ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и): Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М.

Місце роботи:

Третяк Олена Станіславівна , доктор педагогічних наук,
професор, професор кафедри педагогіки та методики
викладання історії та громадських дисциплін,

Національний університет «Чернігівський колегіум»

імені Т. Г. Шевченка

(14013, Україна, м. Чернігів, вул. Полуботка, 53,

e-mail: tretiakes@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-6124-2597

 

Чебоненко Станіслав Олегович , кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: stanislavchebonenko@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-5049-6556

 

Мошта Ірина Миколаївна , кандидат педагогічних наук,

вчений секретар,

Академія Державної пенітенціарної служби

( 14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: irin_stetsenko@ukr.net )

ORCID: 0000-0003-4425-4785

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1 (10): 252–267

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.252

Анотація

У статті представлено особливості роботи здобувачів вищого освіти на заняттях, які проводяться з використанням технологій дистанційного навчання, та розглянуто психолого-педагогічні проблеми оцінювання їх навчальних досягнень, педагогічні умови, які сприятимуть формуванню мотивації студентів до дотримання академічної доброчесності.

Метою статті є аналіз факторів, що впливають на оцінювання здобувачів вищого освіти під час дистанційного навчання, та визначення педагогічних умов, які сприятимуть формуванню мотивації в них до оволодіння навчальним матеріалом та самостійної презентації отриманих результатів.

Методологія статті . Розгляд психолого-педагогічних проблем дистанційного навчання здобувачів вищої освіти з урахуванням предмета оцінювання: знань, умінь та навичок. Розкрито, що оцінювання здобувачів вищого освіти під час дистанційного навчання має виконувати контрольну, дидактичну, коригувальну, мотиваційну функції. Встановлено, що інструменти оцінювання та контрольні заходи мають відповідати цілям дистанційного навчання та забезпечувати можливість здобувачам освіти оцінити свій прогрес у навчанні та мотивувати їх до оволодіння програмним матеріалом. Продемонстровано, що поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання студентів має спиратися на індивідуальний підхід, використання проблемних ситуацій, виконання практико-орієнтованих завдань, тестів за короткий відрізок часу, формулювання питань, відповідь на які вимагає проведення аналізу та узагальнення навчального матеріалу . Теоретичну основу дослідження складають гуманістична педагогіка та методика навчання.

Результати . Виділено основні психолого-педагогічні проблеми, що впливають на оцінювання результатів навчання студентів під час дистанційного навчання (віртуальне середовище, програмне забезпечення, опосредкована комунікація, обмеженість зорового контакту, велика кількість письменної інформації, високі вимоги викладачів тощо). Доведено, що оцінювання залежить від: застосування чітких критеріїв оцінювання; стимулювання студентів за самостійну демонстрацію знань та вмінь; постановки викладачем завдань відповідно до технічних можливостей кожного студента; налагодження зворотного зв’язку та рефлексії викладача на виконані завдання; використання проблемних ситуацій, практико-орієнтованих завдань, тестів; корекції відповідей тощо.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони сприяють викладачеві обрати методи оцінювання здобувачів вищого освіти під час дистанційного навчання, які дозволяють проводити поточний та підсумковий контроль їх знань, умінь та навичок, не допускаючи порушення академічної доброчесності.

Ключові слова : поточне та підсумкове оцінювання здобувачів вищого освіти, дистанційне навчання, академічна доброчесність, психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання, засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання студентів під час дистанційного навчання.

 

Список використаних джерел

 1. Біков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачов Ю. М. Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. Київ: Міленіум, 2008. 324 с.
 2. Бублик В. В. Шляхами дистанційного освіти та електронного навчання. Наукові записки НаУКМА . Серія: Комп’ютерні науки. 2018. Т. 1. С. 4–9.
 3. Василенко Ю. М. Становлення та розвиток дистанційного навчання в Україні. URL: https://www.sworld.com.ua/konfer28/612.pdf (дата звернення: 12.01.2023).
 4. Гривко О. В. Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання у період пандемії. Теоретичні та практичні фундаменти соціального процесу управління: XXIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сан-Франциско (США), 29-30 черв. 2020 р.). С. 182-184. URL: https://lib.iitta.gov.ua/721501/1/tezy2.pdf (дата звернення: 10.01.2023).
 5. Муковіз О. П. Розвиток дистанційного навчання у педагогічній теорії та практиці. Педагогічна освіта: теорія та практика. 2012. Віп. 12. С. 109-114.
 6. М’ястковська М. О. Світові тенденції розвитку дистанційного освіти та перспективи для України. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка . 2015. Віп. 21. С. 256-258.
 7. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. №37-38. Ст. 2004.
 8. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. №2145-VIII. Відомості Верховної Ради. 2017. №38-39. Ст. 380.
 9. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Янченко Т. В. Дистанційне навчання в закладах вищої освіти: історико-педагогічний та теоретичний дискурси. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки . 2022. № 1 (8). С. 213-229. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.208
 10. Третяк О. С., Чебоненко С. О., Мошта І. М. Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки . 2021. № 1 (6). С. 133-147. https://doi.org/10.32755/sjeducation.2021.01.133
 11. Ушкаленка І. М., Зелінська Ю. С. Дистанційна форма навчання у вищих навчальних закладах України та інших країнах світу. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2018/63.pdf (дата звернення: 15.01.2023).
 12. Чебоненко С. О. Дидактичні засади дистанційного навчання. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2022  : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 10черв. 2022 р.). Чернігів : Академія ДПтС. С. 254-257.
 13. Andersson A. Seven Major Challenges for E-Learning in Developing Countries. Case Study eBIT . Sri Lanka. PP. 1–14. URL: http://oru.diva-portal.org/smash/get/diva2:201280/FULLTEXT01.pdf (accessed 12 January 2023).
 14. Babakova L., Kolovska T., Konstantinidu K. Розклад навчання на академічних мотиваціях школярів від особливостей в області мистецтв. International conference on innovations in science and education (соціальні науки). URL: https://www.researchgate.net/publication/355736978_influence_/of_distance_learning_on_the_academic_motivation_of_students_from_specialties_in_the_field_of_arts (accessed 18 January 2023).
 15. Budi Hermanto Y., Agustini Srimulyani V. Відповіді на Online Learning During the Covid-19 Pandemic. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran  54 (1):46. URL: https://www.researchgate.net/publication/352042637_The_Challenges_of_Online_Learning_During_the_Covid-19_Pandemic (accessed 20 January 2023). https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.29703
 16. Dhull K., Dhull H. Advantages and Disadvantages of Online Learning. Bhartiyam international journal of education & research . Vol. 11. Issue II. URL: http://www.gangainstituteofeducation.com/ 5.%20Advantages.pdf (accessed 03 February 2023).
 17. Fojtik R. Problems of Distance Education. ICTE Journal . 2018. PP. 14–23. URL: https://www.researchgate.net/publication/326545984_ Problems_of/_Distance_Education (accessed 04 February 2023). https://doi.org/10.2478/ijicte-2018-0002
 18. Venkataraman S. Problems of online classes. International Journal of Academic Research Reflector . Vol. 9. No. 6. ПП. 1–3. URL: https://www.researchgate.net/publication/348447927_PROBLEMS_OF_ONLINE/_CLASSES (accessed 09 February 2023).
 19. Zounek J., Sudický P. Heads в Cloud: Pros і Cons of Online Learning. International conference DisCo 2013: New technologies and media literacy education . PP. 58–63. URL: https://www.researchgate.net/publication/311807840_Heads_in_the_Cloud_Pros_and_Cons_of_Online_Learning (accessed 06 February 2023).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України