ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДКВС УКРАЇНИ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Автор(и): Сорокопуд В.Б., Ткаченко І.В., Гончар В.В.

Місце роботи:

Сорокопуд В.Б.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-8842-4531

 

Ткаченко І.В.,

заступник начальника кафедри фізичної підготовки,,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-4621-777х

 

Гончар В.В.,

старший викладач кафедри фізичної підготовки,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-2500-1902

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2022. № 1(8): 169-181

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2022.01.169

Анотація

У статті висвітлено результати аналізу фізичної підготовки персоналу ДКВС України, його вмінь вчасно й грамотно реагувати на прояви агресії засуджених та чітко спрацьовувати за рахунок знань і навичок застосування тактичних прийомів щодо забезпечення особистісного життя і здоров’я.

Метою статті є визначення нових напрямків удосконалення професійної компетентності персоналу ДКВС України щодо збереження здоров’я та життя в умовах ситуацій надзвичайного характеру під час службово-професійної діяльності.

Методологія статті. Аналіз нормативів та навчальних програм фізичної підготовки персоналу ДКВС України, їх відповідність сучасним вимогам у сфері збереження здоров’я та життя персоналу під час виконання службово-професійних завдань в умовах надзвичайних ситуацій. За головний фактор впливу на вдосконалення навчальних програм фізичної підготовки майбутніх офіцерів та діючого персоналу ДКВС України взято відпрацювання фізичних вмінь з обрання тактики дії персоналу в умовах агресивної поведінки засуджених, масової непокори, бунту тощо, грамотних кроків щодо збереження здоров’я або рятування власного життя.

Результати. Виявлено причини, що стають загрозливими за своїм харак­тером впливу на здоров’я та життя персоналу ДКВС України під час здійснення службової діяльності.

Переглянуто існуючий підхід до питань професійної підготовки, зокрема фізичної та спеціальної фізичної підготовки, майбутніх і діючих офіцерів, співробітників установ виконання покарань, виправних колоній ДКВС України. У цьому контексті запропоновано переглянути тематику навчальних занять і нормативні показники, які встановлені для персоналу ДКВС України стосовно фізичної підготовки в загальній системі професійної підготовки персоналу ДКВС України відповідно до вимог Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дозволяють викладачу вдосконалити методику формування професійної компетентності персоналу ДКВС України щодо тактики, технології відпрацювання вмінь стосовно збереження здоров’я і життя в умовах надзвичайних ситуацій, які виникають під час службово-професійної діяльності.

Ключові слова: персонал, професійна компетентність, здоров’язбережу­вальна компетентність, нормативи фізичної підготовки, тактика формування професійної компетентності.

Список використаних джерел

 1. Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія та практика: монографія. Чернігів: SCRIPTORIUM, 2020. 476 с.
 2. Безрукавий Р. В. Здоров’язберігаючі навчальні технології як технологічна основа здоров’язберігаючої педагогіки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2012. № 22 (2). С. 12–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ vlup_2012_22(2)__4 (дата звернення: 31.03.2022).
 3. Драгнєв Ю. В. Формування культури здоров’я студентів в умовах комп’ютеризації навчання: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2008. 20 с.
 4. Капранова Г. В. Формування культури здоров’я у старшокласників загальноосвітньої школи промислового міста: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2010. 22 с.
 5. Коваленко В. В., Джужа О. М., Колб О. Г. та ін. Кримінологічні та оперативно-розшукові засади запобігання злочинам і правопорушенням, що вчиняються персоналом виправних колоній: монографія / за заг. ред. проф. В. В. Коваленка. Київ: Атіка-Н, 2011. 368 с.
 6. Колб І. О. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї до засуджених в Україні: теоретичні, правові та практичні засади: дис. д-ра ю. наук: 12.00.08 / Класич. приват. ун-т, Нац. Акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. Запоріжжя, 2019. 553 с.
 7. Кривошеєва Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Луган. держ. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2001. 20 с.
 8. Ландо О. А. Здоров’язберігальна компетентність майбутніх учителів початкових класів: поняття і структура. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг, 2013. Вип. 39. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2013_39_13 (дата звернення: 31.03.2022).
 9. Петрик Д., Пліско В. Умови використання заходів фізичного впливу в різних нештатних ситуаціях співробітниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020. № 2 (21). С. 184–198.
 10. Пліско В. І., Радзієвський Р. М. Навчання майбутніх правоохоронців в умінні упереджувати розвиток конфліктної ситуації за суб’єктивними ознаками. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип. 129 (2). С. 232–237.
 11. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної криміналь­но-виконавчої служби України: затв. наказ М-ва юстиції України від 28.08.2018 р. № 2823/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z1088-15#Text (дата звернення: 27.04.2022).
 12. Соколенко Л. С. Формування культури здорового способу життя студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2011. 20 с.
 13. Шеремета О. П. Формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх офіцерів кримінально-виконавчої служби: навч.-метод. посіб. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 87 с.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України