НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Автор(и): Станішовський А. С.

Місце роботи:

Станішовський А. С. ,

ад’юнкт кафедри практичної психології та педагогіки,

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(79000, Україна, м. Львів, вул. Клепарівська, 35,

e-mail: arturstepanovi4@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-4414-0000

 

Язык: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2023. № 1(10): 235–251

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2023.01.235

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі реформування військової освіти Збройних Сил України за принципами підготовки військових фахівців україн-членів НАТО. Визначено основні напрямки удосконалення якості освіти у межах вищого військового навчального закладу. Зазначено, що чинна система військового освіти потребує удосконалення в контексті гарантування її якості. Стверджується, що належна військова освіта має розглядатися як закономірний результат військової підготовки упродовж навчання, а гарантом її якості виступає колектив ВВНЗ. Підвищення якості військової освіти має регламентуватися оновленою нормативно-правовою базою та передбачати створення в організаційно-штатній структурі ВВНЗ відділу якості освіти, який сприятиме формуванню висококваліфікованих, компетентних офіцерів Збройних Сил України, що відповідатимуть викликам сьогодення.

Ключові слова: військова освіта, вищий військовий навчальний заклад, якість військової освіти, компетентність, курсанти, стандарти НАТО.

 

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / устр. і голів. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2001. 1440 с.
 2. Гриньків О. О. Військова освіта як складова забезпечення службово-бойової діяльності Державної прикордонної служби України. Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє  : тези доповідей XV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 лист. 2019 р.). Київ, 2019. Ч. 2. С. 14–19.
 3. <br>ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи керування якістю. Вимоги/Нац. стандарт України. Перегляд. офіц. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 30 с.
 4. Зельницький О. М. Вища військова освіта – проблема гарантування якості. Вісник Національної академії оборони України . 2012. № 1 (26). С. 23-25.
 5. Зельницький О. М. Вища військова освіта: основи забезпечення та гарантування якості підготовки військових фахівців. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія Київ: НАУ, 2017. № 10. С. 65–69. https://doi.org/10.18372/2411-264X.10.12484
 6. Зельницький О.М. Концептуальні засади гарантування якості підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України у вищих військових навчальних закладах . Вісник Черкаського університету. Серія: Пед. науки. Черкаси, 2017. № 6. С. 71-83.
 7. Інструкція з організації та проведення курсів професійної військової освіти (часова). ВКП 7-00(01).01: затверджено начальником Генерального штабу ЗСУ 27 ​​липня 2021р. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/instruktsiia-kursiv-prof-osvity-211011.pdf (дата звернення: 20.01.2023).
 8. Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України : наук.-метод. посіб. / О. М. Алімпієв, І. Ст Толок, М. І. Литвиненко та ін.; за заг. ред. І. В. Толока. Харків: ХНУПС, 2017. 244 с.
 9. Організаційно-методичні засади адаптації та впровадження інноваційних педагогічних технологій та методик, застосовуваних у військових навчальних закладах провідних країн-членів НАТО, в освітній процес ВВНЗ, ВНП ЗВО МО України : звіт про НДР (заключн.) / Київ. нац. ун-т обор. України ім. І. Черняхівського; кер. О. М. Зельницький; викон.: О. А. Заболотний та ін. РК №0118U000240. Київ, 2018. 371 с.
 10. Полторак С. Т. Методологія державного управління системою вищої військової освіти. Теорія та практика державного управління . 2017. № 2 (57). С. 1-6.
 11. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. №1556-VII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 12.01.2023).
 12. Сучасний словарь іноземних слів / уклад. О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. Київ: Довіра, 2006. 789 с.
 13. Устименко О., Капосльоз Г., Полторак М. Ретроспективний аналіз підготовки фахівців для Збройних Сил України у системі вищої військової освіти крізь призму антитерористичної операції. Військова освіта . 2019. №1 (39). С. 214-226.
 14. Freidson E. Professionalism: The Third Logic. Chicago: University of Chicago Press, 2001. 240 p.
 15. Grant G. How Ukraine може будувати армі до бруду Putin. Kyiv Post . 2018. URL: https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/glen-grant-ukraine-can-build-army-beat-putin.html (дата звернення: 20.01.2023).
 16. Hersh M. Professional Ethics and Social Responsibility: Military Work and Peacebuilding. IFAC-PapersOnLine . 2017. Vol. 50. № 1. P. 10592-10602. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.1316
 17. Johnson-Freese J. The Reform of Military Education: Twenty-Five Years Later. Orbis . 2012. Vol. 56. № 1. P. 135-153. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2011.10.007
 18. Professional Military Education. A Cross-Cultural Survey/Ed. by J. Duraid та A. Hubert Berlin: Peterlang, 2019. 234 p.
 19. Waggener A. Joint Professional Military Education. A Retrospective of the Skelton Panel. Joint Force Quarterly. 2015. № 77. P. 55-59.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України