ЗАДОВОЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Автор(и): Тур О. М.

Місце роботи:

Тур О. М.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри психології та педагогіки,

Національний університет «Полтавська політехніка

імені Юрія Кондратюка»

(36000, Україна, м. Полтава, Першотравневий просп., 24,

e-mail: Hum.tur@nupp.edu.ua)

ORCID: 0000-0002-2754-9963

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 308–318

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.308

Анотація

Діти дошкільного віку, яких виховують і навчають кваліфіковані спеціалісти, мають потім кращі показники в школі та загалом у житті. Тому важливого значення нині набуває якість підготовки майбутніх вихователів закладу дошкільної освіти, адже їхній професіоналізм є запорукою успішного розвитку не тільки дошкільників, а й усього суспільства в цілому. Визначальним показником якості такої підготовки є задоволеність студентом якістю отриманих освітніх послуг.

Мета статтідослідити рівень задоволеності студентів-бакалаврів Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» якістю освітнього компоненту фахової підготовки.

Автором статті обґрунтовано прямий зв’язок між задоволеністю студентами освітніми послугами та їхньою мотивацією до навчання. На прикладі Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» досліджено, наскільки майбутні бакалаври дошкільної освіти задоволені освітнім складником їхньої професійної підготовки. Для цього було використано методи аналізу, контрольні запитання, відбір, систематизацію та порівняння даних, зібраних за допомогою Google-форми. Проведено розрахунок рівня задоволеності студентів кожною дисципліною, що викладаються у виші, у відсотках. Результати анкетування з кожного питання по кожній дисципліні, внесеної до анкети, узагальнені та зведені в єдину таблицю. Виявлено деякі аспекти, що потребують покращення, задля підвищення рівня задоволеності студентів освітнім складником фахової підготовки.

Висновки. Результати дослідження показали, що майбутні бакалаври дошкільної освіти в цілому задоволені якістю освітнього компоненту їхньої професійної підготовки. Отримані результати можуть бути корисними для викладачів та адміністрації вишу для внесення змін до освітніх програм та покращення якості освітнього процесу загалом.

Ключові слова: бакалавр, дошкільна освіта, якість підготовки,
гугл-форма, опитування, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

 

Список використаних джерел

  1. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти засобами інтерактивних та продуктивних технологій : колективна монографія / О. Ковшар, Н. Недодатко, М. Бадіца, К. Суятинова, А. Іншаков, І. Іншакова, К. Коновалова, М. Чулошнікова та ін. Кривий Ріг : КДПУ, 2020. 140 с.
  2. Карнаухова А.,Кахіані Ю.,Косарєва О.Сучасна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич, 2022. Т. 1 (55). С. 311–315.
  3. Кузіна О. Підготовка фахівця дошкільної освіти у контексті європейського досвіду. Освітологічний дискурс. Київ, № 3–4 (26–27). С. 319–329.
  4. Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія / за ред. В. В. Чайки, О. І. Янкович. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. 240 с.
  5. Алгоритм створення Google Форми. URL: http://www. slideshare.net/kurvits/google-form-2198086 (дата звернення: 10.03.2024).
  6. Белянін А. В., Семеха А. Р., Глушенко В. П., Толочко С. С., Гальчук О. С. Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: google форма. Інформаційні технології : збірник тез IІ Української конференції молодих науковців (28–29 травня 2019 р., Київ). Київ, 2019. С. 6–7.
  7. Шевчук О., Агеєва І. Актуальність soft skills в процесі професійного розвитку співробітників та управління змінами компанії. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного, 2021. № 1 (43). С. 106–113.
  8. Тур О. Модернізація освіти у вищій школі засобами інтерактивних методів навчання. Академічна й університетська наука: результати та перспективи : збірник наукових праць XVI Міжнародної науково-практичної конференції. Полтава, 2023. С. 108–110.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України