ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Автор(и): Тогочинський О.М.

Місце роботи:

Тогочинський О.М.,

доктор педагогічних наук, професор,

ректор,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8170-6237

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 182-196

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.182

Анотація

У статті представлено педагогічні умови, що забезпечують організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання в умовах воєнного стану, виходячи з права на автономію закладу вищої освіти та правової регламентації його діяльності.

Мета статті полягає у визначенні педагогічних умов організації освітнього процесу в закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання за умов введення воєнного стану на всій території України.

Методологія статті. Розгляд особливостей організації освітнього процесу в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання. Розкрито, що під час воєнного стану виникає потреба в запровадженні педагогічних умов, які дозволяють вирішити питання, пов’язані з: обмеженням можливостей щодо використання інформаційних та комунікаційних технологій в освітньому процесі за відсутності інтернету та мобільного зв’язку; забезпеченням своєчасного виконання курсових та кваліфікаційних робіт усіма здобувачами вищої освіти; проведенням групових занять, що передбачають циркуляцію мовної інформації з обмеженим доступом; залученням науково-педагогічних працівників та курсантів до наукової роботи. Встановлено, що в нормативно-правових актах, які регулюють освітній процес, надано загальні рекомендації щодо забезпечення двостороннього зв’язку між суб’єктами освітнього процесу в закладі вищої освіти. Продемонстровано на прикладі Академії Державної пенітенціарної служби ефективність запровадження педагогічних умов, пов’язаних з організацією освітнього процесу в умовах воєнного стану. Освітній процес представлено через систему науково-методичних і педагогічних заходів, що засвідчили свою доцільність в умовах воєнного стану.

Результати. Аналіз нормативно-правових актів, які регламентують діяльність закладів вищої освіти, сприяв виділенню особливостей організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Доведено, що в умовах воєнного стану на організацію освітнього процесу суттєво впливають фактори, викликані складнощами у використанні інформаційно-комунікаційних технологій для проведення групових занять, постановці навчальних завдань, що потребують опрацювання додаткових джерел, які знаходяться в спеціальній бібліотеці, у забезпеченні академічної доброчесності та ефективного розвитку загальних і спеціальних (фахових) компетентностей.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони сприяють обранню педагогічних умов для організації освітнього процесу в закладі вищої освіти із специфічними умовами навчання в умовах воєнного стану.

Ключові слова: автономія закладу вищої освіти, педагогічні умови, індивідуальний графік, інформаційно-комунікаційні технології, навчальні дисципліни.

Список використаних джерел

 1. Аніщенко В. О. Теоретичні та методичні засади ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 / Нац. акад. Держ. прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Хмельницький, 2020. 40 с. URL: https://nadpsu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/ 06/1anishchenko_v_o-aref.pdf (дата звернення: 28.04.2022).
 2. Безносюк О. Інновації в підготовці слухачів вищих навчальних закладів Державної пенітенціарної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_2_4 (дата звернення: 25.04.2020)
 3. Горбач І. Структура комунікативної компетентності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія і практика управління соціальними системами. 2018. № 3. С. 3–12.
 4. Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Хмельницький, 2017. 20 с.
 5. Диська Д. Г. Особливості системи організації освітнього процесу в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Прикарпатський юридичний вісник. Вип. 1 (16). Т. 4. С. 113–117. URL: http://www.pjv.nuoua.od.ua/v1-4_2017/26.pdf (дата звернення: 28.04.2022).
 6. Державні гарантії учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану. URL: https://sqe.gov.ua/derzhavni-garantii-uchasnikam-osvitn/ (дата звернення: 24.04.2022).
 7. Заклади освіти в умовах воєнного стану. Рекомендації Державної служби якості освіти про те, як закладам освіти працювати в умовах воєнного стану. URL: https://sqe.gov.ua/diyalnist/rekomendacii-zakladam-osviti/zakladi-osviti-v-umovakh-voiennogo-stan/ (дата звернення: 28.04.2022).
 8. Конопацька О. М., Можарівський М. Р. Формування соціально-психологічної готовності працівників Державної пенітенціарної служби України до професійної діяльності. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. № 1. С. 125–129.
 9. Кузнєцов О. О. Структура та зміст інформатичної компетентності фахівця пенітенціарної системи. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 144. С. 67–72.
 10. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 37-38, ст. 2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 28.04.2022).
 11. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. Відомості Верховної Ради. 2015. № 28. Ст. 250. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#top (дата звернення: 28.04.2022).
 12. Про проведення в 2022 році дострокових випусків курсантів (слухачів) випускних курсів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Кабінет Міністрів України: розпорядження від 28 лютого 2022 р. № 190-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/190-2022-р#top (дата звернення: 28.04.2022).
 13. Самосьонок А. О. Актуальні питання підготовки працівників Державної кримінально-виконавчої служби. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2018. № 1(3). С. 143–151.
 14. Скирта Р. І. Специфічні особливості методики проведення занять з рукопашного бою з курсантами Державної пенітенціарної служби України. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. № 2. С. 133–136.
 15. Хашев В. Г., Шаблистий В. В. Актуальні питання вдосконалення підходів до підготовки кадрів для Державної кримінально-виконавчої служби України. Науковий вісник Сіверщини. Серія: Право. № 1. С. 248–255.
 16. Чи може заклад вищої освіти пропонувати викладачам достроково виконати контракти? URL: https://sqe.gov.ua/chi-mozhe-zaklad-vishhoi-osviti-proponuva/ (дата звернення: 28.04.2022).
 17. Чи можна під час воєнного стану провадити індивідуальну форму навчання? URL: https://sqe.gov.ua/chi-mozhna-pid-chas-voiennogo-stanu-provad (дата звернення: 28.04.2022).
 18. Чи може науково-педагогічний працівник, який виїхав за кордон під час воєнного стану, працювати дистанційно? URL: https://sqe.gov.ua/chi-mozhe-naukovo-pedagogichniy-pracivn/ (дата звернення: 28.04.2022).
 19. Чи може працювати дистанційно головний спеціаліст навчального відділу в умовах воєнного стану? URL: https://sqe.gov.ua/chi-mozhe-pracyuvati-distanciyno-golovn/ (дата звернення: 28.04.2022).
 20. Як організувати освітній процес в закладі вищої освіти, що перебуває на території, де ведуться бойові дії? URL: https://sqe.gov.ua/ yak-organizuvati-osvitniy-proces-v-zak/ (дата звернення: 28.04.2022).
 21. Як працюють заклади освіти під час воєнного стану. URL: https://buh.ligazakon.net/news/209657_yak-pratsyuyut-zakladi-osvti-pd-chas-vonnogo-stanu–mon (дата звернення: 25.04.2022).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України