ДО ПИТАННЯ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Автор(и): Шакун Н. В., Щербина Н. О.

Місце роботи:

Шакун Н. В.,

кандидат філософських наук, доцент,

завідувач кафедри філософії і суспільних наук,

Національний університет «Чернігівська політехніка»

(14027, Україна, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95,

e-mail: shakunn@meta.ua)

ORCID: 0000-0003-2761-9965

Researcher: Н-6463-2014

Scopus-Author: 57780240800;

 

Шакун Н. В.,

кандидат історичних наук,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Пенітенціарна академія України

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: natalboyko@gmail.com)

ORCID: 0009-0002-5573-0505

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 339–351

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.339

Анотація

Сучасні реалії ставлять нові виклики перед освітою: з одного боку, незмінним залишається курс на інтеграцію до європейського освітнього простору та здій­снення відповідних реформ, але реалії повномасштабного вторгнення росії на територію України вносять значні корективи у розвиток і трансформацію української системи вищої освіти.

Мета статті – з’ясувати специфіку реалізації основних принципів Болонського процесу в українських закладах вищої освіти в умовах сьогодення.

Авторками статті було досліджено основні етапи формування європейського освітнього простору, визначено засадничі принципи її функціонування. На прикладі діяльності вітчизняних закладів вищої освіти проведено аналіз реалізації положень Болонського процесу в освітньому процесі.

Висновки. Модернізація освітньої діяльності українських закладів вищої освіти в контексті євроінтеграції вищої освіти України передбачає, з одного боку, реалізацію основних принципів Болонської декларації, з іншого – урахування вітчизняного соціокультурного контексту. Постійне оновлення знань, технологій, засобів навчання, організаційних та управлінських підходів є невід’ємною складовою якісної модернізації системи освіти та її розбудови як основи самовідтворення й самоорганізації суспільства. Ключову роль у входженні України у глобальний простір відіграють заклади вищої освіти, здатні адекватно реагувати на виклики часу й утвердитись як національні науково-освітні центри європейського та світового рівня.

Ключові слова: Болонський процес, європейський освітній простір, глобалізація, інтеграція, модернізація, Пенітеніціарна академія України, Національний університет «Чернігівська політехніка».

 

Список використаних джерел

  1. Артьомов І. В., Ващук О. М. Концептуальні та правові основи формування Європейського освітнього простору : навчальний посібник. Ужгород : ЗакДУ, 2011. 486 с.
  2. Вища освіта в Україні: зміни через війну : аналітичний звіт / Є. Ніколаєв, Г. Рій, І. Шемелинець. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. 94 с.
  3. Європейський простір вищої освіти та Болонський процес : навчально-методичний посібник / Т. М. Димань, О. А. Боньковський, А. Г. Вовкогон. Одеса : НУ «ОМА», 2017. 106 с.
  4. Європейський простір вищої освіти. URL: https://www. tempus.org.ua/uk/vyshha-osvita-ta-bolonskyj-proces/ogljad/87-2009-05-19-21-13-19.html. (дата звернення: 27.02.2024).
  5. Положення про раду роботодавців Пенітенціарної академії України. URL: https://academysps.edu.ua/wpcontent/uploads/ 2024/01/Adobe-Scan-29-Jan-2024-1.pdf (дата звернення: 25.02.2024).
  6. Положення про раду роботодавців Національного університету «Чернігівська політехніка». URL: https://stu.cn.ua/wp-content/stu-media/normobaza/normdoc/norm-yakist/polozhennya-pro-radu-robotodavcziv.pdf (дата звернення: 27.02.2024).
  7. Сбруєва А. А. Формування європейського виміру забезпечення якості вищої освіти в контексті інтернаціоналізації освітнього простору. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. 254 с.
  8. Худавердієва В. А. Інтеграція в європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Спецвипуск. Том 2. С. 163–168.
  9. Шакун Н. В. Філософсько-методологічне підгрунтя освітніх інновацій в контексті викликів часу. Актуальні дослідження суспільних наук : матеріали ІX Всеукр. наук. конф. (м. Умань, 23 берез. 2023 р.). Умань : Візаві, 2023. С. 150–153.
  10. Шевчук Г. Й. Студентоцентроване навчання в умовах сучасних освітніх викликів. Інноваційна педагогіка. Вип. 63. Том 2. С. 127–130.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України