ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ В АД’ЮНКТУРІ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ»

Автор(и): Тушко К. Ю.

Місце роботи:

Тушко К. Ю.,

доктор педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін,

Національна академія Державної прикордонної служби України, м. Хмельницький, Україна

ORCID: 0000-0001-7684-5622

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 122-132

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.122

Анотація

У статті представлено вирішення наукового завдання щодо удосконалення освітньо-наукової підготовки ад’юнктів прикордонної служби України. Проаналізовано проблему формування науково-дослідницької компетентності ад’юнктів у процесі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації». Мета статті полягає в узагальненні формування науково-дослідницької компетентності ад’юнктів у процесі викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації». Для цього проаналізовано низку наукових праць з теми дослідження за авторством вітчизняних та зарубіжних вчених. Розкрито специфіку освітньо-наукової підготовки зазначених фахівців. Проаналізовано зміст та особливості навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації». Подано характеристику науково-дослідницької компетентності ад’юнктів. Автор описала сутність та зміст компетентності: здатність виокремлювати та обґрунтовувати актуальні наукові проблеми, а також проводити компіляцію цих проблем для обраного наукового дослідження, здійснювати наукові процедури аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та інших, втілювати отримані результати у практику та формулювати необхідні наукові висновки та рекомендації. Визначено труднощі у викладанні навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації» ад’юнктам: до першої групи проблем слід віднести, ті, що зумовлені специфікою системи вищої військової освіти в Україні: відсутність систематизованого викладу логічних знань на рівні курсантів; зменшення або ліквідація обсягів аудиторних годин для викладання логіки; приниження статусу логіки у системі гуманітарної освіти; друга група проблем пов’язана із визначенням змісту навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації» для ад’юнктів:  відсутність співпраці з викладачами навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації» та спеціальних дисциплін фахової підготовки ад’юнктів; відсутність змістовного наповнення навчальної дисципліни «Теорія та методика наукової аргументації» для ад’юнктів. Сформульовано висновки проведеного дослідження та перспективи подальших наукових пошуків.

Ключові слова: ад’юнкти; науково-дослідницька компетентність; освітньо-наукова підготовка; теорія та методика науково аргументації; викладання, формування.

Список використаних джерел

 1. Артемов В. Ю., Серіков В. В. Проблемні питання щодо визначення сутності поняття «вищий навчальний заклад із специфічними умовами навчання». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. Вип. 50. С. 354-362. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2016_50_48.
 2. Бібік, Н. М., Єрмаков І. Г., Овчарук О. В. Компетентнісна освіта – від теорії до практики. К. : Плеяда, 2005. 120 с.
 3. Вища освіта в Україні і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Кременя [авт. кол.: М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.] Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2004, 384 с.
 4. Жабенко О. В., Лисенко Л. І. Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління [Електронний ресурс]. Економіка та держава. 2008. № 5. С. 70‒74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2008_5_23.
 5. Лобанова Л. С. Системы подготовки научных кадров в европейских странах и Украине: сравнительный анализ в контексте формирования Единого европейского образовательного и научного пространства : монография. Киев : Информ.-аналитич. агентство, 2010, 100 с.
 1. Мацько Д. С. Методика аналізу сформованості гуманістичних цінностей майбутніх учителів англійської мови та літератури. Освіта на Луганщині. 2011. № 1, С. 85-90.
 2. Овчарук, О. В. Компетентнісний підхід в освіті : загальноєвропейські підходи [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL : http://www.ime.edu-ua.net/em.html.
 3. Поживілова О. В. Розвиток систем підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в європейському регіоні та Україні (1990–2005 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2006, 20 с.
 4. Пометун, О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та український перспективи : кол. моногр. К., 2006. С. 16–24.
 5. Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) : Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon.lbc.com.ua/
 6. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556–VII (із змінами, у редакції від 20.06.2016, підстава № 114-19) [Електронний ресурс]. – URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
 7. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII (із змінами, у редакції від 01.01.2016, підстава № 928–19) [Електронний ресурс]. – URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-19.
 8. Савченко, О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та український перспективи : кол. моногр. К., 2006. С. 33–45.
 9. Таланова Ж. Докторська підготовка у світі та Україні : монографія. Київ : Міленіум, 2010, 476 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України