ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕОБХІДНИМИ РЕСУРСАМИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ» В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О.

Місце роботи:

Третяк Олена Станіславівна,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії

та суспільних дисциплін,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка

(14013, Україна, м. Чернігів, вул. Полуботка, 53)

ORCID: 0000-0001-6124-2597;

 

Чебоненко Станіслав Олегович,

кандидат педагогічних наук, доцент,

заступник директора,

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології

ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

(04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52А)

ORCID: 0000-0002-5049-6556

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 294–307

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.294

Анотація

У статті розглянуто застосування освітніх підходів, цифрових технологій, програмних продуктів і джерел інформаційного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Психологія» в сучасних умовах.

Метою статті є розгляд ресурсів для забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Психологія» та систематизація підходів, які сприяють організації розвитку індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

Методологія статті. Розглянуто застосування інструментів дистанційного навчання, що забезпечують розвиток  комунікативних, аналітичних, лідерських та інших компетентностей здобувачів вищої освіти. Роз­крито підходи, що сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти. Встановлено, що на ефективність освітнього процесу в дистанційному режимі впливають практичні, індивідуальні творчі завдання, методичні й дидактичні матеріали, а також де їх розміщено та як організовано поточну й підсумкову перевірку знань та вмінь. Продемонстровано шляхи ліквідації поточної заборгованості (зарахування результатів неформальної освіти, участь у позааудиторних заходах тощо). Досягнення програмних результатів навчання під час вивчення навчальної дисципліни «Психологія» представлено через запровадження інтерактивних методів і технологій, кейсів, відео, презентацій у тому числі для організації самостійної роботи.

Результати. Представлено ресурси, що впливають на формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти через: надання їм можливостей вибору теми кваліфікаційної та курсової робіт згідно з індивідуальними інтересами; здійснення академічної мобільності; організацію самостійної роботи з використанням сучасних освітніх підходів, цифрових технологій, програмних продуктів та джерел інформаційного забезпечення; проходження переддипломної практики відповідно до індивідуальних професійних інтересів та запитів стейкголдерів; участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, форумах, відкритих лекціях, вебінарах. Доведено, що ефективним у процесі вивчення психології є розміщення методичних і дидактичних матеріалів у відповідному Classroom або на Google-диску зі спільним доступом, організація на практичних заняттях обговорень, що впливає на розвиток аналітичних, комунікативних, діагностичних компетентностей.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дозволяють використати необхідні ресурси для формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти під час вивчення навчальної дисципліни «Психологія» з урахуванням проблем, викликаних воєнним станом.

Ключові слова: інструменти дистанційного навчання, програмні результати навчання, ліквідація поточної заборгованості, перевірка знань та вмінь, самостійна робота, стейкголдери.

 

Список використаних джерел

  1. Алєксєєва С. Індивідуальна освітня траєкторія: від побудови – до реалізації. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. пр. Серія: Педагогічні науки. Київ : Вид-во Людмила, 2021. Вип. 17. С. 74–82. URL: https://lib.iitta. gov.ua/id/eprint/730035 (дата звернення: 06.03.2024).
  2. Завалевський Ю. І. Цифрові технології для безпечного середовища. Освіта України в умовах воєнного стану. Інноваційна та проєктна діяльність : наук.-метод. збірник / упорядники: В. Б. Рогова, О. В. Єресько, Є. В. Баженков ; за заг. ред. С. М. Шкарлета. Київ–Чернівці : Букрек, 2022. 140 с. С. 100–102.
  3. Локшина О. І., Шпарик О. М. Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану: рекомендації міжнародних організацій. 13 с. URL: https://undip.org.ua/wpcontent/uploads/ 2022/08/1.pdf (дата звернення: 27.02.2024).
  4. Ляшенко О. М., Наконечна О. А. Ризики в освітньому менеджменті України у часі війни та повоєнного розвитку. EMPIRIO. 2024. Т. 1. Вип. 1. С. 90–100. URL: https://ekmair.ukma. edu.ua/server/api/core/bitstreams/c94e4fa0-7d0a-4edd-b55b-2eee0f1a220b/content (дата звернення: 28.02.2024).
  5. Олешко А. А., Ровнягін О. В., Годз В. Р. Удосконалення дистанційного навчання у вищій освіті в умовах пандемічних обмежень. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 (дата звернення: 07.03.2024).
  6. Освіта і наука України в умовах воєнного стану : інформаційно-аналітичний збірник. Київ, 2023. 63 с. URL: https://mon.gov. ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-/ konferencia/2023/ 22.08.2023/Inform-analytic.zbirn-Osvita.v.umovah./voyennogo/.stanu-vykl.rozv.povoyen.perspekt.22.08.2023.pdf (дата звернення: 01.03.2024).
  7. Паламар С., Науменко М. Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. Освітологічний дискурс. 2022. № 3–4 (38–39). С. 76–92.
  8. Чуранова О. Топ-15 онлайн-інструментів, які знадобляться кожному викладачу на дистанційці. URL: https://www.jta. com.ua/knowledge-base/top-15-onlayn-instrumentiv-iaki-znadobli atsia-kozhnomu-vykladachu-na-dystantsiytsi/ (дата звернення: 03.03.2024).
  9. Як покращити якість освіти в умовах невизначеності : методичні матеріали / упорядник С. В. Королюк. Полтава : ПАНО, 2023. 24 с. URL: http://pano.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo (дата звернення: 07.03.2024).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України