ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ НА САМООЦІНКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и): Ситнік С. В., Резнікова О. А., Білоцерківська Ю. О., Балла Л. В.

Місце роботи:

Ситнік С. В.,

доктор психологічних наук, професор,

завідувач кафедри теорії та методики практичної психології,

ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний

університет імені К. Д. Ушинського»

(65020, Україна, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26,

e-mail: svetlanasytnik2000@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-5875-919X;

 

Резнікова О. А.,

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психоло-гії,

Горлівський інститут іноземних мов,

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

(e-mail: ereznikova63@gmail.com)

ORCID: 0000-0003-2274-0731;

 

Білоцерківська Ю. О.,

кандидат психологічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти,

Українська інженерно-педагогічна академія

(61003, м. Харків, вул. Університетська, 16,

e-mail: bilotcerkivcka@gmail.com)

ORCID: 0000-0002-3281-0214;

 

Балла Л. В.,

старший викладач кафедри теорії та методики дошкільної осві-ти,

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

Харківської обласної ради

(61001, Україна, м. Харків, пров. Руставелі, 7,

e-mail: ballamila1@gmail.com)

ORCID: 0000-0001-7225-9001

 

Мова: українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія: Освіта. Соціальні та поведінкові науки 2024. № 1(12): 243–254

https://doi.org/10.32755/sjeducation.2024.01.243

Анотація

У статті представлено результати теоретичного аналізу та емпіричного дослідження особливостей впливу соціально-психологічного тренінгу на самооцінку здобувачів вищої освіти. Юнацький вік є періодом трансформації свідомості й самосвідомості особистості, які сприяють формуванню нового ставлення до себе, розвитку глобальної, загальної, цілісної самооцінки. Самооцінка починає ґрунтуватися на відповідності поведінки, власних поглядів, переконань, результатів діяльності. Це створює умови для формування такого ставлення до себе, яке є достатньо незалежним від оцінок оточення, успіхів і невдач, ситуативних впливів.

Метою дослідження є визначення особливостей впливу соціально-психологічного тренінгу на самооцінку здобувачів вищої освіти.

Наукова новизна. Для оптимізації самооцінки здобувачів вищої освіти був розроблений соціально-психологічний тренінг, метою якого є створити умови для оптимізації самооцінки здобувачів вищої освіти. Після тренінгу збільшилася кількість досліджуваних з адекватною самооцінкою, підвищилася самооцінка таких особистісних властивостей, як добросовісність, незалежність, чуйність, доброзичливість, самостійність, емоційна стійкість, сумлінність, сміливість, упевненість у собі й самоконтроль.

Висновки. Соціально-психологічний тренінг є ефективним інструментом формування самооцінки в юнацькому віці. Можна стверджувати, що соціально-психологічний тренінг суттєво вплинув на самооцінку здобувачів вищої освіти, він є ефективним та може бути рекомендований до використання у процесі психологічного супроводу навчально-виховної діяльності в закладах вищої освіти для оптимізації самооцінки здобувачів.

Ключові слова: самооцінка, соціально-психологічний тренінг, здобувачі вищої освіти.

 

Список використаних джерел:

 1. Булах І. С. Витоки особистісного зростання людини. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2017. Вип. 6 (51). С. 53–64.
 2. Герасіна С. В. Асертивна поведінка як передумова формування почуття власної гідності та самоповаги студентської молоді. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України. 2010. Вип. 10. С. 139‒149.
 3. Долинська Л. В., Пенькова О. І. Самореалізація особистості як соціально-психологічний феномен. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2016. Вип. 3. С. 18–25.
 4. Дячок О. Соціально-психологічний тренінг як метод формування адекватної самооцінки підлітків. Науковий вісник ХНУ. 2016. № 3. С. 15‒25.
 5. Євдокимова Н. О., Арутюнян Е. А. Психологічні засади підвищення самооцінки юнаків шляхом соціально-психологічного тренінгу. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. 2015. № 3. С. 80‒90.
 6. Лук’янчук Н. Класифікація видів тренінгів. Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика: зб. наук. пр. 2013. Вип. 1 (10). С. 272‒279.
 7. Малихіна О. А. Динаміка змін складників структурних компонентів самоповаги в студентському віці: реалізація корекційно-розвивальної програми. Психологічний часопис. 2020. Т. 6. № 4. С. 248–256. URL: https://apsijournal.com/index.php/psyjournal/article/ view/945 (дата звернення: 01.02.2024).
 8. Співак Л. М. Вікова динаміка національної самореалізації особистості в юності. Проблеми сучасної психології. 2015. Вип. 27. С. 546–557.
 9. Ставицька С. О., Кутішенко В. П. Теоретичне обґрунтування розвитку структури самосвідомості особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки. 2016. Вип. 4. С. 140–147.
 10. Татенко В. Методологія суб’єктно-вчинкового підходу: соціально-психологічний вимір : монографія. Київ : Міленіум, 2017. 184 с.
 11. Шахвердова А. П. Потреба досягнення та її вплив на успішність адаптації студентів-першокурсників. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2017. V (50), Issue 111. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/547420 (дата звернення: 01.02.2024).
 12. Швень Ю. Р. Соціально-психологічні чинники формування самооцінки особистості. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки : тези доповідей ХХI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених. Т. 1 (м. Київ, 5–9 квітня 2021 р.). Київ : НАУ, 2021. С. 106‒107.

[collapse]

Повний текст .pdf

©2024. Пенітенціарна академія України