбудова системи національної освіти України вимагає активізації підготовки нової генерації з високим рівнем володіння іноземної мови (англійської). Навчання за кордоном, шанс отримати добре оплачувану роботу, подорожування – це лише декілька можливостей, які відкриває знання іноземної мови для сучасної людини. З одного боку, зростає роль іноземної мови у повсякденному житті, а з іншого боку, скорочуються години, відведені на її вивчення. Виникає протиріччя між необхідністю вивчення дисципліни «Іноземна мова» та малою кількістю годин, отже, актуальність нашої розвідки очевидна. Курсанти другого року навчання спеціальності «Психологія» вищого навчального закладу с особливими умовами навчання вивчають дисципліну «Іноземна мова за професійним спрямуванням» факультативно. Це означає, що викладач має побудувати навчальний процес таким чином, щоб за невелику кількість годин надати можливість курсантам максимально ефективно оволодіти усіма видами мовленнєвої діяльності (читанням, письмом, говорінням та аудіюванням). Враховуючи принцип наступності навчання, нами було розроблено робочу програму з акцентом на такі розділи: Психологія як наука, Психологія сім’ї, Девіантна поведінка, Психолог у виправній установі. Дане тематичне прикладне дослідження призначене реалізації фундаментальних досліджень у практичній діяльності. Стаття присвячена вузькій, конкретній темі – вивченню англійської мови курсантами другого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби. Доробок побудовано на основі методів емперічного дослідження таких як спостереження, порівняння, експеримент, моніторинг, методів теоретичного дослідження (сходження від абстрактного до конкретного, уявний експеримент) та загальних методів (аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання та аналогія). Отриманими результатами є розроблена робоча програма саме для цієї категорії слухачів. Практична цінність статті полягає у включенні цієї інформації до навчальної програми, робочої програми та тематичного плану для курсантів другого року навчання спеціальності «Психологія» Академії Державної пенітенціарної служби. Було узагальнено та систематизовано мовний матеріал, надано конкретні поради щодо вивчення англійської мови. Підвищення ефективності роботи курсантів на заняттях іноземної мови (англійської) може бути досягнуто шляхом надання їм чіткого плану роботи. Це надасть можливість глибше осмислити новий матеріал, застосувати набуті знання у подальшому житті та на практиці, моделювати реальні ситуації.

Ключові слова: курсанти другого року навчання спеціальності «Психологія», дисципліна «Іноземна мова за професійним спрямуванням», факультатив, робоча програма.

Список використаних джерел

  1. Мосійчук Л.М. Створення авторських навчальних програм (методичні рекомендації). Рівне, 2015. URL: https://ru.calameo.com/read/004576825d10009fbffde (дата звернення: 21.05.2021).
  2. Андрощук І.П. Види навчальних програм та особливості їх розробки. Трудова підготовка в рідній школі. 2015. Вип. 2 (124). С. 2-6. DOI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6032/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%209.pdf.
  3. Лисенко Г.В. Програма навчальної дисципліни ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням) для студентів спеціальності «Психологія». Київ, Київський ун-т імені Б. Грінченка, 2014. URL: http://library.iapm.edu.ua/metod_disc/pdf/3144_inoz.mova.pdf (дата звернення: 21.05.2021).
  4. Галдецька І.Г., Лопутько О.А. Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова для здобувачів вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Психологія» (053). Київ, НАВС, 2017. URL: https://www.naiau.kiev.ua/files/kafedru/im/RP_6.pdf (дата звернення: 21.05.2021).
  5. Шихненко К.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Іноземна мова для психологів» Київ, Університет економіки та права «Крок», 2012. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/knmzd/knmzd-0114.doc (дата звернення: 21.05.2021).
  6. Головацька Н.Г. Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) освітньо-професійна програма «Практична психологія», «Психологія». Чернівці, Чернівецький нац.. ун-т імені Ю. Федьковича, 2017. URL: http://animus.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/04/%D0%9E%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf (дата звернення: 21.05.2021).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України