СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «МОРЕХІДНА АСТРОНОМІЯ» МАЙБУТНІМ СУДНОВОДІЯМ

Автор(и): Черой Л. І.

Місце роботи:

Черой Л. І.,

старший викладач кафедри навігації і управління судном;

Дунайський інститут Національного університету

«Одеська морська академія», м. Їзмаїл, Україна

ORCID: 0000-0002-2312-4108

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 148-155

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.148

Анотація

У статті представлено вирішення наукового завдання щодо удосконалення фахової підготовки майбутніх судноводіїв у морських закладах вищої освіти. Мета статті полягає в аналізі та узагальненні специфічних викладання навчальної дисципліни «Морехідна астрономія» майбутніми судноводіями. Для цього проаналізовано низку наукових праць з теми дослідження за авторством вітчизняних та зарубіжних вчених. Розкрито специфіку професійної підготовки зазначених фахівців. Проаналізовано зміст навчальної дисципліни «Морехідна астрономія». Подано специфічні особливості викладання навчальної дисципліни «Морехідна астрономія»: формування навичок в майбутніх судноводіїв щодо використання приладів задля забезпечення безпеки мореплавання; вивчення основ підготовки приладів та інструментів у період підготовки до рейсу та під час плавання; розв’язок задач щодо визначення похибок хронометру, визначення місця судна астрономічними способами; навчити оперуванню нечисленними, але доволі простими пристроями, методи яких вимагають високої точності замірів та розрахунків; вагома частка аудиторних годин припадає на практичні заняття; поєднання в морехідній астрономії автономних розділів небесної механіки, сферичної тригонометрії, оптики тощо, які вимагають їх виокремлення у незалежні теми в дисципліні; поєднання наприкінці вивчення навчальної дисципліни у повну цілісну систему усіх поданих вище окремих розділів наук; врахування майбутніми судноводіями певних рекомендацій: здійснення попередньої підготовки у виконанні лабораторних та практичних робіт; здійснювати безперервний контроль замірів та розрахунків на кожному етапі. Сформульовано висновки проведеного дослідження та перспективи подальших наукових пошуків.

Ключові слова: майбутні судноводії; морехідна астрономія; специфіка дисципліни; судноводіння; професійна підготовка.

Список використаних джерел

 1. Васянович Г., Онищенко В. Професійні якості майбутнього фахівця: науково-методологічні критерії визначення і класифікації. URL: http://lib.iitta.gov.ua/6296/1/%D0%92%D0%B0%D1%81._%D0%9E%D0%BD%D 0%B8%D1%89._%D0%A1%D1%82._3.pdf (дата звернення: 17.02.2021)
 2. Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.
 3. Глікман С. В. Інноваційні підходи до професійної підготовки фахівців морського транспорту в умовах євроінтеграції. Фундаментальна підготовка фахівців у природничо-математичній, технічній, агротехнологічні та економічній галузях: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Мелітополь, 11-13 верес. 2017 р.). Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2017. C. 32–34.
 4. Доброштан О. Організація самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. Вип. 26. С. 67–72.
 5. Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах: дис… канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2006. 225 с
 6. Ляшенко У. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон, 2016. 267 с
 7. Онищук В. М. Професійне становлення моряків в системі освітнього процесу. Соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми морської освіти: матер. I міжнар. 270 наук.-практ. конф. (Керч, 14-16 червня 2012 р.). Керч; Мелітополь: Колор Принт, 2012. С. 66-71
 8. Плачинда Т. С. Професійна підготовка майбутніх фахівців у контексті євроінтеграції. Наукові записки / [редкол.: В.В. Радул, С.П. Величко та ін.]. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Виниченка, 2015. Вип. 141. Ч. І. С. 70 – 73.
 9. Скляренко І. Педагогічні умови застосування інноваційного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців водного транспорту. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. С. Плачинда (голов. ред. та ін.)]. Кропивницький: КЛА НАУ, 2017. Вип. 1. С. 371-376.
 10. Смелікова В. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійноорієнтованого спілкування засобами кейс-технологій: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон., 2017. 181 с.
 11. Сокол І. В. Морехідна астрономія у задачах: методичні рекомендації до розв’язування задач з морехідної астрономії. Херсон: Олді плюс, 2011. 121 с.
 12. Koester T., Pyne R. Methods and Means for Analysis of Crew Communication in the Maritime Domain. The Archives of Transport. Vol. XVII. 2005. P. 32 – 45.
 13. Law C. J. Tech Prep Education: A total quality approach. Lancaster, PN: Technomic Publishing Company, Inc., 1994. 241 p.
 14. Olsen O. Johnsen H., Meling J.Cultural differences in emotional intelligence among top officers on board merchant ships. Academy of Management Executive. Vol. 14, Issue 1. 2000. P. 79–95

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України