ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и): Сіренко К. Ю.

Місце роботи:

Сіренко К. Ю.,

кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри підвищення кваліфікації працівників пробації
Інституту професійного розвитку,

Академія Державної пенітенціарної служби

(14000, Україна, м. Чернігів, вул. Гонча, 34,

e-mail: user.ks563@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-2705-0924

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 2(11): 193–204

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.02.193

Анотація

Мета статті полягає у проведенні дослідження еволюції теорій інноваційного розвитку національної економіки. Дослідження підходів до визначення термінів «інновація», «інноваційний процес» та «інноваційний розвиток». У роботі використовувалися методи узагальнення, наукової абстракції, системного та економічного аналізу. Доведено, що єдиного підходу до визначення цих понять немає, що свідчить про їх багатогранність та необхідність подальших досліджень з метою конкретизації; інновація являє собою кінцевий матеріалізований продукт, технологію або послугу, отримані внаслідок активізації інноваційних процесів на підприємстві, їм характерні кращі характеристики та технологічний рівень порівняно з попередніми аналогами; інноваційна діяльність та процес тісно пов’язані з науковими розробками та дослідженнями, зокрема фундаментальними та прикладними; інноваційна діяльність передбачає поширення інновацій та результатів науково-технічного прогресу з метою задоволення нових потреб суспільства, також цей вид діяльності є ризикованим, передбачає залучення великої кількості ресурсів на всіх етапах створення, випробування та кінцевої реалізації інновації. У багатьох працях учених інноваційна діяльність вивчається здебільшого у взаємозв’язку з інноваціями, інноваційним процесом, оскільки більшість науковців спочатку дають визначення і проводять дослідження поняття «інновація». Однак ці поняття є різними за своїм значенням. Інноваційна діяльність на відміну від інноваційного процесу є вужчим поняттям, оскільки передбачає практичне застосування й реалізацію інноваційного, наукового й інтелектуального потенціалу у процесі господарювання, маючи на меті отримати в процесі виробництва новий конкурентоспроможний товар, який краще задовольнятиме вимоги і потреби споживачів. Практична цінність статті полягає в систематизації теорій інноваційного розвитку на основі опрацьованих джерел та власних міркувань.

Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційний розвиток, теорії інновацій, дослідники.

Список використаних джерел

  1. Адам Сміт. Дослідження про природу і причини багатства народів. Київ : Наш формат, 2018. 736 с.
  2. Історія економічних учень : підручник / Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко, А. М. Поручник та ін. ; за ред. Л. Я. Корнійчук, Н. О. Татаренко. Київ : КНЕУ, 1999. URL: https://studentbooks. com. ua/content/view/837/50/1/0/ (дата звернення: 04.08.2023).
  3. Теоретико-методичні складові розвитку інноваційної економіки та інвестицій : монографія / П. Т. Бубенко, О. В. Димченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. 232 с.
  4. Пилипенко Ю. І. Довгохвильові коливання як закономірність розвитку світової економіки. Економічний вісник. № 3. С. 21–31.
  5. Пересунько З. М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. Ефективна економіка. № 7. URL: http:// www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2192 (дата звернення: 03.08.2023).
  6. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посіб. / А. М. Пугач, Н. І. Демчук, О. В. Довгаль, Л. С. Крючко та ін. Миколаїв : ФОП Швець В.М., 2018. 348 с.
  7. Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2011. 242 с.
  8. Пересунько З. М. Теоретичні аспекти розвитку інноваційної теорії. Ефективна економіка. № 7. URL: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=2192 (дата звернення: 03.08.2023).
  9. Царенко О. В. Основні напрями розвитку теорії конкурентних переваг. Інвестиції: практика та досвід. № 4. С. 57–60.
  10. Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: https:// slovnyk.me/dict/vts/%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F (дата звернення: 04.08.2023).

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України