МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧА ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ В ГАЛУЗІ ПРАВА

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Місце роботи:

Третяк Олена Станіславівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка

(14013, Україна, м. Чернігів, вул. Полуботка, 53,

e-mail: tretiakes@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-6124-2597;

 

Чебоненко Станіслав Олегович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: chebonenko_so@i.ua)

ORCID: 0000-0002-5049-6556

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 214–226

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.214

Анотація

У статті представлено модель формування готовності викладачів до проведення практичних занять з урахуванням компонентів готовності, етапів її формування, особливостей використання різних педагогічних технологій, методів і форм навчання.

Метою статті є визначення технологій, форм і методів, що дозволяють організувати проведення практичних занять та побудова моделі формування готовності викладача до проведення практичних занять.

Методологія статті. Розглянуто цілі проведення практичних занять. Розкрито, що ефективність практичного заняття залежить від взаємодії викладача та студентів, в основі якої лежить проведена викладачем організаційна робота, обрані для застосування відповідно до поставленої мети ті чи інші форми, технології, методи та засоби навчання. Встановлено, що практичне заняття переважно проводиться з використанням кейсів, які сформовані на змодельованих або реальних ситуаціях. Продемонстровано вимоги, які висуваються до студентів у результаті їхньої участі в практичних заняттях. Теоретичну основу формування готовності викладачів представлено через методичне забезпечення практичного заняття, запровадження педагогічних умов.

Результати. Аналіз педагогічних технологій навчання дозволив виділити особливості їх застосування через постановку завдань, вибір змісту, форм і методів навчання, діагностування результатів, запровадження ділових і рольових ігор, імітаційних вправ, тренінгів, психолого-педагогічних тренінгів індивідуального розвитку, діалогічного мислення. Доведено, що ефективність підготовки викладачів до практичних занять залежить від вміння обирати педагогічні технології, методи, прийоми, сучасні інструменти навчання, які дозволяють моделювати і відтворювати певну професійну діяльність майбутніх фахівців, орієнтувати їх на розвиток професійних якостей (бути: не конфліктним; уважним до дрібниць; стресостійким; готовим враховувати чужу точку зору; готовим працювати в команді; готовим взаємодіяти з різними людьми).

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони сприяють формуванню готовності викладачів до практичних занять через розуміння ними етапів підготовчої роботи, постановки цілей, визначення форм і методів, що можуть бути використані для формування професійних якостей студентів, їхніх компетентностей та оцінювання результатів навчальної роботи.

Ключові слова: етапи підготовки викладача до практичного заняття, педагогічні технології навчання, методи, педагогічні умови, складові підготовки, форми.

Список використаних джерел

  1. Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство : електрон. наук. вид. 2015. № 1 (4). URL: http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/ Bystrova.pdf (дата звернення: 01.08.2023).
  2. Вдовічен В. А., Вдовічена Л. І., Меленко О. В. Методика викладання правничих дисциплін : навч.-метод. посіб. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т імені Ю. Федьковича, 2022. 144 с.
  3. Казначеєва Д. В. Академічна доброчесність як фактор забезпечення вищої освіти в Харківському національному університеті внутрішніх справ. Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 2019. С. 204–207.
  4. Особистісно орієнтовані технології навчання і виховання у вищих навчальних закладах : монографія / за заг. ред. В. П. Андрущенка, В. І. Лугового. Київ : Педагогічна думка, 2008. 256 с.
  5. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ МОН України від 20.07.2022 № 644.
  6. Серьожнікова Р. К., Пархоменко Н. Д., Яковицька Л. С. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2003. 243 с.
  7. Тверезовська Н., Філіппова Л. Сутність та зміст поняття «педагогічні умови». URL: http://www.stattionline.org.ua/pedagog/ 106/19146-sutnist-ta-zmist-ponyattya-pedagogichni-umovi.html (дата звернення: 18.06.2023).
  8. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М. Психолого-педагогічні проблеми оцінювання здобувачів вищої освіти під час дистанційного навчання. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки. 2023. № 1 (10). С. 252–267. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.252

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України