ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и): Швардак М. В., Теличко Н. В.

Місце роботи:

Швардак М. В.,

доктор педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти

та освітнього менеджменту,

Мукачівський державний університет

(89607, Україна, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26,

e-mail: anna-mari_p@ukr.net)

ORCID: 0000-0002-9560-9008

Researcher: AAL-8999-2021

Scopus-Author: 57413372000;

 

Теличко Н. В.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри англійської мови, літератури з методиками навчання,

Мукачівський державний університет

(89607, Україна, м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26)

ORCID: 0000-0001-6776-8952

Researcher: EAL-3347-2022

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 352–362

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.352

Анотація

Стаття присвячена проблемі формування англомовної лексичної компетентності у здобувачів базової середньої освіти. З’ясовано, що ефективним буде впровадження в освітній процес цифрових технологій, зокрема мобільних. Виявлено, що вони можуть стати каталізатором активного вивчення мови, забезпечуючи здобувачам освіти вдосконалення навичок та виявлення потреб у подальшому розвитку. З’ясовано, що використання мобільних технологій для тестового контролю дає можливість враховувати індивідуальні особливості навчання, стимулювати активну участь здобувачів освіти у власному навчанні та забезпечувати постійний моніторинг їхнього прогресу. Визначено мету статті: вивчити особливості проведення тестового контролю рівня сформованості англомовної лексичної компетентності у здобувачів базової середньої освіти засобами мобільних технологій. З’ясовано сутність мобільних технологій, що визначається спектром портативних електронних пристроїв, які дають можливість оптимізувати процеси навчання. Окреслено засоби мобільних технологій для формування у здобувачів освіти англомовної лексичної компетентності. Визначено рівні сформованості англомовної лексичної компетентності (початковий, середній, високий), мобільні застосунки для діагностики (Quizizz, Quizlet, Duolingo, Google Forms, Socrative, Cambridge English Dictionary) та особливості проведення тестового контролю (гнучкість часу й місця, інтерактивність та мультимедіа, адаптивність тестів, індивідуальна траєкторія навчання, спілкування й обмін інформацією, захист від шахрайства, контроль доступу, автоматизована обробка результатів, онлайн-ресурси для додаткового вивчення). Виявлено, що інтеграція інноваційних підходів, урахування індивідуальних потреб і систематичний моніторинг прогресу засобами тестового контролю можуть значно підвищити ефективність навчання та підготувати здобувачів базової середньої освіти до викликів глобального суспільства.

Ключові слова: мобільні технології, застосунок, англомовна лексична компетентність, здобувач освіти.

Список використаних джерел

  1. Скріль І. Симуляції у формуванні англомовної лексичної компетентності у діалогічному мовленні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота : збірник наукових праць. Вип. 2 (45). С. 159–164.
  2. Сяська Н. В. Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх учителів засобами автентичних поетичних текстів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2014. 260 с.
  3. Шандра Н. А. Етапи і вправи для формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх фахівців з інформаційних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал СумДПУ ім. А. С. Макаренка. 2018. № 10 (84). С. 260–272.
  4. Швардак М. В. Цифрові інтерактивні технології в освітньому процесі початкової школи. Науковий журнал Хортицької національної академії. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. № 8. С. 39–48.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України