ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М.

Місце роботи:

Третяк О. С.,

доктор педагогічних наук, професор,

професор кафедри педагогіки і методики викладання історії та суспільних дисциплін,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0001-6124-2597

 

Чебоненко С. О.,

кандидат педагогічних наук, доцент,

проректор,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5049-6556

 

Мошта І. М.

кандидат педагогічних наук,

вчений секретар,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0003-4425-4785

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2021. № 1(6): 133-147

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.133

Анотація

У статті визначено педагогічні умови формування мотивації до розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій під час проведення семінарських і практичних занять в режимі онлайн та офлайн з використанням інтерактивних методів.

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови, що дозволяють, у процесі вивчення психологічних дисциплін, формувати у майбутніх фахівців, які здобувають вищу освіту за спеціальністю 081 «Право» на першому (бакалаврському) рівні, мотивацію до розвитку комунікативної компетентності.

Методологія статті. Розкриття теоретичних основ педагогічних умов для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій ґрунтується на аналізі інтерактивних методів та технологій, що використовуються в освітньому процесі. Теоретико-методологічну основу статті складають дидактичні принципи та теорії навчання, а також система інтерактивних методів та засоби, що забезпечують розвиток комунікативних здібностей майбутніх фахівців соціономічних професій.

Результати. Обґрунтування педагогічних умов формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій на різних етапах навчання в закладі вищої освіти: адаптації, становлення, первинної професіоналізації.  З цією метою поведений аналіз публікацій як вітчизняних так і зарубіжних науковців з досліджуваної тематики, що дозволило визначити педагогічні умови необхідні для розвитку базових комунікативних умінь, оволодіння технікою міжособистісної взаємодії, формування індивідуального стилю спілкування через використання вербальних та невербальних засобів, розвинути здатність до самопрезентації.

Практичне значення отриманих результатів визначається виробленням рекомендацій для викладачів, які створюють педагогічні умови для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій з метою оволодіння ними психологічною технікою переконання та навіювання, індивідуальним стилем спілкування,  вмінням протистояти маніпуляціям, здатністю виявляти емпатію як емоційну реакцію на зміст спілкування.

Обґрунтовані педагогічні умови щодо формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій необхідно враховувати в освітньому процесі, що дозволить забезпечити їхню готовність до організації співпраці, узагальнення, аналізу та сприйняття інформації, здатність логічно та аргументовано викладати думки.

Значення (оригінальність). Оригінальність дослідження полягає в тому, що в ньому поєднуються різні підходи щодо створення педагогічних умов, для формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій, у процесі їхнього навчання в закладі вищої освіти як у форматі онлайн так і офлайн.

Ключові слова: майбутні фахівці, соціономічні професії, комунікативна компетентність, педагогічні умови, етапи підготовки, самостійна робота, методи, технології.

Список використаних джерел

 1. Балахтар В. В. Соціально-психологічний тренінг і маніпуляція: навч.-метод. посіб. Вижниця : Черемош, 2015. 431 с. : рис., табл.
 2. Браніцька Т. Р. Загальна характеристика фахівця соціономічної професії. Збірник наукових праць Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 25–28.
 3. Добротвор О. В. Комунікативна компетентність як предмет наукового дослідження. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. Вип. 3. С. 56–62.
 4. Зеер Э. Ф. Психология профессий: учеб. пособ. 2-е изд., перераб., доп. Москва: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. 336 с. («Gaudeamus»). URL: http://2019.kirovipk.ru/sites/default/files/dokumenty/zeer_e.f._psihologiya_professiy.pdf (дата звернення: 03.02.2021).
 5. Ісаєва О. С. Розвиток комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 28. С. 494–500.
 6. Корніяка О.М. Комунікативна компетентність сучасного фахівця – педагога і психолога. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2013. Вип. 30. С. 544–551.
 7. Корж О. Ю. Роль англомовної комунікативної компетентності в професійній взаємодії майбутніх працівників соціономічної сфери. Молодь і ринок. 2016. № 8(139). С. 78–81.
 8. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3–4. Ст. 21.
 9. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців «Право» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю «Право». Чернігів, 2016. URL: http://academysps.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/OPP-zi-specialnosti-081-PRAVO-bakalavrat.pdf (дата звернення: 11.03.2021).
 10. Психологія юнацтва. URL: https://sites.google.com/site/mijsajtyulyia/home/rozdil-i/12 (дата звернення: 09.02.2021).
 11. Руденко Л. А. Формування світогляду майбутніх фахівців соціономічних професій: гносеологічний аспект. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2017. № 1. C. 27–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2017_1_5 (дата звернення: 09.02.2021).
 12. Третяк О. С. Підготовка фахівців соціономічних професій в закладах вищої освіти із використанням технологій дистанційного навчання. Сучасні підходи та перспективи професійного розвитку фахівців соціономічних професій: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 19 черв. 2020 р.). Вип 2 (28). С. 104–108. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/16490/1/Oliinyk_Vinnitsia.pdf (дата звернення: 14.03.2021).
 13. Чебоненко С. О. Педагогічні умови формування компетентності майбутніх офіцерів ДКВС України з підготовки засуджених до ресоціалізації. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2021: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 22–23 квіт. 2021 р.). Чернігів: Академія ДПтС, 2021. С. 48–50.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України